Lubuski Związek Piłki Nożnej; Podokręg Żary - strona oficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 110, wczoraj: 448
ogółem: 1 534 122

statystyki szczegółowe

Kontakty

Kontakty email


Przewodniczący:
 
Kier. Gier i Ewidencji:
 
Sekretarz :
 

Losowa galeria

EGZAMIN KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW ZIELONA GÓRA 2009
Ładowanie...

REGULAMIN 2014/2015

                          LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w ZIELONEJ GÓRZE  - WYDZIAŁ GIER

                                   ul. Ptasia 2a.      65-514  Zielona Góra 6 skr. poczt. 7

    tel./ fax. 68 452 82 00, 452 82 02, fax. 68 452 82 01

    Konto: Bank Zachodni WBK S. A. I/O Zielona Góra Nr: 74109015350000000053019188

            www.lubuskizpn.pl                 e-mail: wydzial.gier@lubuskizpn.pl                 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH  O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2014/2015

Na podstawie art. 34 § 1 pkt. i) Statutu PZPN oraz Uchwały nr V/49 z dnia 5 kwietnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Zasad prowadzenia rozgrywek mistrzowskich seniorów III ligi i niższych klas rozgrywkowych, Lubuski Związek Piłki Nożnej w Zielonej Górze ustanawia Regulamin Rozgrywek Piłkarskich IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2014/2015  zatwierdzony dnia 28 marca 2014 r.

Uchwała Nr 26/2014r Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w Zielonej Górze.

1. CEL I UCZESTNICY ROZGRYWEK

§ 1

1. Wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych klasach oraz ustalenie kolejności drużyn do awansu i spadku.

2. W rozgrywkach mogą brać udział:

a. Zgodnie z Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 roku kluby sportowe posiadające osobowość

prawną, będące członkami PZPN. Kluby sportowe mogą posiadać formę stowarzyszenia kultury fizycznej, uczniowskiego klubu sportowego lub spółki akcyjnej.

b. inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w sporcie piłka nożna.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Rozgrywki prowadzone są we wszystkich klasach systemem jesień-wiosna.

2. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz w oparciu o:

a. Przepisy gry w piłkę nożną;

b. Uchwałę Zarządu PZPN nr IX/140 z dni 3 i 7.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami);

c. Uchwałę nr V/49 z dnia 5 kwietnia 2011r Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Zasad prowadzenia rozgrywek mistrzowskich seniorów III ligi i niższych klas rozgrywkowych;

d. Uchwałę Zarządu PZPN nr III/39 z dnia 14.07.2006 roku w sprawie statusu zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami);

e. Regulamin Dyscyplinarny PZPN - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów

PZPN z dnia 21 czerwca 2013 roku;

f. Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku (z późniejszymi zmianami) i Regulaminem Meczu Piłki Nożnej III i IV Ligi (na terenie Województwa Lubuskiego) niebędącego imprezą masową.

g. Uchwałę Zarządu PZPN nr X/225 z dnia 27.09.2012 roku w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na sezon 2013/2014 i następne;

h. Uchwałę Zarządu PZPN nr VII/190 z dnia 6.05.2009 roku w sprawie licencji trenerskich (z późniejszymi zmianami);

i. Uchwałę Zarządu PZPN nr VI/96 z dnia 19.04.2011 roku w sprawie szczegółowych zasad uzupełniania klas rozgrywkowych w sytuacji braku uzyskania licencji przez klub;

j. Uchwałę Prezydium Zarządu PZPN nr 13/102 z dnia 7.09.2006 roku w sprawie uzupełnienia składu poszczególnych klas rozgrywkowych w przypadku wycofania się drużyn lub rezygnacji z wywalczonego w sportowej rywalizacji awansu do klasy wyższej;

k. Uchwały z listopada 2012 roku Zarządu Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze (Biuletyn Nr 4/2012) w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

3. Organizacja, nadzór i kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów gry i postanowień

niniejszego regulaminu – należy do właściwych Wydziałów i Komisji Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w Zielonej Górze oraz OZPN Gorzów Wlkp. i Podokręgów.

4. Kluby wszystkich klas rozgrywkowych mogą zgłaszać do rozgrywek na następny sezon dowolną liczbę zespołów – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca każdego roku. W przypadku nienadesłania zgłoszenia w w/w terminie klub może być niedopuszczony do rozgrywek. Po rozpoczęciu rozgrywek nie ma możliwości zgłoszenia dodatkowych zespołów.

5. Kluby, które uzyskały awans do wyższej klasy rozgrywkowej, zgłosiły się do rozgrywek po raz pierwszy, lub reaktywowały swój udział w systemie rozgrywek muszą do 15 czerwca każdego roku wystąpić do Komisji ds. Licencji Klubowych Lubuskiego ZPN o wydanie licencji na grę w danej klasie rozgrywkowej.

3. BOISKA

§ 3

1. Spotkania mistrzowskie winny być rozgrywane na boiskach trawiastych lub na boiskach ze sztuczną nawierzchnią.

2. W przypadku boisk ze sztuczną nawierzchnią wymagana jest zgoda właściwego organu związkowego na rozgrywanie meczów piłkarskich (weryfikacji boiska dokonuje Wydział Gier Lubuskiego ZPN).

3. Spotkania mistrzowskie i pucharowe mogą być rozgrywane wyłącznie na boisku zweryfikowanym dla danej lub wyższej klasy, położonych w miejscu siedziby klubu określonym w jego statucie lub wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy.

4. Protokół weryfikacji boiska sporządza komisja powołana przez Lubuski ZPN lub właściwy terytorialnie OZPN bądź Podokręg (organ prowadzący rozrywki) na wniosek klubu – przed rozpoczęciem sezonu. W protokołach należy uwzględnić dane techniczne obiektu, w tym dotyczące elektrycznego oświetlenia boiska.

5. Ważność weryfikacji dla klubów uczestniczących w rozgrywkach IV ligi określa się na 1 sezon, a w rozgrywkach niższych klas na 2 sezony, przy czym okres jej ważności winien być zgodny z okresem ważności licencji, udzielonej klubowi na udział w rozgrywkach danej klasy rozgrywkowej. Weryfikacja obiektu może być wcześniej unieważniona, po stwierdzeniu braków lub nierealizowaniu przez klub zaleceń. Brak ważnej weryfikacji boiska jest podstawą do zawieszenia licencji klubu.

6. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych (ulewne deszcze, zalegający śnieg) i uzasadnioną potrzebą oszczędzania nawierzchni boisk trawiastych organ prowadzący rozgrywki może wyrazić zgodę na rozegranie meczu mistrzowskiego na boisku ze sztuczną nawierzchnią, posiadającą ważną weryfikację dla danej bądź niższej klasy rozgrywkowej.

7. Protokół weryfikacji boiska musi być wywieszony w szatni sędziowskiej.

8. Drugi egzemplarz protokołu weryfikacji boiska przechowywany jest w dokumentacji Lubuskiego ZPN lub właściwego terytorialnie OZPN bądź Podokręgu.

9. Przed każdym meczem sędziowie oraz ewentualnie obserwatorzy i delegaci z ramienia związku piłki nożnej mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku.

10. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub - gospodarz zawodów wpisany do terminarza na pierwszym miejscu.

11. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do danych rozgrywek płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry – obowiązany jest udostępnić ją do zawodów. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu sędzia ma obowiązek opisać ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn mogą ustalić nowy termin rozegrania meczu, jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji wyniku meczu bądź wyznaczenia nowego terminu należy do organu prowadzącego rozgrywki.

12. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź w dniu następnym na tym boisku są wyznaczone zawody szczebla wyższego lub zawody międzynarodowe.

13. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inne boisko odpowiadające warunkom podanym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

14. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska i z winy którego zawody nie odbyły się – ponosi przewidziane konsekwencje regulaminowe:

- w IV lidze 500 zł

- w klasie okręgowej 200 zł

- w pozostałych klasach 100 zł

- oraz zwrot kosztów przejazdu dla drużyny przeciwnej jeśli zgłosi takie żądanie.

15. Mecze piłki nożnej nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego, państwowej bądź samorządowej władzy administracyjnej.

16. Kluby posiadające sztuczne oświetlenie boiska muszą spełniać wymogi PZPN tzn. posiadać oświetlenie o mocy minimum 500 LUX (800 LUX, jeśli planowana jest transmisja telewizyjna).

4. LICENCJE KLUBOWE

§ 4

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach seniorów muszą posiadać ważną licencję uprawniającą do gry wydaną przez Komisję do spraw Licencji Klubowych Lubuskiego ZPN, a w przypadku jej nieotrzymania nie będą uczestniczyć w rozgrywkach.

2. Licencje są wydawane przez Komisję dla klubu ze wskazaniem obiektu (boiska), na którym będą rozgrywane mecze.

3. Jeżeli klub, który jest gospodarzem zawodów z przyczyn obiektywnych (remont boiska, modernizacja stadionu, kara dyscyplinarna itp.) ma rozgrywać mecze na innym stadionie – obiekcie sportowym, musi ten fakt zgłosić (pisemnie, co najmniej 5 dni przed zawodami) organowi prowadzącemu rozgrywki, który podejmuje stosownie decyzję o wyrażeniu zgody na rozegranie meczu. Jeśli mimo braku pisemnej zgody zawody zostaną rozegrane na takim boisku, niezależnie od wyniku gospodarz zostanie ukarany walkowerem.

4. Kluby występujące o licencję nie mogą mieć zaległości finansowych względem Lubuskiego ZPN lub OZPN i Podokręgu.

5. Stosownie do zapisów licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych kluby uczestniczące w rozgrywkach seniorów muszą posiadać określoną liczbę zespołów młodzieżowych. Jeśli w trakcie sezonu piłkarskiego wskutek wycofania drużyny młodzieżowej z rozgrywek, jej zawieszenia bądź z innych przyczyn klub nie posiada wymaganej ilości zespołów młodzieżowych – właściwy organ Lubuskiego ZPN może podjąć decyzję o zawieszeniu licencji klubowej.

6. Do liczby zespołów młodzieżowych, o których mowa w punkcie 5 wlicza się zespoły w następujących kategoriach wiekowych: junior starszy, junior młodszy, trampkarz, młodzik, orlik i żak. Natomiast dla klubów uczestniczących w rozgrywkach III Ligi muszą one posiadać drużynę w Lubuskiej Lidze Juniorów Starszy a kluby IV ligowe drużynę w Lubuskiej Lidze Juniorów Młodszy lub Lubuskiej Lidze Juniorów Starszych – wymóg uzyskania licencji klubowej. /stanowi Uchwała nr 27/2013 Zarządu Lubuskiego ZPN z 11 marca 2013r./. Szczegółowe warunki oraz zasady przyznawania licencji określa Uchwała nr X/225 z dnia 27 września 2012r Zarządu PZPN. Wymóg minimum ilości zgłoszonych do rozgrywek drużyn młodzieżowych w poszczególnych klasach/ligach wynosi;

 • IV liga – 3 drużyny młodzieżowe,
 • Klasa Okręgowa – 2 drużyny młodzieżowe,
 • Klasa A – jedną drużynę młodzieżową,

7. Kara zawieszenia licencji orzeczona w stosunku do klubu oznacza niemożność korzystania z uprawnień, wynikających z licencji, w tym pozbawienie prawa do udziału w rozgrywkach. Nierozegrany mecz weryfikuje się jako walkower na niekorzyść drużyny ukaranego klubu.

8. Karę zawieszenia licencji w stosunku do klubu orzeka się na czas nieokreślony. Licencję przywraca się po ustaniu przyczyn, które spowodowały jej zawieszenie.

9. Kara pozbawienia licencji, orzeczona w stosunku do klubu, jest równoznaczna z wykluczeniem klubu z udziału w rozgrywkach. W przypadku spełnienia wymogów licencyjnych, w następnym sezonie klub ma prawo zgłosić drużynę do udziału w rozgrywkach

klasy bezpośrednio niższej.

5. UCZESTNICY ZAWODÓW

§ 5

1. W rozgrywkach prowadzonych przez Lubuski Związek Piłki Nożnej klub mogą reprezentować wyłącznie zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do gry przez Wydział Gier Lubuskiego ZPN lub właściwego OZPN w systemie Extranet, pod rygorem utraty punktów walkowerem i innych konsekwencji dyscyplinarnych. Zawodnik może być zgłoszony i potwierdzony do klubu, po ukończeniu 7 lat, przedłożeniu pisemnej zgody rodziców (lub opiekunów prawnych) i spełnieniu warunków, wynikających z innych przepisów piłkarskich. Zasady, tryb zgłaszania i uprawniania zawodników do gry określa Uchwała Zarządu PZPN nr III/39 z dnia 14.07.2006 roku w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami).

Reprezentowanie klubu oznacza wpisanie zawodnika do składu podstawowego lub rezerwowego w załączniku do sprawozdania sędziego. Wpisanie do protokołu zawodnika nieuprawnionego, który nie brał udziału w zawodach oznacza również reprezentowanie klubu.

2. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika nieujętego w systemie ewidencji Extranet na okres do 30 dni od momentu potwierdzenia zawodnika do klubu. Klub zobowiązany jest do dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki we wskazanym powyżej okresie dokumentów potwierdzających rejestrację w systemie Extranet. Warunkowe uprawnienie zawodnika następuje bez prawa uczestnictwa zawodnika w meczach klubu, do którego został warunkowo uprawniony do czasu przedłożenia dokumentów potwierdzających rejestrację w systemie Extranet.

3. W przypadku niepotwierdzenia zawodnika w systemie Extranet w terminie, o którym mowa w pkt. 2, organ prowadzący rozgrywki cofa uprawnienie zawodnika.

4. Zawodnicy uprawiający piłkę nożną w Polsce mogą posiadać status amatora lub zawodnika profesjonalnego.

5. Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej działalności z tym związanej nie otrzymali wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach. Koszty podróży i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu oraz wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez podważenia statusu amatora.

6. Za zawodników profesjonalnych uznani będą zawodnicy, posiadający z klubem umowę zawartą wg wzoru PZPN (kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) oraz zawodnicy, którzy otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności z tym związanej wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe od określonego w pkt. 5.

7. Zamiar uprawiania piłki nożnej oraz reprezentowania barw danego klubu zawodnik deklaruje poprzez podpisanie deklaracji gry amatora oraz złożenie formularza zgłoszeniowego systemu Extranet (o ile wcześniej nie był złożony). Dla zawodników poniżej 18 lat na wniosku oprócz podpisu zawodnika wymagane są podpisy rodziców (opiekunów prawnych).

8. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych zawodnika, który:

a. nie posiada deklaracji gry amatora;

b. nie jest zawodnikiem o statusie zawodnika profesjonalnego;

c. rozegrał co najmniej jedno spotkanie w sezonie, w którym został zgłoszony;

takiego zawodnika należy traktować jako zawodnika o statusie amatora i stosować wobec niego przepisy Uchwały III/21 z 26 lipca 2002 Zarządu PZPN „Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora”.

Wydział Gier Lubuskiego ZPN uznaje, że własnoręczny podpis pełnoletniego zawodnika złożony na liście zawodników potwierdzonych i uprawnionych do gry w sezonie 2014/2015 (wzór na stronie internetowej do pobrania), jest deklaracją gry amatora i niesie za sobą wszelkie skutki z tego faktu wynikające. W przypadku zawodników niepełnoletnich na liście zawodników potwierdzonych i uprawnionych do gry wymagany jest czytelny podpis rodzica ( opiekuna prawnego) pod rygorem odmowy uprawnienia.

9. Kluby zgłaszające zespoły do rozgrywek przesyłają do właściwego Wydziału (Komisji) Gier listy zawodników w trzech egzemplarzach – najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. Listy te, oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej, muszą być sporządzone w porządku alfabetycznym i zawierać: nazwisko i imię, datę urodzenia, numer karty zawodnika, poprzednią przynależność klubową, status zawodnika, czas obowiązywania kontraktu.

10. Zawodnik musi być uprawniony do gry we wszystkich klasach rozgrywkowych danego klubu, w których będzie występował, a opłata z tytułu uprawnienia zawodnika do gry pobierana będzie w wysokości przewidzianej dla najwyższej klasy rozgrywkowej, w której uczestniczy zawodnik.

§ 6

1. Zawodnik może być potwierdzony i uprawniony do gry jednocześnie tylko w jednym klubie i w jednej Federacji Piłkarskiej. Zawodnicy uprawnieni do gry w lubuskich klubach i występujących w tym samym okresie w klubie zagranicznym zostają automatycznie zdyskwalifikowani i zawieszeni w prawach zawodnika, a klubowi mogą grozić kary dyscyplinarne.

2. Zawodnicy mogą być potwierdzeni do maksymalnie trzech klubów w ciągu okresu: od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. W takim okresie zawodnik może uczestniczyć w oficjalnych meczach jedynie w dwóch klubach.

3. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

a. od 1 lipca do 31 sierpnia;

b. od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, w której występuje klub pozyskujący.

4. Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

a. od 1 lipca do 30 września;

b. od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, w której występuje klub pozyskujący.

5. W przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia i uprawnienia zawodnika w terminie przewidzianym w danym okresie transferowym, wówczas potwierdzenie i uprawnienie zawodnika do gry w klubie pozyskującym może nastąpić także po tym terminie.

6. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego to jest do 31 sierpnia danego roku posiadali status zawodnika wolnego po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, a następnie podpisali umowę (kontrakt) z innym klubem, mogą być uprawnieni do gry w tym klubie w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego.

7. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego to jest do 28 lutego danego roku posiadali status zawodnika wolnego po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, a następnie podpisali umowę (kontrakt) z innym klubem , mogą być uprawnieni do gry w tym klubie w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku.

8. W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami transferowymi – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w sytuacjach wymienionych w § 44 Uchwały nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej.

9. W sytuacji wycofania drużyny klubu z rozgrywek, wszyscy zawodnicy potwierdzeni do klubu i uprawnieni do gry wyłącznie w drużynie wycofanej z rozgrywek, jako zawodnicy o statusie amatora, automatycznie nabywają status zawodników wolnych i mogą zmienić przynależność klubową do dowolnie wybranego klubu. Postanowienia, o których mowa nie ograniczają prawa klubu odstępującego do otrzymania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników. Zawodnicy, którzy zostali pozyskani do klubu, którego drużyna została wycofana z rozgrywek na zasadzie transferu czasowego, mogą zmienić przynależność klubową wyłącznie do klubu macierzystego. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego dopuszcza się możliwość dokonania kolejnej zmiany przynależności klubowej zawodnika (Postanowienia, o których mowa w ust. 9 reguluje Uchwała nr IV/128 z dnia 17.04.2013 roku Zarządu PZPN).

§ 7

1. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 2. Ponadto w każdym meczu mistrzowskim może występować równocześnie na boisku dowolna liczba zawodników - cudzoziemców z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 2 i 3.

2. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym bezwarunkowe uprawnienie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi dotyczącymi zatrudnienia oraz legalizacji pobytu w Polsce po przedstawieniu przez klub dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce oraz otrzymanie przez zawodnika pozwolenia na pracę.

3. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru UE na okres do 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika z klubem. Klub zobowiązany jest do dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki we wskazanym powyżej okresie dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu zawodnika w Polsce oraz przedstawić zezwolenie na pracę. Warunkowe uprawnienie takiego zawodnika następuje bez

prawa uczestniczenia w meczach klubu, do którego został on warunkowo uprawniony do czasu uzyskania zezwolenia na pracę.

4. W przypadku niedostarczenia w ciągu 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika z klubem, organowi prowadzącemu rozgrywki, dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu zawodnika w Polsce, oraz nieprzedstawienie zezwolenia na pracę, WG cofa uprawnienie do czasu przedłożenia takiej dokumentacji.

5. Zawodnicy – cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być bezwarunkowo uprawnieni do gry jedynie na okres, na jaki mają prawo przebywania na terytorium Polski oraz na jaki otrzymali pozwolenie na pracę. Klub jest odpowiedzialny za należyte poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu zawodnika oraz zmianach w okresie uzyskanego pozwolenia na pracę.

6. Zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika. Dopuszcza się uprawnienie do klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych dodatkowo jednego zawodnika – cudzoziemca o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację jego pobytu w Polsce.

7. W każdym zespole każdego klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych do gry co najmniej ośmiu zawodników posiadających obywatelstwo polskie.

8. W przypadku potwierdzenia i uprawnienia zawodnika-cudzoziemca, który dotychczas nie był potwierdzony w polskim klubie piłkarskim niezbędne jest przedstawienie certyfikatu transferowego federacji, w której do momentu zmiany przynależności klubowej był on zarejestrowany.

§ 8

1. W sezonie 2013/2014 w meczach mistrzowskich seniorów muszą brać udział zawodnicy młodzieżowi, w drużynie na boisku musi występować przez cały mecz co najmniej:

a. dwóch w IV lidze i klasie okręgowej;

b. jeden w klasie A

2. Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego ukończyli 21 rok życia oraz zawodnicy młodsi. Przyjmuje się, że zawodnikiem o statusie młodzieżowca jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie lub szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN. Zawodnik szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN oznacza zawodnika, który - bez względu na swoją narodowość lub wiek - był lub może być zarejestrowany w klubie lub klubach zrzeszonych w PZPN, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 miesięcy pomiędzy 15 rokiem życia (lub

rozpoczęciem sezonu podczas którego zawodnik kończy 15 rok życia) i 21 rokiem życia (lub końcem sezonu podczas którego zawodnik kończy 21 rok życia). W sezonie 2014/2015 młodzieżowcem jest zawodnik urodzony w 1994 roku i młodszy.

3. W protokóle zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką „M”.

4. Od uznania winy klubu należy odstąpić w sytuacjach losowych, w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian) bądź w przypadku gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników młodzieżowych składzie osobowym (np. rozpoczęcie gry w składzie niepełnym pomniejszonym o ilość wymaganych w danej klasie rozgrywkowej zawodników młodzieżowych, a w przypadku wykluczenia – czerwona kartka – zawodnika młodzieżowego nie ma obowiązku wymiany zawodnika seniora na zawodnika młodzieżowego). Każdorazowo w przypadku rozpoczęcia bądź kontynuowania gry w pełnym 11-osobowym składzie bez wymaganej ilości zawodników młodzieżowych organ prowadzący rozgrywki będzie stosował sankcje określone niniejszym regulaminem.

§ 9

1. Do protokołów sędziowskich wolno wpisać maksymalnie 18 zawodników potwierdzonych i uprawnionych w systemie EXTRANET. Zawodnicy rozpoczynający grę muszą mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim. Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez kapitana oraz kierownika drużyny i zwrócone do sędziego, jeżeli zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte, mają zastosowanie następujące instrukcje:

a) Jeżeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodników nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z jakiejkolwiek przyczyny, to może być zastąpiony przez jednego z zawodników rezerwowych. Takie zastąpienie nie pomniejszy liczby zawodników rezerwowych. Zawodnik ten ma prawo być na ławce rezerwowych i wejść na boisko w późniejszej fazie gry. Podczas zawodów nadal można dokonać regulaminową liczbę zmian.

b) Jeżeli jakikolwiek z zawodników rezerwowych nie może wyjść na boisko z jakiejkolwiek przyczyny, to nie może być zastąpiony, co oznacza, że ilość zawodników rezerwowych zostanie pomniejszona (z zastrzeżeniem punktu c).

c) Jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach z jakiekolwiek przyczyny, to następny bramkarz nie wpisany uprzednio do sprawozdania może

go zastąpić.

2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać 7 oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener, asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane czytelnie na dodatkowym załączniku do sprawozdania z zawodów. Obowiązek kontroli osób przebywających na ławce rezerwowych spoczywa na sędziach prowadzących zawody. Zawodnik wykluczony z gry nie może przebywać na ławce rezerwowych.

3. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości między 25 a 35 cm, wykonane w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej odległości.

4. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów powinien poinformować przeciwnika o strojach, w jakich zamierza wystąpić.

a. Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe podobnego koloru, wówczas na zarządzenie sędziego drużyna gospodarzy jest obowiązana założyć kostiumy o odmiennych barwach.

b. Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy.

Nieprzestrzeganie przepisów ust. 4 może być powodem do przyznania walkoweru, o ile zastrzeżenia zgłoszono sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.

5. W rozgrywkach obowiązkowe jest używanie przez zawodników ochraniaczy na golenie.

6. Zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzone w książeczce zdrowia zawodnika lub zaświadczeniu. Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty badania. Kapitan i kierownik drużyny odpowiadają za wpisanie do protokołu zawodów zawodników zdolnych do gry, uprawnionych przez lekarza.

7. Kluby będące gospodarzami zawodów, obowiązane są zapewnić: egzemplarz sprawozdania z zawodów i 3 egzemplarze załącznika do sprawozdania. Do załącznika sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zmiany zawodników i skrótowy opis innych uwag dyscyplinarnych (np. zakłócenia porządku, osoby usunięte z ławki rezerwowych), jakie później zamieści w sprawozdaniu. Kierownicy drużyn muszą potwierdzić odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów. Mają jednocześnie prawo wnieść tam swoje zastrzeżenia, dotyczące ukarania przez sędziego niewłaściwego zawodnika lub zasadności nałożonych przez niego kar.

8. Co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, kierownicy drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu wypełnionych składów zespołów na sprawozdaniu z zawodów z wyszczególnieniem imion i nazwisk, numerów koszulek zawodników i dat urodzenia oraz imion i nazwisk osób uprawnionych do przebywania na ławce rezerwowych wraz z ich funkcjami (w przypadku trenera, dodatkowo numer licencji trenerskiej). Zaleca się wypełnianie tego dokumentu drukowanymi literami. Protokół podpisują: kierownik drużyny oraz kapitan, którzy są odpowiedzialni za prawdziwość danych. Za przestrzeganie tych zapisów czyni się odpowiedzialnymi sędziów i kierowników drużyn. Za posiadanie druków protokołów (składów drużyn) odpowiedzialni są kierownicy drużyn, niezależnie od tego czy są gospodarzami czy gośćmi.

9. Do składu drużyny w protokole można wpisać mniej niż 11 zawodników, jednak nie mniej niż 7. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 11 (jednak nie mniejszą niż 7), to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do składu w protokole z zawodów.

10. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi posiadać aktualną kartę zawodnika. W przypadku jej braku zawodnik jest zobowiązany do posiadania, co najmniej jednego z następujących dokumentów tożsamości: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa albo legitymacja szkolna w stosunku do zawodników niepełnoletnich.

11. W sytuacji gdy protest dotyczący tożsamości zawodnika został zgłoszony zgodnie z procedurą przed rozpoczęciem  meczu, wszyscy zawodnicy nie posiadający dokumentu tożsamości ze zdjęciem są nieuprawnieni do gry w tym meczu i nie mają prawa uczestniczyć w zawodach.

12. Okazanie dokumentu, o którym mowa w ust. 10 w przerwie, bądź po meczu zobowiązuje sędziego do opisania spornej sytuacji w protokole, a decyzje, co do ewentualnej weryfikacji spotkania, wiążące się również z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki.

13. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny. Fakt sprawdzania tożsamości zawodników drużyny przeciwnej musi być bezwzględnie zgłoszony sędziemu głównemu zawodów przez kapitana drużyny przed zawodami, w czasie pierwszej lub drugiej połowy gry, najpóźniej przed ostatnim gwizdkiem kończącym zawody. Sprawdzanie tożsamości zawodników może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy w chwili zgłaszania żądania przebywają na płycie boiska. W przypadku zgłaszania żądania w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani do protokołu przebywają na ławce rezerwowych. Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników. Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać do podpisu kapitanom obu zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości sprawdzanych zawodników.

14. Sprawdzanie tożsamości może się odbyć przed zawodami, w przerwie zawodów lub po zakończeniu meczu, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu w trakcie drugiej połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów zobowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kapitana protest i poinformować niezwłocznie (w najbliższej przerwie w grze, ale przed zakończeniem zawodów) kapitana drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu kapitana zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili się do sprawdzenia tożsamości do szatni sędziowskiej. Sędzia sprawdza dokumenty tożsamości oprotestowanych zawodników z ich wyglądem (w obecności kapitanów obu drużyn) i tylko i wyłącznie w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kapitana) co do tożsamości zawodnika, żąda dodatkowego dokumentu ze zdjęciem. Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zająć jednoznaczne stanowisko, czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie wpisuje do sprawozdania z zawodów.

15. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kapitanowi jego drużyny), zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym meczu. Zawodnik, jego trener lub kierownik, kapitan zespołu i drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem.

§ 10

1. Zawodnik potwierdzony i uprawniony do gry może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w różnych drużynach swojego klubu, do których został uprawniony.

2. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:

a. jeżeli w jednym terminie gra o mistrzostwo lub puchar drużyna klasy wyższej, pozostali, nie biorący udziału w meczu zawodnicy tej drużyny, mogą brać udział w zawodach klasy niższej;

b. jeżeli drużyna klasy wyższej nie rozgrywa w danym terminie zawodów o mistrzostwo lub puchar, zawodnicy tej drużyny, którzy grali w poprzedniej kolejce mistrzostw więcej niż połowę meczu, nie mogą uczestniczyć w zawodach klasy niższej w tym terminie. Prawo do gry w drużynie klasy niższej przysługuje tym zawodnikom dopiero w następnej kolejce (terminie) mistrzostw, nie więcej jednak jak trzech zawodników;

c. zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 spotkań w drużynie wyższej klasy (do liczby rozegranych meczów mistrzowskich zalicza się zawodnikowi występ w meczu bez względu na długość czasu jego obecności na boisku);

d. zawodnik może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, w tym samym terminie, jeżeli w pierwszym spotkaniu grał nie więcej niż połowę czasu gry (przepis ten nie dotyczy bramkarzy).

e. jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy bramkarzy).

f. zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w 2 zawodach swego klubu w łącznym wymiarze czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową, przy założeniu, że w pierwszym meczu wystąpił nie więcej niż połowę czasu gry. Postanowienia pkt e) stosuje się odpowiednio;

g. w przypadku rozgrywek Pucharu Polski ma zastosowanie regulamin dotyczący rozgrywek Pucharu Polski.

3. Postanowienia ust. 2 pkt. abc nie dotyczą juniorów.

4. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16-tego roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydział Gier Lubuskiego ZPN może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika – reprezentanta kraju po ukończeniu 15-tego roku życia w razie uzyskania zgody rodziców lub prawnych opiekunów oraz pozytywnej opinii Komisji Technicznej PZPN i przychodni sportowo-lekarskiej.

§ 11

1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera bądź instruktora posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską i tak:

 • Licencja PZPN A, upoważnia do prowadzenia wszystkich zespołów piłki nożnej seniorów do III ligi (włącznie), wszystkich zespołów kobiecych /do ekstraligi włącznie/, I ligi futsalu, wszystkie zespoły juniorów starszych i juniorów młodszych oraz wszystkie pozostałe zespoły młodzieżowe i dziecięce,
 • Licencja UEFA B, upoważnia do prowadzenia wszystkich zespołów seniorów lubuskiej IV ligi oraz wszystkie pozostałe zespoły młodzieżowe i dziecięce,
 • Licencja PZPN B, upoważnia do prowadzenia zespołów seniorów do klasy okręgowej seniorów włącznie, wszystkie zespoły juniorów starszych i juniorów młodszych oraz wszystkie pozostałe zespoły młodzieżowe i dziecięce, do II ligi kobiet i II ligi futsalu włącznie, wszystkich pozostałych zespołów kobiecych, futsalu,
 • Licencja PZPN C, upoważnia do prowadzenia zespołów klasy „B” i „C”, młodzieżowych lig terenowych oraz wszystkich rozgrywek dziecięcych do lat 12 od młodzika D – junior i młodsi  ( E, F, G – junior).

2. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia licencji uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej określa Uchwała nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 Zarządu PZPN.

3. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera lub instruktora nie posiadającego ważnej licencji będą stosowane przez właściwy Wydział Dyscypliny kary dyscyplinarne:

1/ w przypadku klubu IV ligi:

a/ pierwszy mecz - kara pieniężna 1000 zł

b/ drugi mecz - kara pieniężna 2000 zł

c/ trzeci i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) na niekorzyść tej drużyny

2/ w przypadku klubu klasy okręgowej:

a/ pierwszy mecz - kara pieniężna 500 zł

b/ drugi mecz - kara pieniężna 1000 zł

c/ trzeci i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) na niekorzyść tej drużyny

3/ w przypadku klubu klasy A:

a/ pierwszy mecz - kara pieniężna 250 zł

b/ drugi mecz - kara pieniężna 500 zł

c/ trzeci i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) na niekorzyść tej drużyny

4/ w przypadku klubów niższych klas rozgrywkowych:

a/ pierwszy mecz - kara pieniężna 125 zł

b/ drugi mecz - kara pieniężna 250 zł

c/ trzeci i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) na niekorzyść tej drużyny

6. SĘDZIOWIE

§ 12

1. Do prowadzenia zawodów sędziów wyznacza Kolegium Sędziów Lubuskiego ZPN lub właściwe Kolegium Sędziowskie OZPN bądź Podokręgu.

2. Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia związkowy z jakichkolwiek powodów nie stawi się, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do przedstawienia kandydata do prowadzenia spotkania.

3. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego. W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie, przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn.

4. Fakt wyboru sędziego musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Sprawozdanie sędziowskie z takich zawodów musi być dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki przez gospodarza zawodów w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów.

5. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję automatycznie przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez Kolegium Sędziów.

Prowadzenie zawodów bez sędziów asystentów lub z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne. W przypadku niestawienia się związkowych sędziów asystentów lub jednego z nich, kapitan drużyny gospodarzy zobowiązany jest przedstawić sędziemu kandydatów na sędziów asystentów.

6. Każde zawody mistrzowskie lub pucharowe – niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego zastępczego i niezależnie od zaistniałych opóźnień lub niezgodności - muszą być rozegrane jako mistrzowskie lub pucharowe, pod rygorem walkoweru, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako towarzyskie, jest nieważna.

7. Jeżeli sędzia dał sygnał zakończenia zawodów na skutek niestawienia się w przepisowym czasie na boisku jednej z drużyn lub obydwu drużyn, a po tym fakcie stawiają się one w komplecie do rozegrania zawodów, to sędzia zobowiązany jest te zawody prowadzić. Fakt spóźnienia się drużyn lub drużyny sędzia powinien odnotować w sprawozdaniu z zawodów. Podejmując decyzję o prowadzeniu zawodów w opóźnionym czasie sędzia powinien uwzględnić porę dnia (czy zaistniałe opóźnienie pozwoli zakończyć zawody w normalnym czasie gry). Ponadto podejmując decyzję prowadzenia zawodów sędzia winien mieć na uwadze konieczność ewentualnego rozegrania w danym dniu na tym samym boisku innych zawodów przewidzianych terminarzem.

8. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:

a. protokół weryfikacji boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna, nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno prowadzić meczu;

b. protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami i nazwiskami osób towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych;

c. książeczki zdrowia lub zaświadczenia lekarskie zawodników. Sędzia musi sprawdzić przed meczem ważność zaświadczeń wszystkich zawodników biorących udział w zawodach. W przypadku braku ważnego badania – sędzia nie dopuszcza takiego zawodnika do gry i fakt ten odnotowuje w sprawozdaniu z zawodów;

d. aktualne karty zawodnicze lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do gry określone przez organ prowadzący rozgrywki /Lista zawodników potwierdzonych i uprawnionych do gry na daną klasę rozgrywkową i dany sezon rozgrywkowy/.

e. dokument poświadczający posiadanie stosownych uprawnień do sprawowania opieki medycznej przez osobę pełniącą tę funkcję na danych zawodach;

f. licencje trenerów prowadzących drużyny (obowiązkiem trenera jest przebywanie na ławce zawodników rezerwowych podczas zawodów, o ile nie zostanie usunięty dyscyplinarnie).

9. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na zawodach, odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu pomocy).

10. Sędziom delegowanym na zawody, kluby wypłacają ekwiwalent na podstawie delegacji wystawionej przez właściwe Kolegium Sędziów lub Wydział Sędziowski, zgodnie z przepisami ustalonymi przez PZPN oraz odprowadzają podatek do właściwego dla siedziby klubu Urzędu Skarbowego. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, klub jest zobowiązany przesłać (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) sędziemu PIT określający wysokość jego dochodów oraz potrąconego podatku.

11. W przypadku nierozegrania zawodów z różnych względów, przybyłym sędziom przysługuje zwrot kosztów podróży i diet oraz 50 % ekwiwalentu.

12. Sędziowie zobowiązani są wprowadzić do systemu EXTRANET wynik meczu w ciągu 15 minut po jego zakończeniu oraz wypełnić sprawozdanie z zawodów w systemie EXTRANET w ciągu 12 godzin od zakończenia meczu pod rygorem nałożenia kar finansowych. Sędzia po zawodach zobowiązany jest do wypełnienia załącznika do sprawozdania z zawodów a na jego odwrocie dokonać wyczerpującego opisu zajść mających istotne znaczenie dla zawodów i w dalszym postępowaniu przez Wydział/Komisję Dyscypliny Lubuskiego ZPN. Dotyczy to np. zakłócenia porządku, opóźnienia zawodów jak również wysoce grubiańskiego, nie sportowego zachowania się działaczy i zawodników w tym szczegółowy opis zaistnienia sytuacji, w której sędzia nie mógł pokazać zawodnikowi czerwonej kartki lecz tylko ją opisać. Opis taki musi być podpisany przez obu kierowników drużyn.  Załącznik taki musi być dostarczony do organu prowadzącego rozgrywki w ciągu 48 godzin: osobiście, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

13. W przypadku nieuregulowania przez klub ekwiwalentu sędziemu bezpośrednio po zawodach, właściwy organ dyscyplinarny nakłada na winny klub karę finansową.

7. ZASADY ROZGRYWEK

§ 13

1. Rozgrywki na terenie działania Lubuskiego Związku Piłki Nożnej prowadzi Wydział Gier Lubuskiego ZPN. Zarząd Lubuskiego ZPN upoważnia do prowadzenia wybranych grup poszczególne Komisje Gier w Okręgach i Podokręgach według przypisania, jak w pkt.2.

2. W sezonie 2014/2015 w Lubuskim Związku Piłki Nożnej obowiązują niżej wymienione struktury klas rozgrywkowych według przynależności terytorialnej oraz ilość zespołów w danej klasie rozgrywkowej:

a) IV liga lubuska – 16 drużyn,

- kluby sportowe z regionu Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry. Prowadzący rozgrywki – Wydział Gier Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze.

b) Klasa Okręgowa - Południe – 16 drużyn

- kluby sportowe z Okręgu Południe. Prowadzący rozgrywki - Wydział Gier Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze.

c) Klasa Okręgowa Północ – 16 drużyn

- kluby sportowe z Okręgu Północ. Prowadzący rozgrywki - Wydział Gier OZPN w Gorzowie Wlkp.

d) Klasa „A” Okręg Południe – 4 grupy po 14 drużyn w grupie. Prowadzący rozgrywki –  Wydział Gier Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze.

e) Klasa „A” Okręg Północ – 3 grupy po 14 drużyn w grupie. Prowadzący rozgrywki –  Wydział Gier OZPN w Gorzowie Wlkp..

f) Klasy B i C – ilość grup i drużyn w grupie według ustaleń Zarządów Podokręgów, a te podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd ZPN danych struktur regionalnych. Prowadzący rozgrywki – Komisje Gier poszczególnych Podokręgów PN.

3. Lubuski ZPN, Okręg i Podokręgi prowadzą rozgrywki w oparciu wyłącznie o niniejszy regulamin i stosowne przepisy PZPN.

4. Zarząd Okręgu ZPN w Gorzowie ustali dla swoich rozgrywek seniorów ilość awansujących drużyn z klasy A, B i C oraz ilość miejsc spadkowych z Klasy Okręgowej i Klasy A.

5. W rozgrywkach mistrzowskich w danej klasie rozgrywkowej może brać udział tylko jedna drużyna tego samego klubu.

6. Zawody rozgrywane są systemem mecz i rewanż (każda drużyna rozgrywa po dwa spotkania z pozostałymi drużynami – u siebie jako gospodarz i u przeciwnika, jako gość).

7. W zawodach seniorów czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut z przerwą trwająca nie dłużej niż 15 minut.

8. Gry mistrzowskie punktuje się następująco:

a. za zwycięstwo drużyna otrzymuje - 3 punkty,

b. za mecz nierozstrzygnięty (remis) - 1 punkt,

c. za przegrany mecz - 0 punktów.

9. Drużyny seniorów biorące udział w meczach mistrzowskich są uprawnione do wymiany 4 zawodników. Wejście zawodnika rezerwowego na boisko może mieć miejsce przy linii środkowej, w czasie przerwy w grze. Zmiany zawodników należy zgłaszać u sędziego asystenta z czerwoną chorągiewką wręczając mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodnika schodzącego i wchodzącego, minutę, w której następuje zmiana oraz nazwę drużyny. Obowiązek zabezpieczenia kartek na zmianę należy do kierownika drużyny.

10. Zawodnicy uczestniczący w zawodach seniorów mogą grać w dowolnym obuwiu piłkarskim.

§ 14

1. Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach ustalonych przez WG Lubuskiego ZPN, OZPN lub Podokręgu i podanych do wiadomości zainteresowanym w oficjalnym terminarzu rozgrywek. Zastrzega się możliwość zmiany terminarza w przypadku decyzji właściwych organów licencyjnych, dyscyplinarnych i innych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, OZPN i Podokręgów w sprawach dotyczących uczestnictwa klubów w rozgrywkach.

2. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.

3. Na podstawie terminarza – kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i przesłać na piśmie (listem poleconym, faksem lub e-mailem) – w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej do właściwego Wydziału/Komisji Gier. Przyjmuje się, że opublikowanie terminarza rozgrywek na oficjalnej stronie internetowej Lubuskiego ZPN (www.lubuskizpn.pl), OZPN Gorzów Wlkp. lub Podokręgu jest obowiązujące, a zamieszczone tam terminy rozgrywania meczów są wiążące dla zainteresowanych klubów.

4. W przypadku nieprzesłania informacji o terminie i miejscu rozegrania zawodów przeciwnikowi zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu - jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia organu prowadzącego rozgrywki o zaistniałym fakcie na 7 dni przed terminem kolejki.

5. W takiej sytuacji właściwy Wydział/Komisja Gier najpóźniej na 5 dni przed terminem kolejki wyznacza z urzędu dokładną datę rozegrania takich zawodów (miejscem ich rozegrania będzie boisko drużyny występującej w roli gospodarza).

6. Zmiana terminu meczu wyznaczonego w sposób opisany w ust. 5 może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w ust. 14 niniejszego paragrafu. Nierozegranie zawodów w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący rozgrywki będzie skutkowało walkowerem przeciwko drużynie gospodarzy.

7. Najwcześniejszą godziną rozpoczęcia spotkania może być godzina 11.00. Jeżeli termin zawodów przypada na „dzień roboczy”, zawody nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 15.00.

8. Wydział/Komisja Gier może w uzasadnionych przypadkach wyznaczyć jednakowy dla wszystkich drużyn termin rozgrywania początkowych kolejek rundy jesiennej lub wiosennej.

9. Organ prowadzący rozgrywki wyznacza obligatoryjny termin rozegrania dwóch ostatnich kolejki sezonu rozgrywkowego. Organ prowadzący rozgrywki może za zgodą obu klubów ustalić inny termin rozegrania poszczególnych meczów w tych kolejkach, ale tylko wcześniejszy niż uprzednio wyznaczony.

10. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych organ prowadzący rozgrywki ma prawo wyznaczyć rozegranie awansem kolejek z rundy wiosennej.

11. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej wyznaczonym terminem (liczy się data wpływu pisma do Wydziału/Komisji Gier) zmienić datę zawodów bez zgody przeciwnika (z obowiązkiem jego pisemnego powiadomienia). Zmiana ta może dotyczyć tylko tego samego terminu rozgrywkowego.

12. Terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego z klubów, wniesioną pisemnie do Wydziału/Komisji Gier. Klub zwracający się o zmianę terminu, obowiązany jest wskazać  przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać zgodę przeciwnika (na piśmie). Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika – nie będą rozpatrywane. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości określonej - stosowną uchwałą Zarządu Lubuskiego ZPN (Biuletyn Nr 4/2012) - dla poszczególnych klas rozgrywkowych, na konto Lubuskiego ZPN, OZPN lub Podokręgu. Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej organ prowadzący pozostawia bez rozpatrzenia.

13. Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po zakończeniu rozgrywek lub wyznaczonych już terminach obligatoryjnych.

14. W uzasadnionych wypadkach Wydział/Komisja Gier może dokonać zmiany terminu z urzędu lub ogłosić zakaz gry.

15. Powołanie do reprezentacji Związku Piłki Nożnej, a także na zgrupowanie szkoleniowe więcej niż trzech zawodników jednego klubu (bądź co najmniej dwóch zawodników młodzieżowców uprawnionych do gry w klubie do rozgrywek seniorów) może stanowić podstawę do przełożenia zawodów na inny wyznaczony przez właściwy organ prowadzący rozgrywki termin, na wniosek zainteresowanego klubu lub Wydziału Szkolenia.

a/ zawodnik powołany reprezentacji, o której mowa w ust. 15 lub na zgrupowanie szkoleniowe, zobowiązany jest do stawienia się w ustalonym czasie na zgrupowanie;

b/ klub, z którego zawodnik został powołany do kadry, nie jest uprawniony do podejmowania decyzji o zwolnieniu zawodnika ze zgrupowania kadry;

c/ zawodnik powołany do reprezentacji ZPN, a także na zgrupowanie szkoleniowe, ale w nich

nie uczestniczący bez zgody kierownictwa Związku lub lekarza kadry, nie może brać udziału w

najbliższych zawodach mistrzowskich, pod rygorem orzeczenia walkoweru.

16. Kluby są zobowiązane uzyskać zgodę organu prowadzącego rozgrywki na organizowanie międzynarodowych spotkań w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich. Bez zgody organu prowadzącego rozgrywki kluby nie mogą uczestniczyć w jakichkolwiek towarzyskich spotkaniach międzynarodowych, jeżeli kolidują one z terminami spotkań mistrzowskich.

17. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas to spotkanie należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu, itp.) należy, gdy pozwalają na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym.

18. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu i ustalenia terminu upoważniony jest właściwy Wydział/Komisja Gier.

19. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Związku decyzji o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w pkt. 17, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.

20. W przypadku podjęcia decyzji przez właściwe organy Związku o dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:

a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów;

b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych;

c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami, którzy:

- opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki lub w wyniku zmiany;

- nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach występują w chwili dokańczania zawodów;

- odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.

d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał ilość kartek powodującą obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych zawodach.

21. Sobota i niedziela lub środa ustalone w terminarzach - traktowane są jako jeden termin rozgrywkowy. W wyjątkowych przypadkach - tylko za zgodą obu zainteresowanych drużyn - mecze mogą zostać rozegrane 1 dzień przed lub 1 dzień po terminie.

22. Wszystkie zawody rozegrane dzień po dniu należy uważać za jeden termin, niezależnie od tego czy zawody będą rozegrane zgodnie z terminarzem, czy też zostaną przełożone w toku rozgrywek.

§ 15

1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania rozgrywek mistrzowskich zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, musi być przesunięta w następnym cyklu rozgrywek niżej o dwie klasy rozgrywkowe.

2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych spotkań mistrzowskich, zostanie automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych wycofana z dalszych rozgrywek i od następnego sezonu przesunięta niżej o dwie klasy rozgrywkowe bez względu na ilość zdobytych punktów.

3. Zawody weryfikuje organ prowadzący dane rozgrywki.

4. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:

a. w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny,

b. w przypadku rozegrania 50 % lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników, a drużyny wycofane zostaną sklasyfikowane na ostatnich miejscach w tabeli końcowej.

5. Zawody należy zweryfikować jako przegrane walkowerem 0:3 na niekorzyść:

a. drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały nr IX/140 z dni 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu

PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (tekst jednolity);

b. drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut z zastrzeżeniem art. 5 pkt. 36 Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej – Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną;

c. drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 Uchwały nr IX/140 z dni 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (tekst jednolity);

d. drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie zastąpi jej w ciągu 10 minut inną przepisową piłką;

e. drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;

f. drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z przepisami;

g. drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów oraz drużyny, która  wpisuje do sprawozdania z zawodów zawodnika nieuprawnionego do klubu /drużyny/ w systemie EXTRANET oraz zawodnika juniora, który nie był uprawniony do gry w zespole seniorów.

h. drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej, o których mowa w § 24 Uchwały nr IX/140 z dni 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (tekst jednolity);

i. drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba zawodników będzie mniejsza niż 7;

j. drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane;

k. drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;

l. drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;

m. drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut;

n. drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład zawodników, wraz z załącznikiem;

o. drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników, u których stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;

p. drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej lub jakiejkolwiek reprezentacji Związku Piłki Nożnej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry lub właściwego Wydziału Szkolenia, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożna (z późniejszymi zmianami).

q. drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej przez właściwy Wydział Dyscypliny zgodnie z postanowieniami Uchwały nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów i młodzieżowych i dziecięcych;

r. drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;

s. drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych.

6. W przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 5 pkt s), od uznania winy klubu należy odstąpić w sytuacjach losowych, w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian) bądź w przypadku gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników młodzieżowych składzie osobowym.

7. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.

8. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower - utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.

9. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej decyzji.

10. W przypadku niestawienia się drużyny piłkarskiej na zawody mistrzowskie winna drużyna zostaje ukarana karą finansową w wysokości:

- w IV lidze 1000 zł

- w klasie okręgowej 600 zł

- w klasie A 300 zł

- w klasie B 200 zł

- w klasie C 200 zł

11. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z zasadami fair play, etyki sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej klasy rozgrywkowej lub o puchar, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku - spowoduje, przy uwzględnieniu sprawozdania obserwatora lub innego przedstawiciela ZPN wszczęcie przez właściwy organ prowadzący postępowania dyscyplinarnego i wymierzenie kar określonych w regulaminie dyscyplinarnym PZPN.

12. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od zweryfikowania zawodów jako przegranych 0:3 na niekorzyść drużyny gospodarza z przyczyn wiążących się z naruszeniem zasad bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.

13. W przypadku, gdy drużyna gości naruszy przepisy § 15 ust. 5 pkt b) lub i), organ prowadzący rozgrywki może jej nakazać zwrócenie wydatków poniesionych przez gospodarza oraz odszkodowania za utracony udokumentowany dochód z nieodbytych zawodów.

14. Kluby zawieszone w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach nie mogą brać udziału w żadnych spotkaniach piłki nożnej, a rozgrywanie spotkań z ich drużynami będzie karane. Spotkania mistrzowskie wyznaczane w okresowym zawieszeniu klubu należy zweryfikować jako walkowery dla przeciwnika, natomiast w przypadku zawieszenia klubu do końca rozgrywek obowiązuje stosowanie zasad § 15 ust. 4.

8. OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW

§ 16

1. Organizator zawodów jest zobowiązany do przestrzegania wymogów określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych oraz przepisów związkowych z zakresu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.

2. Klub organizator zawodów odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo oraz utrzymanie porządku i spokoju publicznego na widowni i obiekcie, na którym rozgrywane są zawody przed ich rozpoczęciem, w czasie ich trwania jak i po ich zakończeniu. Odpowiada ponadto za działalność swoich przedstawicieli, trenerów, instruktorów i zawodników. W szczególności zaś zobowiązany jest do:

a. Zapewnienia widzom odpowiedniego dojścia do widowni jak również jej łatwego opuszczenia.

b. Zapewnienia widzom wygodnych i bezpiecznych miejsc do oglądania zawodów.

c. Wyznaczenia odpowiedniej ilości służb porządkowych i informacyjnych ubranych w kamizelki, które czuwać mają nad zachowaniem się publiczności, a w razie nagłej potrzeby usuwać widzów naruszających ład i spokój na obiekcie sportowym.

Wykaz klubowych służb informacyjnych lub służb technicznych powinien być wręczony sędziemu (obserwatorowi, delegatowi) przed rozpoczęciem zawodów, a ich ilość winna być nie mniejsza niż (w zależności od rangi zawodów):

- IV liga – 12 osób

- Klasa Okręgowa – 8 osób

- Klasa „A”– 6 osoby

- Klasa B i C – 4 osoby

Klubową służbą porządkową w poszczególnych klasach zarządzają następujące osoby:

- IV liga – kierownik ds. bezpieczeństwa,

- Klasa Okręgowa – kierownik ds. organizacji meczu,

- Klasa A, B, C – osoba odpowiedzialna za koordynację działań związanych z bezpieczeństwem po odpowiednim przeszkoleniu.

d. Zabezpieczenia dla uczestników zawodów oddzielnych, odpowiednio wyposażonych szatni znajdujących się w pobliżu pola gry, które przez okres ich użytkowania muszą pozostawać pod stałym nadzorem organizatora zawodów, a także urządzeń sanitarnych, noszy wraz z obsługą, itp. Organizator ponosi materialną odpowiedzialność za mienie uczestników pozostawione w udostępnionych przez niego pomieszczeniach.

e. Zabezpieczenia obecności podczas całego meczu osoby sprawującej opiekę medyczną (lekarz, pielęgniarz lub co najmniej osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy i posiadająca odpowiedni dokument), który na wezwanie sędziego jest zobowiązany do udzielenia pomocy uczestnikowi zawodów oraz środka transportu (samochodu) umożliwiającego odwiezienie osoby wymagającej interwencji medycznej. Ponadto oznaczenia punktów sanitarnych i posiadania na obiekcie i znajdującym się w miejscu dostępnym w każdej chwili apteczki, noszy, koca umożliwiających udzielenie pierwszej pomocy oraz środków łączności (np. telefon).

f. W przypadku rozgrywek IV ligi zapewnienie specjalnie wydzielonych miejsc dla przedstawicieli publikatorów, dziennikarzy (z legitymacjami) prasy, radia i telewizji.

g. Wydzielenia zadaszonych miejsc dla zawodników rezerwowych i kierownictw obu drużyn w ilości wymaganej przez przepisy licencyjne we wszystkich klasach rozgrywkowych i kategoriach wiekowych.

h. Zapewnienie druków sprawozdań i załączników do sprawozdań.

i. Powiadomienie w terminie, co najmniej 14 dni od daty zawodów odpowiednich organów, w tym policji oraz ścisłej współpracy z nimi w celu zachowania porządku.

j. Wydzielenie stałych lub przenośnych zabezpieczeń przejść dla sędziów i zawodników oraz zapewnienie zawodnikom, towarzyszącym im członkom kierownictwa ekipy i sędziom bezpiecznego dojścia do boiska i zejścia z boiska.

k. Zapewnienie pełnej ochrony osobistej sędziom i zawodnikom zarówno przed zawodami, w czasie ich trwania i po zawodach, aż do momentu opuszczenia obiektu, a w razie potrzeby do najbliższej stacji (przystanku) komunikacji zbiorowej.

l. Wydzielenie miejsc dla autokarów drużyny gości i pojazdów osób funkcyjnych (sędziowie, delegaci, obserwatorzy) oraz zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Klub będącym gospodarzem zawodów ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone w powierzonych pod opiekę pojazdach.

ł. Wyposażenia obiektu sportowego w tablice informacyjne i regulamin stadionu.

m. Wydzielenie sektora na widowni dla kibiców gości (dotyczy IV ligi).

n. Zapewnienie wolnego wstępu (za okazaniem ważnego dokumentu) uprawnionym członkom PZPN i Lubuskiego ZPN.

o. Zakazania wstępu na obiekt, na którym rozgrywane są zawody osobom nietrzeźwym lub pod wpływem podobnie działających środków. Osoby zakłócające porządek, prowokujące do agresji, wznoszące ordynarne okrzyki muszą być bezzwłocznie usunięte poza obiekt sportowy. Odpowiednie zarządzenia informujące publiczność musza być zawarte w regulaminach umieszczonych w miejscach łatwo dostępnych i widocznych.

3. Nieprzestrzeganie przez gospodarzy zawodów, obowiązujących zasad wymienionych w pkt. 2 spowoduje nałożenie na klub kar przewidzianych w niniejszym regulaminie albo Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

4. W razie ewentualnego niebezpieczeństwa zagrażającego sędziom i drużynie gości drużyna gospodarzy oraz organizator zawodów zobowiązani są zapewnić im wystarczającą ochronę. Jeżeli niebezpieczeństwo zagraża tylko sędziom obowiązek udzielenia ochrony i pomocy spoczywa na obu drużynach i organizatorze zawodów.

9. OPIEKA ZDROWOTNA

§ 17

1. Zawodnicy uprawiający piłkę nożną mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem są obowiązani:

a/ poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki nożnej musi być odnotowana na karcie zgłoszenia oraz w wydanej zawodnikowi karcie badań lekarskich według obowiązującego wzoru;

b/ przeprowadzać okresowe badania lekarskie, których wyniki są odnotowywane w karcie badań lekarskich.

2. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań.

3. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich. Zaświadczenie lekarskie zawodnika zawiera nazwisko i imię, datę urodzenia, Pesel, orzeczenie i winno być ostemplowane przez lekarza przeprowadzającego badania i zawierać datę badania i podpis lekarza.

4. Badania lekarskie powinny być przeprowadzane przez poradnie lekarskie.

5. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym) oraz przenośnej apteczki i noszy wraz z ich obsługą. Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej – potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów. Brak opieki medycznej lub noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje ukaranie gospodarzy karą finansową w wysokości:

- IV liga 200 zł

- klasa okręgowa 150 zł

- pozostałe klasy 100 zł

6. Funkcji opieki medycznej nie może sprawować zawodnik wpisany do protokołu z zawodów.

7. Gospodarz jest obowiązany zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.

8. W przypadku odniesionej kontuzji zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego go do gry.

9. Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa na klubie, który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych przez drużynę tego klubu. Organ prowadzący rozgrywki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach organizowanych przez kluby.

10. SPRAWY DYSCYPLINARNE

§ 18

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, członków sztabu medycznego, działaczy i kibiców oraz sędziów, obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN i Regulaminie Rozgrywek Lubuskiego ZPN.

2. Karom podlega także klub przyjezdny w przypadku niewłaściwego zachowania się kibiców przyjezdnych w związku z zawodami, w wyniku czego doszło do naruszenia porządku.

3. Kluby posiadające drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej oraz Pucharu Polski.

4. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany w rozgrywkach IV ligi i niższych klas karą pieniężną lub dyskwalifikacji według tabeli:

Klasa rozgrywkowa

Ilość napomnień

IV liga

Klasa

Okręgowa

Klasa A

Klasa

B, C

 

Przy 3-cim

Napomnieniu

Kara finansowa

70

Kara finansowa

50

Kara finansowa

35

Kara finansowa

25

Przy 4-tym

napomnieniu

1 mecz

dyskwalifikacji

1 mecz

dyskwalifikacji

1 mecz

dyskwalifikacji

1 mecz

dyskwalifikacji

Przy 6-tym

Napomnieniu

Kara finansowa

90

Kara finansowa

70

Kara finansowa

40

Kara finansowa

30

Przy 8-mym

napomnieniu

1 mecz

dyskwalifikacji

1 mecz

dyskwalifikacji

1 mecz

dyskwalifikacji

1 mecz

dyskwalifikacji

Przy 9-tym

Napomnieniu

Kara finansowa

120

Kara finansowa

90

Kara finansowa

70

Kara finansowa

50

Przy 12-tym

napomnieniu

2 mecze

dyskwalifikacji

2 mecze dyskwalifikacji

2 mecze dyskwalifikacji

2 mecze dyskwalifikacji

Przy każdym kolejnym co 4

ostrzeżeniu

 (tj. 16, 20 itd.)

Kara finansowa

250

+ 2 mecze

dyskwalifikacji

Kara finansowa

180

+ 2 mecze

dyskwalifikacji

Kara finansowa

120

+ 2 mecze

dyskwalifikacji

Kara finansowa

100

+ 2 mecze

dyskwalifikacji

5. Aby zawodnik zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej z powodu kolejnych żółtych kartek mógł uczestniczyć w następnym meczu mistrzowskim wpłata za kartki musi zostać dokonana na rzecz organu prowadzącego rozgrywki przed rozpoczęciem tego meczu. Kserokopia dowodu wpłaty musi być niezwłocznie dostarczona organowi prowadzącemu rozgrywki (bezpośrednio, faksem lub drogą elektroniczną). W przypadku braku dowodu wpłaty Wydział/Komisja Gier zweryfikuje zawody jako walkower na niekorzyść danego klubu.

Organ prowadzący rozgrywki może wprowadzić zasadę ryczałtowej opłaty za żółte kartki, którą należy uiścić przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej w wysokości ustalonej przez organ prowadzący rozgrywki. Rozliczenie opłat nastąpi po zakończeniu każdej rundy rozgrywkowej.

6. Zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich lub pucharowych zostanie wykluczony z gry (czerwona kartka) w wyniku otrzymania dwóch napomnień (dwie żółte kartki), wlicza się obie żółte kartki do rejestru napomnień zawodnika i ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną z tytułu ogólnej ilości żółtych kartek liczonych od początku sezonu.

7. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 8 i 9 zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki, wymierza się automatycznie karę dwóch meczów dyskwalifikacji.

8. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na:

a/ naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,

b/ innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim,

- po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.

9. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na:

a/ pozbawieniu realnej szansy na zdobycie bramki przez przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki ukaranego zawodnika, za które to przewinienie podyktowano rzut karny lub rzut wolny,

b/ pozbawieniu drużyny przeciwnika bramki lub realnej szansy na jej zdobycie, poprzez zagranie piłki ręką, przy czym zagrywającym nie był bramkarz we własnym polu karnym,

c/ pozbawieniu drużyny przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki poprzez zachowanie bramkarza, polegające na zatrzymaniu piłki ręką poza własnym polem karnym,

- wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu.

10. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony z gry (samoistna czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacją i nie może brać udziału w żadnych zawodach piłkarskich do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Wydział Dyscypliny.

11. Jeżeli osoba, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego, to stosuje się wobec niej odpowiednio przepisy dotyczące wykluczenia zawodnika w wyniku samoistnej czerwonej kartki. Decyzja w tych sprawach należy do właściwego Wydziału Dyscypliny.

12. Organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej właściwej za dane przewinienie związane z grą (automat), jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie, że przy udzieleniu ostrzeżenia (żółta kartka) lub wykluczeniu z gry (czerwona kartka) w sposób rażący naruszono przepisy gry w piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił ostrzeżenia (żółta kartka) lub wykluczył z gry (czerwona kartka) niewłaściwego zawodnika. W razie odstąpienia od wymierzenia właściwej kary dyscyplinarnej (z automatu), organ dyscyplinarny wymierza karę zawodnikowi, który dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego, adekwatną do stopnia naruszenia.

13. Organ dyscyplinarny może orzec karę za przewinienie związane z grą w przypadku, jeżeli

zawodnik dopuścił się szczególnie ciężkiego czynu podlegającego karze wykluczenia z gry (czerwona kartka), który nie został dostrzeżony przez sędziego. Podstawą rozstrzygnięcia organu dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa powyżej może być pisemne sprawozdanie obserwatora lub delegata, zapis wideo z przebiegu meczu lub załącznik do sprawozdania sędziego podpisany przez kierowników i kapitanów obu drużyn.

14. Karę dyskwalifikacji wymierza się: poprzez zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów (górna granica dyskwalifikacji wynosi 10 meczów) oraz czasowo w tygodniach, miesiącach lub latach. W przypadku kary dyskwalifikacji w wymiarze do 6 miesięcy, do okresu jej wykonywania nie wlicza się okresu przerwy między rundami sezonu rozgrywkowego, w którym rozpoczęto jej wykonywanie. Przyjmuje się, iż okres przerwy między rundami trwa od 1 grudnia do 1 marca następnego roku.

15. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich, wykonuje się w klasie rozgrywek mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie rozgrywek mistrzowskich, do której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany z zastrzeżeniem § 18 ust. 16, 17 i 18. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których klub aktualnie występuje.

16. Jeżeli kary dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy czym wykonanie kary może również nastąpić:

- w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę,

- w innym klubie niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.

17. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 18, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych edycjach rozgrywek, przy czym § 18 ust. 16 stosuje się odpowiednio.

18. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami (żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym; w takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.

19. W przypadku dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyżej 3 miesięcy lub na stałe - zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich, ani pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z działalnością w piłce nożnej.

20. W przypadku, gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze jednego meczu, wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodnik taki nadal jest obowiązany do jej odbycia. W tym wypadku organ prowadzący rozgrywki jest zobowiązany do powiadomienia klubu o fakcie braku uprawnienia zawodnika do gry w kolejnych zawodach jako konsekwencji otrzymania żółtych kartek.

21. Zawodnikowi nie zalicza się do wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki meczu, którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a nie został rozegrany (np. został przełożony na późniejszy termin lub został zweryfikowany, jako walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn).

22. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia, udzielone przez sędziego napomnienia i wykluczenia zawodników zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, uwzględnia się przy odbywaniu kary dyskwalifikacji za przewinienia związane z grą.

23. Bieg kar, polegający na automatycznej dyskwalifikacji w wymiarze określonym liczbą meczów, rozpoczyna się od meczu następującego po udzieleniu ostrzeżenia (żółtej kartki) lub wykluczenia (czerwonej kartki). Od kar tych nie można wnieść odwołania. Kary te nie mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane.

24. Wymierzenie kary pieniężnej lub kary dyskwalifikacji za przewinienia związane z grą jest dopuszczalne również w przypadku, gdy sędzia nie widział przewinienia dyscyplinarnego.

25. Kara może być również wymierzona zawodnikowi, który uczestnicząc w meczu towarzyskim w kraju lub za granicą był napomniany żółtą kartką bądź został wykluczony z gry (czerwona kartka). W tym przypadku orzeczenie kary może nastąpić po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego.

26. Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości od 100 do 1000 zł. (Art. 57 § 2 Reg. Dyscyplinarny PZPN).

27. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma obowiązek sprawdzić w macierzystym związku (okręgu) piłki nożnej, jakie kary ciążą na danym zawodniku i uwzględnić je w swojej ewidencji wg następujących zasad:

a) jeżeli zmiana barw klubowych następuje w ramach tej samej klasy rozgrywkowej, to  zawodnik w dalszym ciągu posiada w rejestrze tę samą liczbę kartek, które posiadał dotychczas,

b) jeżeli zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to żółte kartki, które otrzymał w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie.

28. Organ prowadzący rozgrywki może z własnej inicjatywy lub na prośbę zainteresowanego klubu delegować na zawody swojego przedstawiciela. Delegowany przedstawiciel powinien w ciągu 3 dni złożyć właściwemu organowi pisemne sprawozdanie z obserwowanych zawodów. Sprawozdanie delegowanego przedstawiciela może stanowić podstawę do podjęcia postępowania dyscyplinarnego.

11. AWANSE I SPADKI

§ 19

1. Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, iż w sezonie 2014/2015 obowiązuje niżej wymieniony system awansów i spadków wynikający z tabeli po zakończonym sezonie rozgrywkowym:

2. Awanse po zakończeniu sezonu rozgrywkowego 2014/2015:

1) Z IV ligi awansuje do III ligi zespół z 1 i 2 miejsca w tabeli, (w sumie dwa).

2) Z każdej grupy klasy okręgowej Zielona Góra, Gorzów Wlkp. awansują do IV ligi lubuskiej zespoły, które zajmą w swoich grupach 1 i 2 miejsce, (w sumie cztery).

3) Z każdej grupy klasy „A” okręgu południowego awansuje do klasy okręgowej – południowej zespół z 1 miejsca w tabeli, (w sumie cztery).

4) Z każdej grupy klasy B okręgu południowego awansuje do klasy A  zespół z 1 miejsca w tabeli, (w sumie sześć). 

5) Awanse z Klasy C do klasy B,  według przynależności terytorialnej, ustalają odrębnymi aneksami do Regulaminu, przed rozgrywkami, Zarządy poszczególnych Okręgów i Podokręgów; aneksy podlegają zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Lubuskiego ZPN.

3. Spadki w wyniku zakończenia sezonu rozgrywkowego 2014/2015:

1) Z IV ligi lubuskiej spadają do  Klas Okręgowych według przynależności terytorialnej (Zielona Góra, Gorzów Wlkp.) zespoły z miejsc 15, 16. Większa ilość spadających zespołów zależna będzie od ilości drużyn, które spadną z wyższych lig, według przynależności terytorialnych struktur związkowych. W sezonie 2015/2016 IV liga lubuska będzie liczyła 16 zespołów.

2) Z Klasy Okręgowej - południe spadną do A klasy według przynależności terytorialnych zespoły z miejsc 15 i 16. Większa ilość spadających zespołów zależna będzie od ilości drużyn, które spadną z wyższych lig, według przynależności terytorialnych struktur związkowych. W kolejnym sezonie 2015/2016 Klasy Okręgowe Zielona Góra, Gorzów Wlkp. liczyć będą maksymalnie po 16 zespołów (razem 32 drużyny).

3) Z Klasy A – południe spadną obligatoryjnie do Klasy B według przynależności terytorialnych zespoły z ostatniego miejsca w grupie.  Większa ilość spadających zespołów zależna będzie od ilości drużyn, które spadną z wyższych lig, według przynależności terytorialnych struktur związkowych. W kolejnym sezonie 2015/2016 każda z czterech grup Klasy „A” liczyć będzie po 14 zespołów (ogółem 56 drużyn).  W przypadku nadmiaru drużyn dodatkowo spada drużyna z 13 miejsca z najgorszym bilansem punktowym i bramkowym z wszystkich drużyn A Klasy, a w dalszej kolejności z miejsca 12 itd.

W przypadku,  kiedy zaistnieje potrzeba uzupełnienia drużyn w Klasie „A” (do 14 w każdej grupie - ogółem 56), dodatkowo awans uzyska najlepsza drużyna z drugiego miejsca z wszystkich grup Klasy „B” z najlepszą średnią ilości zdobytych punktów na mecz,  przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,

4) Ilość miejsc spadkowych z klasy B do klasy C ustalają odrębnymi aneksami do Regulaminu, przed rozgrywkami, Zarządy poszczególnych Okręgów i Podokręgów; aneksy podlegają zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Lubuskiego ZPN.

5) W wyniku kiedy zaistnieje potrzeba uzupełnienia klas rozgrywkowych w sytuacji braku uzyskania licencji przez klub, zasady te  reguluje Uchwała nr VI/96 z dnia 19 kwietnia 2011r Zarządu PZPN punkt 7, 8 i 9.

Uzupełnienie IV ligi - procedura dla klubów występujących aktualnie w IV lidze

 1. W sytuacji, gdy klub występujący aktualnie w rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi nie uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w IV lidze, według procedury przewidzianej w stosownej Uchwale Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych, klub ten zostanie sklasyfikowany w aktualnych rozgrywkach na ostatnim miejscu tabeli grupy IV ligi, w której występował w zakończonym sezonie, bez względu na liczbę zdobytych punktów i zostanie przesunięty do klasy niższej (Okręgowej).
 2. W sytuacji, gdyby spośród klubów występujących w aktualnym sezonie w danej grupie rozgrywek o mistrzostwo IV ligi nie uzyskał licencji na występowanie w następnym sezonie w IV lidze, według procedury przewidzianej w stosownej Uchwale Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych, więcej niż jeden klub, kluby te zostaną sklasyfikowane w rozgrywkach aktualnego sezonu ex aequo na ostatnim miejscu w danej grupie IV ligi bez względu na liczbę zdobytych punktów i zostaną przesunięte do klasy niższej (Okręgowej).
 3. W sytuacji, gdy po zakończeniu rozgrywek aktualnego sezonu nie uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w danej grupie IV ligi, według procedury przewidzianej w stosownej Uchwale Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych, więcej klubów niż ilość drużyn, które zgodnie z regulaminem rozgrywek spadają do Klasy Okręgowej, wówczas decyzję o sposobie uzupełnienia ilości drużyn podejmie Zarząd Związku Wojewódzkiego prowadzącego rozgrywki IV ligi w następnym sezonie.

Uzupełnienie III ligi - procedura dla klubów, które występowały w aktualnym sezonie w IV lidze i zajęły miejsca 1-2.

 1. W sytuacji, gdy klub występujący w aktualnym sezonie w rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi nie uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w III lidze według procedury przewidzianej w stosownej Uchwale Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów III ligi, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach aktualnego sezonu na miejscu, które zajął w rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi, ale zostanie w tej samej klasie rozgrywkowej. Wówczas awans do III ligi uzyskuje klub, który zajmie kolejne miejsce w tabeli końcowej w danych rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi i uzyska licencję na występowanie w następnym sezonie w III lidze według procedury wskazanej powyżej,
 2. W sytuacji gdy licencji nie otrzymały kluby wskazane w pkt. a, wówczas ilość drużyn występujących w III lidze zostanie uzupełniona o drużyny, które zajęły najwyższe miejsca spadkowe i uzyskały licencję na występowanie w następnym sezonie w III lidze według procedury przewidzianej w stosownej Uchwale Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów III ligi.

W niższych klasach rozgrywkowych przy procedurze uzupełniania ilości drużyn w sytuacji braku uzyskania licencji przez klub stosuje się odpowiednio zasady określone jw.

6 W wyniku kiedy zaistnieje potrzeba uzupełnienia klas rozgrywkowych w sytuacji  wycofania się drużyny lub rezygnacji z wywalczonego w sportowej rywalizacji awansu do klasy wyższej zasady te reguluje Uchwała Nr 13/102 z dnia 07 września 2006r Prezydium Zarządu PZPN punkt 3.

§ 20

1. W sytuacji, gdy drużyna uczestnicząca w rozgrywkach danej klasy rozgrywkowej wycofa się z rozgrywek w trakcie ich trwania, drużynę tę przesuwa się na ostatnie miejsce w tabeli. Drużyna ta musi być przesunięta w następnym cyklu rozgrywek niżej o dwie klasy rozgrywkowe.

2. Niezależnie od sankcji regulaminowych określonych w ust. 1, właściwy Wydział/Komisja Dyscypliny wymierza karę finansową w wysokości:

- w IV lidze - 1500 zł

- w klasie okręgowej - 800 zł

- w klasie A - 500 zł

- w klasie B i C  - 250 zł

3. Tabele publikowane będą w Komunikatach Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, OZPN i Podokręgów po zakończeniu każdej rundy rozgrywkowej.

4. Celem zoptymalizowania wymiany korespondencji między klubami, a Lubuskim ZPN oraz Podokręgami ZPN, zobowiązuje się kluby uczestniczące w rozgrywkach (IV liga, klasa okręgowa, klasa A, klasy B i C, Lubuska Liga Juniorów Starszych, Okręgowa Liga Juniorów Starszych, Lubuska Liga Juniorów Młodszych, Okręgowa liga juniorów młodszych,  Lubuska liga trampkarzy, Okręgowa liga trampkarzy) do posiadania i korzystania z elektronicznych skrzynek pocztowych e-mail.

5. Zobowiązuje się kluby uczestniczące w rozgrywkach prowadzonych przez Lubuski ZPN do śledzenia bieżących komunikatów na stronie lubuskiego związku (www.lubuskizpn.pl) oraz sprawdzania na bieżąco korespondencji rozsyłanej drogą e-mail.

§ 21

1. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:

1) przy dwóch zespołach:

a. ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,

b. przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,

e. przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,

f. w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są zespoły zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli, a także zespoły których kolejność decyduje o spadku, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym boisku wyznaczonym przez Wydział/Komisję Gier.

2) Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w ust 1) w punktach a, b, c, d oraz e.

12. PROTESTY I ODWOŁANIA

§ 22

1. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić zastrzeżenia do zawodów, które są odnotowywane w załączniku do sprawozdania sędziego na następujących zasadach:

a) zastrzeżenia mogą dotyczyć: braku lub spóźnionego zawiadomienia o miejscu i terminie zawodów, spóźnionego przybycia na boisko drużyny przeciwnika, stanu przygotowania i oznaczenia boiska, bramek, piłek, ubiorów zawodników i sędziego, tożsamości zawodników oraz wypełnienia i dostarczenia składu drużyny;

b) zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane, chyba że dotyczą spraw zaistniałych w czasie trwania zawodów, protesty muszą być przez sędziego zbadane, a w przypadkach uzasadnionych sędzia musi wyznaczyć kapitanowi drużyny gospodarzy czas na usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia musi umieścić w sprawozdaniu z zawodów treść zgłoszonych zastrzeżeń, jak również wydane zarządzenie.

c) zastrzeżenia opisane w załączniku do sprawozdania sędziego muszą być podpisane przez kapitana i kierownika drużyny, są one wolne od opłacenia kaucji.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, mogą być także zgłoszone przez klub w drodze pisemnego protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki, wraz z załączonym dowodem wpłacenia kaucji w wysokości:

- w IV lidze 100 zł

- w klasie okręgowej 100 zł

- w klasie A 100 zł

- w klasie B 100 zł

- w klasie C 100 zł

- osoby fizyczne 100 zł

3. Protesty po zawodach muszą być dostarczone w terminie 48 godzin, przy czym kopie protestów powinny zostać przekazane stronie przeciwnej. Nieopłacenie kaucji, lub też złożenie protestu po 48 godzinach, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. Wszystkie ewentualne koszty związane z przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego dotyczącego złożonego protestu ponosi strona protestująca. W przypadku oddalenia protestu wpłacona kaucja na rzecz organu prowadzącego rozgrywki nie podlega zwrotowi. Uzasadnienie każdorazowo należy przesłać przeciwnikowi.

4. Kapitanowie i kierownicy drużyn podpisują przed rozpoczęciem zawodów sprawozdanie sędziowskie w obecności sędziów, podając imię i nazwisko oraz nazwę klubu, natomiast po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują obie strony załącznika do sprawozdania bez względu na to czy wnoszą zastrzeżenia.

5. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu zastrzeżeń lub protestów obowiązuje zasada dwuinstancyjności. W rozgrywkach IV ligi i klas niższych, prowadzonych przez Lubuski ZPN  OZPN lub Podokręg, pierwszą instancją jest właściwy w sprawie Wydział/Komisja Gier lub Wydział/Komisja Dyscypliny, a drugą instancją Związkowa Komisja Odwoławcza Lubuskiego ZPN.

6. W sprawach dyscyplinarnych stosuje się postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN we wszystkich rodzajach rozgrywek.

7. Odwołania od decyzji organów pierwszej instancji mogą być wnoszone do drugiej instancji w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Niezachowanie ww. terminu powoduje uprawomocnienie się decyzji pierwszej instancji.

8. Rozpatrzenie odwołania przez Związkową Komisję Odwoławczą Lubuskiego ZPN jest uzależnione od wpłaty kaucji w wysokości:

- w IV lidze - 300 zł

- w klasie okręgowej - 250 zł

- w klasie A - 200 zł

- w klasie B i C - 150 zł

- osoby fizyczne - 150 zł

9. Wpłata kaucji w wysokości wskazanej w punkcie 8 musi nastąpić wraz z wniesieniem odwołania.

10. W przypadku nierozstrzygnięcia zastrzeżenia lub protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność organu pierwszej instancji, składanej bezpośrednio do organu drugiej instancji.

11. Decyzje podjęte przez właściwe organy drugiej instancji są ostateczne.

12. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.

 

13. POSTANOWIENIA FINANSOWE

 

§ 23

1. Wszystkie umowy między członkami PZPN, w szczególności dotyczące zmiany przynależności klubowej zawodników wszystkich kategorii wiekowych, muszą być zawierane w postaci pisemnego dokumentu podpisanego przez statutowych przedstawicieli obu stron, ujawnionych we właściwych rejestrach sądowych. Umowy nie mogą być sprzeczne z przepisami państwowymi i związkowymi, obowiązującymi członków PZPN.

2. Rozgrywki mistrzowskie prowadzone są według następujących zasad finansowych:

a/ gospodarz pokrywa pełne koszty organizacji spotkania, a drużyna przeciwnika – koszty uczestnictwa w meczu.

3. W przypadku gdy wyznaczone lub uzgodnione spotkanie nie odbędzie się, względnie mecz zostanie przerwany przed upływem czasu gry, zobowiązanie finansowe klubów ustala się w następujący sposób:

a/ Zainteresowane kluby nie mogą wzajemnie rościć pretensji finansowych, jeśli przyczyna była od nich niezależna (katastrofy i klęski żywiołowe, itp.). Decyzja odnośnie zakwalifikowania przyczyny należy do organu prowadzącego rozgrywki.

b/ Gospodarz spotkania ma prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów organizacji spotkania, jeśli winę ponosi drużyna przeciwnika.

c/ Drużynie przyjezdnej przysługuje zwrot poniesionych kosztów jeśli winę ponosi gospodarz spotkania

4. Wszystkie spory finansowe klubów, w sprawach dotyczących kosztów wyznaczonych lub uzgodnionych, a nie odbytych spotkań nie uwzględnione w niniejszych postanowieniach, rozstrzyga organ prowadzący rozgrywki.

5. Kluby - członkowie Związku Piłki Nożnej obowiązane są dokonać wpłaty składki członkowskiej w wysokości i terminach określonych przez Zarząd Lubuskiego ZPN.

6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach IV ligi i klas niższych wpłacają przed rozpoczęciem rozgrywek opłatę na konto organu prowadzącego za uczestnictwo za sezon rozgrywkowy 2014/2015 w wysokości:

- w IV lidze - 1200 zł

- w klasie okręgowej - 700 zł

- w klasie A - 600 zł

- w klasie B - 350 zł

- w klasie C - 250 zł

7. Kluby wypłacają sędziom delegowanym na zawody ekwiwalent według ustalonych przez PZPN stawek na podstawie delegacji wystawionej przez właściwe Kolegium sędziów.

8. Pozostałe opłaty związkowe obowiązujące w Lubuskim Związku Piłki Nożnej publikowane są w Biuletynie Nr 4/2012 z listopada 2012 roku Zarządu Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 24

1. Niniejszy regulamin obowiązuje w rozgrywkach IV ligi i klas niższych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2014/2015.

2. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w niniejszym regulaminie z wyjątkiem zmian wynikających z uchwał Zarządu PZPN i Zarządu Lubuskiego ZPN podjętych po uchwaleniu Regulaminu.

3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

4. Wydziały/Komisje Gier Lubuskiego ZPN, OZPN i Podokręgów, prowadzące rozgrywki ligowe, publikują swoje komunikaty, terminarze i regulaminy w formie przekazu elektronicznego, bez obowiązku przesyłania ich klubom pocztą. Wydział Gier Lubuskiego ZPN wszelkie tego typu publikacje umieszcza na oficjalnej stronie internetowej Związku: www.lubuskizpn.pl, a na wniosek zainteresowanych klubów przesyła na wskazany adres e-mailowy.

5. Regulamin wchodzi w życie od sezonu rozgrywkowego 2014/2015, zatwierdzony przez Zarząd Lubuskiego ZPN Uchwała Nr 26/2014r z dnia 28.03.2014r.

 

Zielona Góra, 28 marzec 2014 r.

                                                            Za Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

                                                                                       Prezes   Robert Skowron

 

Zostań sędzią

Reklama

Wyszukiwarka

Nasze strony


 

 

Wyniki

Ostatnia kolejka 22
Zieloni Drożków 1:8 Fax Bieniów
WKS Łaz 0:3 Huragan Lubomyśl
Tupliczanka Tuplice 6:1 Iskra Jabłoniec
Piast Lubanice 2:0 Łużyczanka Lipinki Łużyckie
Nysa Trzebiel 3:0 Motor Koło

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 23

Polub nas na Facebooku