Lubuski Związek Piłki Nożnej; Podokręg Żary - strona oficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 118, wczoraj: 448
ogółem: 1 534 130

statystyki szczegółowe

Kontakty

Kontakty email


Przewodniczący:
 
Kier. Gier i Ewidencji:
 
Sekretarz :
 

Losowa galeria

EGZAMIN KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW ZIELONA GÓRA 2009
Ładowanie...

REGULAMIN DYSCYPLINARNY PZPN

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej

w sprawie przyjęcia Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN, działając na podstawie art. 9 ust.4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),uchwala co następuje.

Przyjmuje się Regulamin Dyscyplinarny PZPNw następującym brzmieniu:

REGULAMIN   DYSCYPLINARNY   POLSKIEGO   ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

DZIAŁ PIERWSZY.  CZĘŚĆ  OGÓLNA

ROZDZIAŁ I. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Art. 1     Zakres przedmiotowy regulacji. Przewinienie dyscyplinarne

§1.

Niniejszy regulamin reguluje zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, obowiązujące w Polskim Związku Piłki Nożnej, określa katalog kar i przewinień dyscyplinarnych, tryb postępowania oraz organy właściwe do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych.

§2.

Przewinieniem dyscyplinarnym jest popełnienie zabronionego czynu sankcjonowanego karą w niniejszym regulaminie.

§3.

Przewinieniem dyscyplinarnym jest również naruszenie innego, zabronionego pod groźbą kary dyscyplinarnej przepisu, ustanowionego przez uprawniony organ Polskiego Związku Piłki Nożnej lub jego struktury członkowskiej,a także naruszenie przepisów gry w piłkę nożną.

§4.

Poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej nie wyłącza odpowiedzialności przed innymi organami.

Art.2.  Zakres podmiotowy

§1.

Odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym ponoszą członkowie Polskiego Związku Piłki Nożnej, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sędziowie piłkarscy, członkowie sztabu medycznego, menedżerowie ds. piłkarzy, obserwatorzy, delegaci, oraz działacze piłkarscy.

§2.

O ile przepis szczególny tak stanowi, odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym ponoszą również kibice.

§3.

Działaczami piłkarskimi w rozumieniu niniejszego regulaminu są :

1.członkowie organów władzy, kontroli, jurysdykcyjnych i doradczych Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich

Związków Piłki Nożnej, ich struktur członkowskich oraz ligi zawodowej, a ponadto osoby zatrudnione w Polskim Związku Piłki Nożnej oraz przez członków Polskiego Związku Piłki Nożnej,

2. członkowie statutowych organów klubów piłkarskich, a także ich udziałowcy, akcjonariusze bądź członkowie stowarzyszeń,

3. inne osoby pełniące funkcje kierownicze w sekcjach piłki nożnej ,

4. licencjonowani organizatorzy imprez piłkarskich,

5. kierownicy do spraw bezpieczeństwa oraz spikerzy zawodów piłkarskich,

6. inne osoby, których zachowanie pozostaje w związku z działalnością podejmowaną w imieniu lub na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, ich struktur członkowskich, niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji.

§4.

Kluby ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia dyscyplinarne swoich zawodników, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy piłkarskich oraz kibiców.

Art.3.  Zakres obowiązywania z uwagi na czas przewinienia

Odpowiedzialność dyscyplinarną ponoszą wszystkie osoby, o których mowa w art. 2, jeżeli w czasie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego podlegały odpowiedzialności, wynikającej z niniejszego Regulaminu , nawet jeżeli w czasie orzekania podstawa odpowiedzialności ustała.

Art. 4.  Wina

§ 1.

Odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi się za przewinienia popełnione umyślnie, a w przypadkach przewidzianych w regulaminie, tak że za przewinienia nieumyślne.

§2.

Osoby prawne odpowiadają za przewinienia dyscyplinarne swoich zawodników, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy oraz kibiców na zasadzie ryzyka.

Art.5.  Kara

§1.

Za przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary przewidziane w niniejszym regulaminie, z zastrzeżeniem treści art. 47.

§2.

Kary dyscyplinarne dzielą się na kary zasadnicze i dodatkowe.

§3.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, za jedno przewinienie dyscyplinarne wymierza się jedną karę zasadniczą.

§4.

Kary zasadnicze określają postanowienia regulaminu, regulujące poszczególne rodzaje przewinień dyscyplinarnych.

§5.

Organ dyscyplinarny obok jednej lub kilku kar zasadniczych może orzec jedną bądź kilka kar dodatkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

§6.

Wymierzając karę, organ dyscyplinarny uwzględnia cele kary w zakresie jej oddziaływania na obwinionego jak i środowisko piłkarskie.

Art.6.  Zbieg przepisów dyscyplinarnych

§1.

Jeżeli zabronione pod groźbą kary dyscyplinarnej przewinienie , wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej, pozostających w zbiegu przepisach dyscyplinarnych, stanowi ono jedno przewinienie dyscyplinarne, za które wymierza się jedną zasadniczą karę dyscyplinarną.

§2.

Zbieg przepisów, o którym mowa w § 1 zachodzi wtedy, gdy kwalifikacja prawnadokonana w oparciu o tylko jeden przepis, zawierający opis przewinienia dyscyplinarnego, nie wyczerpuje w pełni zarzucanego przewinienia.

§3.

Obok zasadniczej kary dyscyplinarnej organ dyscyplinarny może orzec jedną lub kilka dodatkowych kar dyscyplinarnych spośród katalogu kar dodatkowych.

Art.7.  Przewinienie dyscyplinarne ciągłe

§1.

Jeżeli obwiniony dopuszcza się w krótkich odstępach czasu, które wyczerpują znamiona takiego samego przewinienia dyscyplinarnego lub przewinień dyscyplinarnych podobnych, zachowanie to uznaje się za jedno przewinienie dyscyplinarne, podlegające jednej zasadniczej karze dyscyplinarnej, uwzględniającej w swej dolegliwości wszystkie zachowania.

§2.

Obok zasadniczej kary dyscyplinarnej organ dyscyplinarny może orzec jedną lub kilka dodatkowych kar dyscyplinarnych spośród katalogu kar dodatkowych.

§3.

Zasad, określonych w § 1 i § 2 nie stosuje się do przewinień dyscyplinarnych, objętych technicznymi regułami gry w piłkę nożną.

Art. 7. 1.  Kara dyscyplinarna łączna

Organ dyscyplinarny może objąć jednym postępowaniem kilka spraw dyscyplinarnych do wspólnego rozstrzygnięcia, jeżeli toczą się one przeciwko temu samemu obwinionemu a sprawy te pozostają ze sobą w związku lub dotyczą takiego samego lub podobnego przewinienia dyscyplinarnego.

Art.8.   Odpowiedzialność klubu za ciąg naruszeń w czasie meczu piłkarskiego.

§1.

Jeżeli w czasie meczu piłkarskiego, przed lub bezpośrednio po jego zakończeniu doszło do więcej niż jednego naruszenia przepisów dyscyplinarnych, za które odpowiedzialność ponosi klub, wymierza się temu klubowi jedną zasadniczą karę dyscyplinarną, uwzględniającą w swej dolegliwości wszystkie naruszenia chyba, że istnieje konieczność dokonania oceny jednego lub kilku czynów w odrębnym postępowaniu.

§2.

Obok zasadniczej kary dyscyplinarnej organ dyscyplinarny może orzec jedną lub kilka dodatkowych kar dyscyplinarnych, spośród katalogu kar dodatkowych.

Art.9   Przewinienie dyscyplinarne umyślne i nieumyślne.

§1.

Jeżeli przepis regulaminu stanowi, że dla przypisania odpowiedzialności dyscyplinarnej wymagane jest wykazanie umyślności, za przewinienie dyscyplinarne popełnione umyślnie uznaje się przewinienie, gdy obwiniony miał zamiar je popełnić, to jest chciał je popełnić lub godził się na to.

§2.

Jeżeli przepis regulaminu stanowi, że dla przypisania odpowiedzialności dyscyplinarnej wystarczające jest wykazanie nieumyślności, rozumie się przez to sytuację, gdy obwiniony możliwość popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przewidywał, lecz bezpodstawnie przypuszczał, że je uniknie, jak i możliwości takiej nie przewidywał, choć powinien i mógł taką możliwość przewidzieć.

Art.10    Sprawstwo, podżeganie, pomocnictwo

§1.

Karom przewidzianym w niniejszym regulaminie podlega nie tylko sprawca ale i ten, kto kieruje, poleca, pomaga lub nakłania do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.

§2.

W przypadku współsprawstwa organ dyscyplinarny przy wymiarze kary uwzględnia udział każdej osoby w popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego.

Art. 11     Przygotowanie, usiłowanie

§1.

Jeżeli przepis regulaminu tak stanowi, karom przewidzianym w niniejszym regulaminie podlega również ten, kto czyni przygotowania do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego lub usiłuje popełnić przewinienie dyscyplinarne.

§2.

Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia przewinienia dyscyplinarnego swoim zachowaniem zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.

§3.

W przypadku przygotowania lub usiłowania popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, stosownie do okoliczności sprawy organ dyscyplinarny może złagodzić karę dyscyplinarną.

ROZDZIAŁ II. KATALOG KAR DYSCYPLINARNYCH

Art. 12.   Rodzaje kar

Kary dyscyplinarne zasadnicze i dodatkowe dzielą się na:

a) kary wspólne, które mogą zostać nałożone wobec osób fizycznych jak i prawnych,

b) kary nakładane wyłącznie wobec osób fizycznych,

c) kary nakładane wyłącznie wobec osób prawnych.

Art. 13.    Katalog kar zasadniczych

§1.

Karami zasadniczymi, wspólnymi są:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) kara pieniężna,

4) nakaz zwrotu otrzymanych nagród,

5) dyskwalifikacja określona ilością meczów, czasowa

lub na stałe,

6) zawieszenie albo pozbawienie licencji,

7) wykluczenie z PZPN.

§2.

Karami zasadniczymi, nakładanymi wyłącznie wobec osób fizycznych są:

1) ostrzeżenie (żółta kartka),

2) wykluczenie z gry (czerwona kartka),

3) zakaz przebywania w szatniach i/lub na ławce rezerwowych,

4) zakaz wstępu na stadion,

5) skreślenie z listy sędziów,

6) zakaz gry w kolejnych meczach,

7) anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia do gry,

8) czasowy zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną,

§3.

Karami zasadniczymi, nakładanymi wyłącznie wobec osób prawnych są:

1) weryfikacja zawodów jako walkower,

2) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności

3) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu,

4) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,

5) rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie,

6) zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie,

7) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów na obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,

8) anulowanie wyniku meczu,

9) wykluczenie z rozgrywek,

10) przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej,

11) zakaz dokonywania transferów do klubu,

12) pozbawienie tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski, lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu.

Art. 14.    Katalog kar dodatkowych

§1.

Karą dodatkową wspólną jest kara pieniężna.

§2.

Karą dodatkową, właściwą wyłącznie wobec osób prawnych jest pozbawienie klubu od 1 do 30 punktów w rozgrywkach ligowych.

§3.

Karami dodatkowymi, nakładanymi wyłącznie wobec osób fizycznych są:

1) zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w komórkach PZPN, związkach piłki nożnej oraz sekcjach piłkarskich klubów będących członkami PZPN,

2) zakaz udziału w zawodach określonego szczebla, czasowy lub stały

3) skreślenie z kadry narodowej,

4) odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji,

5) obniżenie klasy uprawnień do prowadzenia zawodów lub obserwacji.

Art. 15.   Kara upomnienia

Upomnienie polega na przypomnieniu istoty przewinienia dyscyplinarnego, połączone z zagrożeniem wymierzenia surowszej kary w razie kolejnego naruszenia.

Art. 16.   Nagana

Nagana jest pisemnym wyrazem dezaprobaty organu dyscyplinarnego w stosunku do dopuszczającego się przewinienia dyscyplinarnego.

Art. 17.    Kara pieniężna

§1.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, kara pieniężna nie może być niższa niż 100 zł.

§2.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zasadnicza kara pieniężna wymierzana klubom nie może przekroczyć 1.000.000 zł a innym obwinionym 500.000 zł.

§3.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, dodatkowa kara pieniężna wymierzana klubom nie może przekroczyć 500.000 zł a innym obwinionym 250.000 zł.

§4.

Zapłata kary pieniężnej następuje w terminie 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.

§5.

Karę pieniężną można orzec jedynie wobec pełnoletnich osób fizycznych.

§6.

Kluby odpowiadają solidarnie i subsydiarnie za kary pieniężne, nałożone na ich zawodników, trenerów, działaczy,

Instruktorów, członków sztabu medycznego oraz innych osób pełniących swoje funkcje z danym meczem lub menedżerów ds. piłkarzy, działających w imieniu klubu lub na jego rzecz.

Art. 18. Nakaz zwrotu otrzymanych nagród

Nakaz zwrotu otrzymanych nagród polega na obowiązku oddania korzyści majątkowych oraz przedmiotów o charakterze symbolicznym, w szczególności takich jak medal, puchar czy odznaczenia.

Art. 19. Kara dyskwalifikacji

§1.

Kara dyskwalifikacji wymierzona zawodnikowi polega na zakazie uczestnictwa w rozgrywkach, których dotyczy orzeczona kara oraz przebywania w strefie przylegającej bezpośrednio do boiska.

§2.

W przypadku dyskwalifikacji czasowej zawodnika, nie może on uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich oraz pełnić jakichkolwiek funkcji związanej z działalnością w piłce nożnej.

§3.

Kara dyskwalifikacji wymierzona innemu obwinionemu niż zawodnikowi polega na zakazie reprezentowania drużyny i klubu wobec innych osób, przebywania w strefie bezpośrednio przylegającej do boiska oraz w miejscach wydzielonych dla kierownictwa drużyny, zawodników rezerwowych i w szatni oraz zakazie pełnienia jakiejkolwiek funkcji, związanej z działalnością w piłce nożnej.

§4.

W przypadku, jeżeli karę dyskwalifikacji orzeczono jako zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów, górna granica tej kary wynosi 10 meczów.

§5.

W przypadku orzeczenia czasowej kary dyskwalifikacji, wymierza się ją w tygodniach, miesiącach lub latach, przy czym jeżeli orzeczono ją wobec zawodnika w wymiarze nie wyższym niż 6 miesięcy, do okresu jej wykonywania nie wlicza się okresu przerwy pomiędzy rundami sezonu rozgrywkowego, w którym rozpoczęto jej wykonywanie.

§6.

Górna granica kary dyskwalifikacji, orzeczona w latach nie może przekraczać 10 lat.

§7.

Orzeczenie kary dyskwalifikacji na stałe oznacza dyskwalifikację dożywotnią.

Art. 20. Zasady wykonywania kary dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich

§1.

Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich, wykonuje się w klasie rozgrywek mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie rozgrywek mistrzowskich, do której zespół awansował , spadł lub został zdegradowany z zastrzeżeniem § 2, § 3 i § 4.

Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których klub aktualnie występuje.

§2.

Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy czym wykonanie kary może również nastąpić:

• w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę,

• w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.

§3.

Z zastrzeżeniem § 4 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie  wykonaną w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych edycjach rozgrywek, przy czym § 2 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.

§4.

Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami (żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym; w takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.

Art. 21.  Zasady wykonywania kary dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów  w rozgrywkach pucharowych

§1.

Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów, za przewinienie popełnione w danych rozgrywkach pucharowych, wykonuje się w danych rozgrywkach pucharowych. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowej, w których klub aktualnie występuje.

§2.

Z zastrzeżeniem § 3, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za przewinienie popełnione w rozgrywkach  pucharowych, nie wykonaną w edycji rozgrywek pucharowych, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych edycjach rozgrywek. Treść art. 20 § 2 stosuje się odpowiednio.

§3.

Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami (żółtymi kartkami) nie nastąpiło w edycji pucharów, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnej edycji pucharów; w takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.

Art. 22. Zawieszenie albo pozbawienie licencji

§1.

Kara zawieszenia licencji orzeczona w stosunku do klubu oznacza niemożność korzystania z uprawnień, wynikających z licencji, w tym pozbawienie prawa do udziału w rozgrywkach. Nierozegrany mecz weryfikuje się jako walkower na niekorzyść drużyny ukaranego klubu.

§2.

Karę zawieszenia licencji w stosunku do klubu orzeka się na czas nieokreślony. Licencję przywraca się po ustaniu przyczyn, które spowodowały jej zawieszenie.

§3.

Karę pozbawienia licencji, orzeczonej w stosunku do klubu jest równoznaczne z wykluczeniem klubu z udziału w rozgrywkach. W przypadku spełnienia wymogów licencyjnych, w następnym sezonie klub ma prawo zgłosić drużynę do udziałów w rozgrywkach klasy bezpośrednio niższej.

§4.

Kara zawieszenia albo pozbawienia licencji, orzekana wobec innych podmiotów, oznacza odpowiednio pozbawienie uprawnień, wynikających z licencji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat albo dożywotnio.

 

Art. 23.  Wykluczenie z PZPN

§1.

W przypadku osób fizycznych, kara wykluczenia z Polskiego Związku Piłki Nożnej oznacza dożywotni zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.

§2.

W przypadku osób prawnych, kara wykluczenia z Polskiego Związku Piłki Nożnej oznacza wykluczenie ze wszystkich struktur Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Art. 24.  Ostrzeżenie i wykluczenie. Wykluczenie czasowe

§1.

Kary ostrzeżenia (żółta kartka) oraz wykluczenia (czerwonka kartka) udziela się na zasadach, określonych w Przepisach Gry w piłkę nożną oraz w innych przepisach odrębnych.

§2.

Zawodnicy biorący udział w zawodach drużyn kategorii wiekowych trampkarzy, młodzików lub kategorii młodszych, mogą zostać ukarani czasowym wykluczeniem z gry do 10 minut.

Art. 25.  Zakaz przebywania w szatniach i/lub na ławce rezerwowych

Kara zakazu przebywania w szatniach i/lub na ławce rezerwowych pozbawia ukaranego prawa do wstępu do szatni zespołu i/lub strefy bezpośrednio przylegającej do boiska a w szczególności prawa do siedzenia na ławce rezerwowych.

Art. 26.  Zakaz wstępu na stadion

§ 1.

Karę zakazu wstępu na stadion w stosunku do kibica piłkarskiego może orzec uprawniony organ dyscyplinarny klubu, będącego organizatorem meczu, uprawniony organ dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej lub podmiotu prowadzącego rozgrywki, jeżeli jest organizatorem meczu piłki nożnej.

§ 2.

Jeżeli zakaz wstępu na stadion w stosunku do kibica piłkarskiego został orzeczony przez klub, kara ta polega na zakazie przebywania na stadionie i terenie przyległym do niego w jakimkolwiek charakterze , w tym udziału w zawodach sportowych w charakterze kibica, w czasie meczów rozgrywanych z udziałem tego klubu zarówno na obiekcie sportowym, znajdującym się w miejscowości, stanowiącej siedzibę klubu, jak i poza nim.

§3.

Jeżeli zakaz wstępu na stadion w stosunku do kibica piłkarskiego został orzeczony przez uprawniony organ dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej lub podmiotu prowadzącego rozgrywki, kara ta polega na zakazie przebywania na stadionie i terenie przyległym do niego, w tym udziału w zawodach sportowych w charakterze kibica,w czasie meczów organizowanych odpowiednio przez Polski Związek Piłki Nożnej lub podmiot prowadzący rozgrywki.

§ 4.

Kara zakazu wstępu na stadion może zostać orzeczona również w stosunku do innych osób fizycznych.

§ 5.

Zakaz wstępu na stadion orzeka się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 2 lata.

Art. 27.  Zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną

Kara zakazu  udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną może być orzekana na czas określony od 6 miesięcy do 10 lat.

Art. 28.  Walkower

§ 1.

Kara weryfikacji zawodów jako walkower oznacza weryfikację wyniku meczu na 0:3 na niekorzyść ukaranego klubu.

§ 2.

Jeżeli różnica goli na koniec meczu jest równa bądź wyższa niż 3 na niekorzyść ukaranego klubu, wówczas utrzymywany jest w mocy rzeczywisty wynik meczu.

Art. 29.  Rozgrywanie meczu bez udziału publiczności

Kara rozgrywania meczu bez udziału publiczności oznacza, że oznaczony mecz piłki nożnej odbędzie się bez udziału publiczności. Wykonanie kary następuje w sposób zgody z odrębnymi przepisami PZPN.

Art. 30. Zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności, na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu.

§ 1.

Kara zakazu rozgrywania określonej liczby meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu może być orzeczony w wymiarze od 1 do 5 meczów.

§ 2.

Kara zakazu rozgrywania w określonym czasie meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu może być orzeczona w wymiarze do 1 roku.

§ 3.

W przypadku, jeżeli kara zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczbie meczów z udziałem publiczności

w miejscowości będącej siedzibą klubu dotyczy części obiektu sportowego, organ jurysdykcyjny wyłącza od udziału publiczności określone sektory obiektu sportowego lub ogranicza liczbę widzów, uprawnionych do wstępu na obiekt sportowy.

Art. 31.   Zakaz wyjazdu/wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie.

Kara zakazu wyjazdu/wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie może być orzeczona w wymiarze od 1 do 5 meczów lub w wymiarze czasowym do 1 roku. Organ dyscyplinarny może wskazać mecz lub mecze, na których orzeczona kara ma być wykonana.

Art. 32.  Rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie

Kara rozgrywania meczu na neutralnym stadionie oznacza nakaz rozgrywania oznaczonego meczu w miejscowości nie będącej siedzibą żadnego z klubów, będących uczestnikami tego meczu.

Art. 33.  Zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie

Kara zakazu rozgrywania meczu na określonym stadionie oznacza, że w oznaczonym dniu na oznaczonym stadionie nie może odbyć się mecz piłki nożnej.

Art. 34. Zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów na obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu

§ 1.

Karę zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu, w przypadku ukaranych klubów Ekstraklasy lub I Ligi, oznacza obowiązek rozgrywania zawodów w miejscowości odległej o co najmniej 100 km od miejscowości, w którym siedzibę ma ukarany klub, w wymiarze od 1 do 5 meczów.

§2.

W przypadku klubów innych klas rozgrywkowych karę zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach sportowych oznacza obowiązek rozgrywania zawodów w miejscowości odległej o co najmniej 10 km od miejscowości, w której siedzibę ma ukarany klub.

Art. 35.  Anulowanie wyniku meczu

Kara anulowania wyniku meczu oznacza, że wynik ten nie jest uwzględniany w toku rozgrywek.

Art. 36.  Zakaz dokonywania transferów do klubu

§ 1.

Karę zakazu dokonywania transferów do klubu wymierza się na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

§ 2.

Kara zakazu transferów do klubu może być orzeczona jako kara zakazu transferów definitywnych lub czasowych.

§ 3.

W okresie obowiązywania zakazu transferów ukarany klub nie ma prawa do potwierdzania i uprawnienia do gry nowych zawodników spoza klubu. Ograniczenie to nie dotyczy zawodników wolnych o statusie amatorów.

Art. 37.  Pozbawienie klubu od 1 do 30 punktów w rozgrywkach ligowych

Kara pozbawienia klubu od 1 do 30 punktów w rozgrywkach ligowych następuje w sezonie rozgrywkowym, w którym uprawomocniło się orzeczenie organu dyscyplinarnego, a jeżeli uprawomocnienie to nastąpiło pomiędzy sezonami rozgrywkowymi – w najbliższym sezonie rozgrywkowym.

Art. 38.  Zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych

Kara zakazu piastowania funkcji sportowych lub społecznych w strukturach PZPN,  związkach piłki nożnej oraz sekcjach piłkarskich klubów będących członkami PZPN  orzeka się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Art. 39. Zakaz udziału w zawodach określonego szczebla, czasowy lub stały

§ 1.

Karę zakazu czasowego udziału w zawodach określonego szczebla można orzec na czas określony nie dłuższy jednak niż 5 lat.

§ 2.

Kara stałego zakazu udziału w zawodach określonego szczebla, oznacza zakaz dożywotni.

Art. 40.  Skreślenie z kadry narodowej

Kara skreślenia z kadry narodowej oznacza czasowy zakaz reprezentowania barw Polski w sporcie piłki nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych,  jednak nie dłuższy niż 5 lat.

Art. 41.  Skreślenie z listy sędziów

Kara skreślenia z listy sędziów oznacza zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji w organizacji sędziowskiej przez okres co najmniej pięciu lat. Jeżeli organ dyscyplinarny nie postanowi inaczej, kara skreślenia z listy sędziów oznacza dożywotni zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji w organizacji sędziowskiej.

Art. 42.  Anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia

Kara anulowania potwierdzenia lub uprawnienia orzekana jest w razie oparcia tych czynności na nieprawdziwych oświadczeniach, dokumentach lub innych dowodach.

Art. 43.  Wykluczenie z rozgrywek

Karę wykluczenia z rozgrywek oznacza zakaz występowania zespołu w nowym sezonie na danym szczeblu rozgrywek, a w przypadku klubów III ligi i niższych klas, przeniesienie do najniższej klasy rozgrywkowej.

Art.44.  Przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej

Kara przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej oznacza przeniesienie zespołu o jedną klasę rozgrywkową.

Art. 45.  Odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji.

§ 1.

Kara odsunięcia od prowadzenia zawodów lub obserwacji następuje na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat.

§ 2.

 Postanowienia § 1 stosuje się odpowiednio do delegatów.

ROZDZIAŁ III. INNE POSTANOWIENIA

Art. 46.   Zawieszenie wykonania kary dyscyplinarnej

§ 1.

Wykonanie kary zasadniczej:

a) dyskwalifikacji określoną liczbą meczów lub dyskwalifikacji czasowej,

b) kary pieniężnej,

c) zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem publiczności, na części lub całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu,

d) zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,

e) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,

f) zakazu rozgrywania meczu na określonym stadionie,

g) zakazu dokonywania transferów do klubu,

h) czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną,

i) zawieszenia licencji, orzeczonej na czas oznaczony,

j) pozbawienia licencji - można zawiesić w całości lub części na okres próby, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli przemawiają za tym istotne okoliczności łagodzące.

§ 2.

Nie podlegają zawieszeniu kary orzeczone za przewinienia związane z dopingiem w piłce.

§3.

Organ dyscyplinarny zarządza wykonanie zawieszonej kary, jeżeli w okresie próby ukarany popełnił przewinienie dyscyplinarne podobne, za które został prawomocnie ukarany.

 

Art. 47.  Odstąpienie od wymierzenia kary dyscyplinarnej.

Organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej, jeżeli wymierzenie nawet najłagodniejszej kary byłoby niecelowe, a w szczególności niewspółmierne do wagi popełnionego przewinienia dyscyplinarnego.

Art. 48.   Odstąpienie od wymierzenia kary dyscyplinarnej z automatu

§ 1.

Organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej właściwej za dane przewinienie związane z grą (automat), jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie,

że przy udzieleniu ostrzeżenia (żółta kartka) lub wykluczeniu z gry (czerwona kartka) w sposób rażący naruszono przepisy gry w piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił ostrzeżenia (żółta kartka) lub wykluczył z gry (czerwona kartka) niewłaściwego zawodnika.

§ 2.

W razie odstąpienia od wymierzenia właściwej kary dyscyplinarnej (z automatu) na zasadach określonych w § 1,organ dyscyplinarny wymierza karę zawodnikowi, który dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego, adekwatną do stopnia naruszenia.

Art. 49.  Wymierzenie kary za przewinienie związane z grą, niedostrzeżone przez sędziego

§1.

Organ dyscyplinarny może orzec karę za przewinienie związane z grą w przypadku, jeżeli zawodnik dopuścił się szczególnie ciężkiego czynu podlegającego karze wykluczenia z gry (czerwona kartka) , który nie został dostrzeżony przez sędziego.

§ 2.

Podstawą rozstrzygnięcia organu dyscyplinarnego w sprawach o których mowa w § 1 może być pisemne sprawozdanie obserwatora lub delegata, zapis wideo z przebiegu meczu lub załącznik do sprawozdania sędziego podpisany przez upoważnione osoby (kierowników i kapitanów obu drużyn).

Art. 50.  Recydywa

§ 1.

Jeżeli w okresie danego sezonu rozgrywkowego podlegający odpowiedzialności podmiot popełnia przewinienie dyscyplinarne podobne do tego, za które został prawomocnie ukarany, organ dyscyplinarny każdorazowo wymierza karę surowszą, chyba że zachodzi wypadek mniejszej wagi.

§ 2.

Zasady karalności przewinień dyscyplinarnych związanych z grą, popełnionych w warunkach recydywy, określają przepisy regulujące ten typ przewinienia dyscyplinarnego.

§ 3.

Recydywę w przypadku przewinień dyscyplinarnych związanych z dopingiem określają przepisy szczególne.

 

Art. 51.  Przedawnienie karalności

§ 1.

Nie można orzec kary za przewinienia dyscyplinarne, jeżeli od jego popełnienia do czasu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego upłynęły:

a) 2 lata – za przewinienie dyscyplinarne nie zagrożone karą wykluczenia z PZPN,

b) 8 lat – za przewinienie dyscyplinarne dopingu,

c) 10 lat – za inne przewinienie dyscyplinarne.

§ 2.

Nie podlega przedawnieniu przewinienia dyscyplinarne korupcji w piłce nożnej.

§ 3.

W przypadku przewinienia dyscyplinarnego ciągłego, bieg przedawnienia karalności rozpoczyna się od ostatniego zachowania, składającego się na to przewinienie.

§ 4.

W przypadku przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na zaniechaniu spełnienia obowiązku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym obowiązek ten winien był zostać spełniony.

Art. 52.  Zawieszenie biegu przedawnienia karalności

Termin przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego ulega zawieszeniu:

a) z mocy prawa - na czas trwania postępowania prowadzonego przed organami ścigania, sądami państwowymi, Sądem Najwyższym, trybunałami arbitrażowymi stałymi lub powołanymi ad hoc sądami arbitrażowymi,

b) na mocy decyzji organu dyscyplinarnego o zawieszeniu wszczętego postępowania – do czasu jego podjęcia.

Art. 53.   Zakaz ponownego karania za to samo przewinienie dyscyplinarne

§ 1.

Nie wolno ponownie karać za to samo przewinienie dyscyplinarne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 2.

Ponowne wymierzenie kary za to samo przewinienie dyscyplinarne jest dopuszczalne, gdy organ dyscyplinarny orzekł niezgodnie ze swą właściwością lub gdy na skutek ponownego rozpoznania sprawy Komisja Dyscyplinarna ustaliła, że za popełnione przewinienie dyscyplinarne należało wymierzyć karę pozbawienia licencji, skreślenia z listy sędziów lub wykluczenia z PZPN.

Art. 54.  Wymierzanie kar za niewykonywanie prawomocnych orzeczeń

W przypadku niewykonywania prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych, wymierzenie kolejnej kary dyscyplinarnej za niewykonywanie tego samego orzeczenia organu jurysdykcyjnego nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 2 lat od dnia uprawomocnienia się poprzedniej kary.

Art. 55.   Zakaz karania przez zarząd klubu

Po złożeniu przez zawodnika wniosku o zmianę barw klubowych, w tym wniosku o rozwiązanie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej odpowiadającego właściwym przepisom, zawodnik ten nie może zostać ukarany za popełnione przewinienie dyscyplinarne przez zarząd klubu. W takim przypadku postępowanie dyscyplinarne prowadzi właściwy organ dyscyplinarny na wniosek klubu.

Art. 56.  Obowiązki

§ 1.

Niezależnie od możliwości stosowania kar dyscyplinarnych przewidzianych w niniejszym regulaminie, organ dyscyplinarny może zwrócić się do Rzecznika Etyki o zobowiązanie obwinionego do określonego sposobu zachowania się, w szczególności przeproszenia poszkodowanego.

§2.

Czynności podejmowane przez Rzecznika Etyki nie wyczerpują pojęcia kary dyscyplinarnej.

DZIAŁ DRUGI . RODZAJE PRZEWINIEŃ DYSCYPLINARNYCH

ROZDZIAŁ I.    PRZEWINIENIA ZWIĄZANE Z GRĄ.

Art. 57.  Naruszenie art. 12 Zasad Gry w piłkę

§1.

Zawodnik otrzymuje odpowiednio ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwoną kartkę) w przypadku popełnienia przewinień, wskazanych w art. 12 Zasad Gry w piłkę nożną.

§2.

Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu,  klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej. 

Art. 58.  Otrzymanie ostrzeżenia (żółtej kartki) w czasie zawodów mistrzowskich  – automatyczna kara dyskwalifikacji

Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarany:

1) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

2) przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

3) przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,

4) przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.)  – karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów.

Art. 59 .  Otrzymanie ostrzeżenia (żółtej kartki) w czasie zawodów mistrzowskich –  automatyczna kara pieniężna

Dopuszczalność i przesłanki automatycznego ukarania zawodnika karą pieniężną w związku z otrzymaniem ostrzeżenia (żółta kartka) oraz wysokość kar pieniężnych jest określona w regulaminach rozgrywek uchwalanych przez Polski Związek Piłki Nożnej i wojewódzkie związki piłki nożnej.

Art. 60.  Otrzymanie ostrzeżenia (żółtej kartki ) w czasie zawodów pucharowych

§1.

Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany:

1) przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

2) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,

3) przy każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacją w wymiarze  2 meczów.

§2.

Kary o których mowa w § 1 są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych.

Art. 61. Wykluczenie w wyniku otrzymania samoistnej czerwonej kartki

§ 1.

Z zastrzeżeniem § 2 i § 3 niniejszego artykułu zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich Ekstraklasy, innych zawodów mistrzowskich lub zawodów pucharowych został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej

kartki, wymierza się automatycznie karę dwóch meczów dyskwalifikacji.

§ 2.

Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na:

1) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,

2) innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim,

- po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.

§ 3.

Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na:

1) pozbawieniu realnej szansy zdobycia bramki przez przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki ukaranego zawodnika, za które to przewinienie podyktowano rzut karny lub rzut wolny,

2) pozbawieniu drużyny przeciwnika bramki lub realnej szansy na jej zdobycie, poprzez zagranie piłki ręką, przy czym zagrywającym nie był bramkarz we własnym polu karnym,

3) pozbawieniu drużyny przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki poprzez zachowanie bramkarza, polegające na zatrzymaniu piłki ręką poza własnym polem karnym,- wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu.

§ 4.  Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, w których został wykluczony

Art. 62,  Usunięcie z ławki rezerwowych

Jeżeli osoba, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego, to stosuje się wobec niej odpowiednio przepisy dotyczące wykluczenia zawodnika w wyniku samoistnej czerwonej kartki, w tym art. 48 Regulaminu Dyscyplinarnego.

Art. 63.  Zasady szczególne, dotyczące kar za przewinienia związane z grą

§ 1.

Zawodnik ukarany karą pieniężną na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale,  do czasu jej zapłaty nie może uczestniczyć w rozgrywkach, których dotyczy orzeczona kara.

§ 2.

Zapłata kary pieniężnej następuje na rachunek bankowy właściwego organu prowadzącego rozgrywki.

§ 3

(skreślony)

§ 4.

Zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich Ekstraklasy, innych zawodów mistrzowskich lub zawodów pucharowych został wykluczony z gry (czerwona kartka) w wyniku otrzymania dwóch ostrzeżeń (żółtych kartek), do rejestru ostrzeżeń wlicza się obie żółte kartki.

§ 5.

W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia, udzielone ostrzeżenia (żółte kartki) oraz wykluczenia (czerwone kartki) wlicza się do rejestru napomnień i wykluczeń zawodnika.

§ 6.

Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower , uwzględnia się przy odbywaniu kary dyskwalifikacji za przewinienia związane z grą.

§ 7.

Bieg kar, polegający na automatycznej dyskwalifikacji w wymiarze określonym liczbą meczów, rozpoczyna się od meczu następującego po udzieleniu ostrzeżenia (żółtej kartki) lub wykluczenia (czerwonej kartki). Od kar tych nie można wnieść odwołania. Kary te nie mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane.

§ 8.

Wymierzenie kary pieniężnej lub kary dyskwalifikacji za przewinienia związane z grą jest dopuszczalne również w przypadku, gdy sędzia nie widział przewinienia dyscyplinarnego.

§ 9.

Kara może być również wymierzona zawodnikowi, który uczestnicząc w meczu towarzyskim w kraju lub za granicą był napomniany żółtą kartką bądź zostały wykluczony z gry czerwoną kartką. W tym przypadku orzeczenie kary może nastąpić po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego.

RODZIAŁ II.     URZYMANIE   BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU  NA OBIEKCIE PIŁKARSKIM

Art. 64. Odpowiedzialność klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie

§1.

Za brak należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach, wymierza się klubowi karę:

1) karę pieniężną w wysokości do 100.000 zł,

2) weryfikację zawodów jako walkower,

3) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności,

4) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu,

5) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,

6) rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie,

7) zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie,

8) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,

9) zawieszenie lub pozbawienie licencji.

§ 2.

Kary opisane w § 1, z wyjątkiem weryfikacji zawodów jako walkower, mogą być również nałożone na klub za nie wykonywanie obowiązków, określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, nawet jeżeli przed, w czasie lub po zawodach nie doszło do naruszeń porządku lub bezpieczeństwa.

Art. 64 .1. Niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców

Za brak porządku lub bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na mecz piłkarski wymierza się klubowi drużyny przyjezdnej karę zakazu wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie.

Art. 65.  Niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przez odpowiedzialne osoby fizyczne

§ 1.

Za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach, wymierza się odpowiedzialnym osobom fizycznym karę:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) karę pieniężną od 500 zł,

d) dyskwalifikacji czasowej od 1 miesiąca do 2 lat.

§ 2.

Jeżeli na skutek niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach doszło do poważnych naruszeń porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie

lub po zawodach wymierza się karę:

a) karę pieniężną nie niższą niż 5.000 zł

b) dyskwalifikacji na czas nie krótszy niż 3 miesiące,

c) zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.

Art. 66.  Odpowiedzialność kibiców

§ 1

Za rażące naruszenie regulaminu obiektu sportowego lub regulaminu imprezy masowej przed, w trakcie lub bezpośrednio po meczu piłki nożnej, właściwy organ dyscyplinarny może orzec karę zakazu wstępu na stadion.

§ 2

Za naruszenie bezpieczeństwa lub porządku w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na mecz piłkarski organ dyscyplinarny może orzec karę zakazu wstępu na stadion.

Art. 67.  Zachowania pogardliwe lub dyskryminacyjne

§ 1.

Za prezentowanie treści o charakterze pogardliwym, rażąco nieetycznym, pochwalających terroryzm, przestępczość, przemoc, odwołujących się do zbrodniczych ideologii, treści politycznych, treści o charakterze dyskryminacyjnym, w szczególności odnoszących się do rasy, koloru skóry, języka, religii bądź pochodzenia, za wznoszenie okrzyków lub popełnienie innego aktu o takim charakterze w czasie, bezpośrednio przed lub po meczu, wymierza się kary:

1) klubom

a) karę pieniężną nie niższą niż 5.000 zł,

b) weryfikacji zawodów jako walkower,

c) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności

d) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu,

e) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,

f) wykluczenie z rozgrywek,

g) przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej.

2) kibicom – zakaz wstępu na stadion do 2 lat.

3) innym osobom fizycznym:

a) dyskwalifikacji na co najmniej 5 meczów lub co najmniej 3 miesiące,

b) karę pieniężną nie niższą niż 5.000 zł,

§ 2.

Maksymalny wymiar kary dodatkowej pozbawienia punktów, orzekanej w stosunku do klubu za przewinienie dyscyplinarne, o którym mowa w § 1 wynosi:

3 punkty za pierwsze naruszenie,

6 punktów za drugie naruszenie.

§ 3.

Kara zasadnicza wykluczenia z rozgrywek, o której mowa w § 1 pkt 1) lit f) niniejszego artykułu (orzekana w przypadku rozgrywek, w których nie przyznaje się punktów) oraz kara zasadnicza przeniesienia zespołu do niższej klasy

Rozgrywkowej , o której mowa w § 1 pkt 1) lit g) niniejszego artykułu , może zostać wymierzona w przypadku uprzedniego, dwukrotnego ukarania klubu za  to przewinienie dyscyplinarne w danym sezonie.

§4.

W przypadku, jeżeli czynem o którym mowa w § 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez delegata lub obserwatora PZPN, co

spowodowało przerwanie meczu, zasadnicza kara pieniężna nie może być niższa niż 5.000 zł.

§5.

W przypadku, jeżeli czynem o którym mowa w § 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez delegata lub obserwatora PZPN, co

spowodowało przed terminowe zakończenie meczu, zasadnicza kara pieniężna nie może być niższa niż 10.000 zł.

Art. 68.  Natychmiastowa wykonalność kar za brak należytego porządku na stadionie

§ 1.

Wszystkie kary za brak należytego zabezpieczenia porządku na stadionie, z wyjątkiem walkoweru i kar finansowych,

są natychmiast wykonalne, chyba że organ dyscyplinarny postanowi inaczej.

§ 2.

W przypadku, jeżeli naruszenie opisane w niniejszym rozdziale jest wynikiem zachowania osób fizycznych, za które odpowiedzialność ponosi klub przyjezdny, karom podlega klub przyjezdny.

§ 3.

Domniemywa się, że kibice zajmujący sektor stadionu lub inne wydzielone miejsce, przeznaczone dla kibiców klubu przyjezdnego, są kibicami tego klubu.

§ 4.

W przypadku niemożności zidentyfikowania kibiców , dopuszczających się przewinień opisanych w niniejszym rozdziale, karze podlega klub, będący gospodarzem meczu.

ROZDZIAŁ II .   I. NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Art. 69.  Używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe

Za używanie w związku z zawodami piłkarskimi słów wulgarnych lub uznanych powszechnie za obraźliwe wymierza się karę pieniężną

Art. 70. Podważanie decyzji sędziowskich

Za podważanie decyzji sędziowskich lub kompetencji sędziów przez zawodników, trenerów, członków sztabu medycznego lub działaczy , wymierza się karę pieniężną w wysokości od 500 zł.

Art. 71.  Samowolne opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowa dalszego rozgrywania meczu

Za samowolne  opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowę dalszego rozgrywania meczu wymierza się karę:

a) klubom:

a) karę pieniężną, nie niższą niż 5.000 zł,

b) weryfikacji zawodów jako walkower,

c) wykluczenie z rozgrywek,

b) osobom fizycznym :

a) karę pieniężną nie niższą niż 1.000 zł,

b) karę dyskwalifikacji nie niższą niż 1 miesiąc.

Art. 71.1

Opóźnienie rozpoczęcia meczu lub wznowienia gry, przerwa w meczu

Za opóźnienie rozpoczęcia meczu lub wznowienia gry, a także za spowodowanie przez drużynę przerwy w meczu wymierza się karę:

1) klubom:

a) karę pieniężną, nie niższą niż 1.000 zł,

2) osobom fizycznym:

a) karę pieniężną nie niższą niż 1.000 zł,

b) karę dyskwalifikacji nie niższą niż 1 miesiąc.

Art. 72.  Groźba lub przemoc

§ 1.

Kto stosuje groźbę, przemoc lub narusza nietykalność cielesną sędziego lub innej osoby w związku z meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach członkowskich, w szczególności w celu utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań, podlega karze pieniężnej nie niższej niż 2.000 zł, karze dyskwalifikacji lub karze wykluczenia z PZPN.

§ 2.

Odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne o którym mowa w § 1 ponosi również klub, jeżeli co najmniej dwóch zawodników lub działaczy tego klubu dopuszcza się powyższego zachowania, organ dyscyplinarny może wymierzyć wtedy:

a) karę pieniężną,

b) weryfikacja zawodów jako walkower,

c) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności ,

d) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości, będącej siedzibą klubu,

e) wykluczenie z rozgrywek,

f) przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej.

§ 3.

Karom określonym w § 2 podlega również ten, kto usiłuje bądź czyni przygotowania do popełnienia powyższych czynów.

Art. 73.  Nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową

Za nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową wymierza się karę pieniężną w wysokości od 500 zł.

Art. 74.  Niesportowy tryb życia

Za niesportowy tryb życia lub naruszenie zasad porządku publicznego wymierza się kary:

a) dyskwalifikacji od 3 miesięcy,

b) karę pieniężną,

c) wykluczenia z PZPN.

Art. 75.  Podżeganie do nienawiści

Zawodnik lub działacz piłkarski, który publicznie lub za pośrednictwem środków masowego przekazu podżega

do nienawiści lub przemocy w czasie nie związanym z meczem piłkarskim podlega:

a) karze dyskwalifikacji od 3 miesięcy,

b) karze pieniężnej,

Art. 76.  Prowokowanie kibiców

Za prowokowanie kibiców wymierza się karę dyskwalifikacji lub karę pieniężną nie niższą niż 2.000 zł.

Art. 77.  Wypowiedzi poniżające

Za wypowiedzi lub inne działania, mogące poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania, potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności w sporcie piłki nożnej lub znieważające: członków władz PZPN, związków piłki nożnej, ligi zawodowej, klubów, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy sportowych i innych osób, wskazanych w art.2 niniejszego regulaminu, wymierza się osobom fizycznym, z wyjątkiem kibiców karę:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) karę pieniężną w wysokości od 500 zł.

d) dyskwalifikacji,

e) wykluczenia z PZPN.

ROZDZIAŁ IV.   ZWALCZANIE  DOPINGU

Art. 78.  Zwalczanie dopingu

§ 1.

Przewinienia dyscyplinarne związane z dopingiem w piłce nożnej podlegają karze.

§ 2.

Katalog przewinień, tryb postępowania oraz kary określają Modelowe Reguły Antydopingowe ustalone przez Komisję do zwalczana dopingu w sporcie uwzględniające przepisy dyscyplinarne FIFA i UEFA

§ 3.

Modelowe Reguły Antydopingowe stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ V.   KORUPCJA W PIŁCE NOŻNEJ

Art. 79.    Korupcja czynna i bierna

§ 1.

Kto czyni przygotowania, usiłuje udzielić, udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów piłkarskich podlega:

a) karze pieniężnej nie niższej niż 10.000 zł,

b) karze dyskwalifikacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 6 miesięcy,

c) wykluczeniu z PZPN

§ 2.

Karom opisanym w § 1 podlega również ten kto czyni przygotowania, usiłuje przyjąć lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów piłkarskich.

§ 3.

Za opisane w § 1 lub § 2 postępowania osób fizycznych, kluby podlegają:

a) karze pieniężnej,

b) weryfikacji zawodów jako walkower,

c) anulowaniu wyniku meczu,

d) zawieszeniu lub pozbawieniu licencji,

e) przeniesieniu zespołu do niższej klasy rozgrywkowej,

f) pozbawieniu tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski  lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu,

g) wykluczeniu z PZPN.

Art. 80.  Zaniechanie zawiadomienia o korupcji w piłce nożnej

Za zaniechanie zawiadomienia organu dyscyplinarnego o zachowaniu, wyczerpującym znamiona przewinienia dyscyplinarnego korupcji czynnej lub biernej, osobom fizycznym wymierza się:

a) karę pieniężną,

b) karę dyskwalifikacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące.

ROZDZIAŁ  VI.   PRZEWINIENIA  SZCZEGÓLNE, DOTYCZĄCE SĘDZIÓW, OBSERWATORÓW I DELEGATÓW

Art. 81.  Zasada ogólna

Karom przewidzianym w niniejszym rozdziale podlegają odpowiedzialni sędziowie, obserwatorzy i delegaci.

Art. 82.  Nieterminowe przesłanie sprawozdania

§ 1.

Za nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji albo niewłaściwe i nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów lub obserwacji, wymierza się karę upomnienia.

§ 2.

Za ponowne w tym samym sezonie nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji albo niewłaściwe i nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów lub obserwacji wymierza się karę nagany albo karę pieniężną w wysokości do 500 zł.

Art. 83.  Uniemożliwienie zamieszczenia zastrzeżeń

Za uniemożliwienie zamieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów złożonych przez kierownika lub kapitana drużyny bezpośrednio po meczu zastrzeżeń, w tym odnośnie udzielonych napomnień (żółte kartki) lub wykluczeń z gry (czerwone kartki) wymierza się sędziemu karę:

 a) nagany,

b) karę pieniężną,

c) dyskwalifikacji czasowej.

Art. 84.  Publiczne wypowiedzi sędziego i obserwatora

Za publiczne wypowiadanie się przez sędziego lub obserwatora w sprawach dotyczących przebiegu zawodów

prowadzonych lub ocenianych przez innych sędziów lub obserwatorów, wymierza się karę:

a) nagany,

b)karę pieniężną,

c) dyskwalifikacji czasowej do 2 miesięcy.

Art. 85.  Nieusprawiedliwiona nieobecność

Za nieusprawiedliwioną nieobecność na szkoleniu, nie poddanie się w wyznaczonym terminie badaniom lekarskim, egzaminowi sprawności fizycznej lub egzaminowi teoretycznemu, wymierza się karę:

a) nagany,

b)karę pieniężną,

c) dyskwalifikacji czasowej do 2 miesięcy.

Art. 86.    Prowadzenie zawodów bez asystentów

Za prowadzenie zawodów bez asystentów lub zawinione przez sędziego nie doprowadzenie zawodów do końca,

wymierza się karę:

a) nagany,

b)karę pieniężną,

c)dyskwalifikacji czasowej,

d) skreślenie z listy sędziów.

Art. 87.   Umyślne prowadzenie zawodów w sposób sprzeczny z przepisami gry

Za umyślne prowadzenie zawodów w sposób sprzeczny z przepisami gry wymierza się karę:

a) dyskwalifikacji od 1 roku,

b) skreślenia z listy sędziów

c) wykluczenia z PZPN.

Art. 88.  Nie stawienie się do prowadzenia zawodów lub obserwacji.

Za nieusprawiedliwione nie stawienie się do prowadzenia zawodów, obserwacji albo pełnienia funkcji delegata  lub za powtarzające się spóźnienia na zawody, wymierza się:

a) karę pieniężną,

b) karę dyskwalifikacji,

c) skreślenie z listy sędziów, obserwatorów lub delegatów.

Art. 89.  Samowolne prowadzenie zawodów

Za samowolne prowadzenie zawodów bez wyznaczenia przez Kolegium Sędziów PZPN bądź wydziału sędziowskiego właściwego związku piłki nożnej lub prowadzenie zawodów nie zgłoszonych do tych organów, wymierza się karę:

a) nagany,

b) karę pieniężną,

c) dyskwalifikacji

d) skreślenia z listy sędziów.

Art. 90.  Spotkania (kontakty) sędziów i obserwatorów z klubami

Za nieusprawiedliwione lub niezgodnie z przepisami spotkania (kontakty) sędziów i obserwatorów z przedstawicielami klubów od chwili wyznaczenia na sędziego lub obserwatora do chwili złożenia w PZPN lub związku piłki nożnej sprawozdania, wymierza się karę:

a) dyskwalifikacji czasowej,

b) skreślenie z listy sędziów lub obserwatorów,

c) wykluczenie z PZPN.

Art. 91.  Spotkania (kontakty) sędziów z obserwatorami

Za nieusprawiedliwione lub niezgodne z przepisami spotkanie (kontakt) obserwatora z sędziami przed meczem lub w czasie przerwy w meczu wymierza się kary:

a) dyskwalifikacji,

b) skreślenia z listy sędziów lub obserwatorów.

Art. 92.  Dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń

Za dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń zaistniałych przed, podczas i po prowadzeniu zawodów lub obserwacji, a także za zatajenie udzielonych upomnień w stosunku do zawodników, trenerów jak również innych działaczy wymierza się:

a) karę pieniężną

b) dyskwalifikację od 1 miesiąca do 2 lat,

c) skreślenie z listy sędziów lub obserwatorów.

Art. 93.  Nienależne świadczenia

Za świadome pobranie od klubów nienależnych świadczeń wymierza się karę:

a) kara pieniężna,

b) dyskwalifikacji na okres nie mniejszy niż 1 miesiąc,

c) skreślenie z listy sędziów lub obserwatorów,

d) wykluczenie z PZPN.

Art. 94.  Systematyczny brak aktywności

Za systematyczny brak aktywności, odmawianie prowadzenia zawodów, obserwacji lub pełnienia funkcji delegata ymierza się karę:

a) dyskwalifikacji na okres od 1 miesiąca,

b) skreślenie z listy sędziów, obserwatorów lub delegatów,

c) wykluczenia z PZPN.

Art. 95.  Popełnienie przestępstwa umyślnego

Za popełnienie przestępstwa umyślnego , w wyniku którego nastąpiło skazanie prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie karnej lub skarbowej wymierza się kary:

a) dyskwalifikacji,

b) skreślenia z listy sędziów, obserwatorów lub delegatów,

c) wykluczenia z PZPN.

Art. 96.  Ponowne naruszenie przepisów

Jeżeli przewinienia dyscyplinarne, zawarte w niniejszym rozdziale nie są zagrożone karą skreślenia z listy sędziów i wykluczenia z PZPN, w przypadku ponownego popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, opisanego w niniejszym rozdziale można wymierzyć również karę skreślenia z listy sędziów lub wykluczenia z PZPN.

ROZDZIAŁ  VII.  PRZEWINIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI MENEDŻERSKIEJ

Art. 97.  Prowadzenie działalności menedżerskiej bez posiadania ważnej licencji

Kto niezgodnie z przepisami prowadzi działalność menedżerską bez posiadania ważnej licencji podlega:

a) karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 20.000 zł,

b) zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.

Art. 98.   Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez menedżera

Menedżer, który nadużywa przyznane mu uprawnienie, określone w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej, FIFA lub UEFA lub nie dopełnia obowiązków określonych w tych przepisach w zakresie podejmowania, wykonywania lub zaprzestania wykonywania czynności menedżera ds. piłkarzy podlega karze:

a) nagany,

b) karze pieniężnej, w wysokości nie niższej niż 5.000 zł,

c) pozbawienia licencji,

d) zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.

Art. 99.  Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez zawodnika

Zawodnik, który nie dopełnia obowiązku, określonego w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej, FIFA lub UEFA, dotyczącego zasad lub sposobu korzystania z usług menedżera ds. piłkarzy podlega karze:

a) nagany,

b) karze pieniężnej,

c) dyskwalifikacji.

Art. 100.   Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez klub

Klub, który nie dopełnia obowiązku, określonego w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej, FIFA lub UEFA, dotyczącego zasad lub sposobu korzystania z usług menedżera ds. piłkarzy podlega karze:

a) karze pieniężnej,

b) zakazu dokonywania transferów do klubów,

c) czasowego zawieszenia lub pozbawienia licencji.

Art. 101.  Nie zamieszczenie informacji

Za niedochowanie należytej staranności, aby w kontrakcie, którego klub i zawodnik jest stroną, znalazła się informacja o tym, czy przy jego zawieraniu zawodnik korzystał z usług menedżera ds. piłkarzy, a w przypadku, jeżeli zawodnik korzystał z takich usług, również imię i nazwisko oraz podpis menedżera ds. piłkarzy, klubom i zawodnikom, wymierza się kary:

a) nagany,

b) kary pieniężne.

ROZDZIAŁ  VIII.  NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU ZAWODNIKA W MECZU

Art. 102.  Niedopełnienie obowiązków, określonych w przepisach o rozgrywkach

Za brak kart zawodników, niestaranne i niewłaściwe wypełnienie protokołów zawodów, podanie fałszywego wieku zawodnika lub niedopełnienie innych obowiązków określonych przepisami o rozgrywkach, wymierza się kary:

1) klubom - kara pieniężna,

2) innym osobom odpowiedzialnym oraz zawodnikom:

a) upomnienie,

b) nagany,

c) kary pieniężnej,

d) dyskwalifikacji.

Art. 103.  Gra nieuprawnionego zawodnika

Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego w prawach lub odbywającego karę dyskwalifikacji albo zawodnika pod obcym nazwiskiem, wymierza się karę:

1) klubom:

a) kara pieniężna,

b) kwalifikacja zawodów jako walkower,

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,

2) zawodnikom:

a) nagana,

b) kara pieniężna,

c) dyskwalifikacja czasowa w wymiarze od 1 do 6 miesięcy,

3) innym osobom odpowiedzialnym:

a) nagana,

b) kara pieniężna,

c) dyskwalifikacja od 1 miesiąca do 1 roku,

ROZDZIAŁ IX.  INNE PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE

Art. 104.  Niewykonywanie orzeczeń

Za niewykonanie w terminie 30 dni prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych PZPN,  a także organu właściwego do spraw ustalenia ekwiwalentu, wymierza się kary:

1) klubom:

a) karę pieniężną do 100.000zł

b) zakaz dokonywania transferów do klubu,

c) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,

d) czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji,

e) wykluczenie z PZPN,

2) zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, menedżerom ds. piłkarzy i działaczom piłkarskim:

a) karę dyskwalifikacji czasowej,

b) wykluczenie z PZPN.

Art. 105.  Niewykonywanie zobowiązań

Za niewykonywanie zobowiązań wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub związków piłki nożnej wymierza się kary:

1) klubom:

a) kara pieniężna,

b) zakaz dokonywania transferów do klubu,

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,

d) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,

e) wykluczenie z PZPN,

2) zawodnikom :

a) upomnienie,

b) nagana,

c) kara pieniężna do 15000 zł, a w przypadku zawodników Ekstraklasy do 50.000 zł,

d) dyskwalifikacja w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące,

3)innym osobom fizycznym:

a) kara pieniężna w wysokości do 15000 zł,

b) dyskwalifikacja od 3 miesięcy.

Art. 106.  Popełnienie czynów, mających na celu bezprawne osiągnięcie korzyści

Za czynienie przygotowań, usiłowanie lub dokonanie czynów mających na celu bezprawne osiągnięcie korzyści materialnych lub osobistych w związku z działalnością sportową wymierza się kary:

1) klubom:

a) kara pieniężna w wysokości od 10.000 zł,

b) zawieszenie lub pozbawienie licencji,

c) wykluczenie z PZPN,

2) osobom fizycznym:

a) kara pieniężna,

b) dyskwalifikacja powyżej jednego roku,

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,

d) wykluczenie z PZPN.

Art. 107.  Zakłady bukmacherskie

Za uczestnictwo osób podlegających niniejszemu regulaminowi dyscyplinarnemu w  zakładach bukmacherskich, zawieranych w kraju lub zagranicą, odnoszących się do wszystkich meczów piłkarskich, rozgrywanych z udziałem drużyn

krajowych w kraju i zagranicą wymierza się kary:

a) kara pieniężna od 5.000 zł,

b) dyskwalifikacja powyżej jednego roku,

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,

d) skreślenie z listy sędziów, delegatów lub obserwatorów,

e) wykluczenie z PZPN.

Art. 108.   Przewinienia związane z grą w reprezentacji Polski

§ 1.

Za uniemożliwienie zawodnikowi uczestnictwa w zajęciach kadry powołanej do reprezentowania barw Polski w zawodach sportowych, rozgrywanych w oficjalnych terminach FIFA, wymierza się kary:

1) klubowi - karę pieniężną od 20.000 zł,

2) działaczom  – karę pieniężną od 2.000 zł,

3) trenerom  – karę pieniężną od 5.000 zł,

§2.

Za nieusprawiedliwione niestawienie się na zgrupowanie kadry narodowej wymierza się zawodnikowi karę pieniężną w wysokości nie niższej niż 5.000 lub karę dyskwalifikacji.

§ 3.

Za zachowanie niegodne reprezentanta Polski, popełnione w kraju lub zagranicą wymierza się zawodnikowi karę:

a) upomnienia,

b) naganę,

c) karę pieniężną, nie niższą niż 5.000 zł,

d) dyskwalifikację do lat 2,

e) skreślenie z kadry.

Art. 109.   Naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych

Za naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych, w szczególności za podpisanie w sposób sprzeczny

z prawem umów transferowych pomiędzy klubami, wymierza się następujące kary:

1) klubom:

a) kara pieniężna od 3000 zł,

b) zakaz dokonywania transferów do klubu,

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,

d) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,

e) wykluczenie z PZPN,

2) zawodnikom :

a) upomnienie,

b) nagana,

c) kara pieniężna od 1000 zł do 15000 zł, a w przypadku zawodników

Ekstraklasy do 50.000 zł,

d) dyskwalifikacja w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące,

e) anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia do gry.

3) działaczom:

a) kara pieniężna w wysokości od 1000 zł do 15000 zł,

b) dyskwalifikacja od 3 miesięcy,

c) zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.

Art. 110     Inne rażące naruszenie przepisów prawa związkowego lub norm etyczno–moralnych, obowiązujących w piłce nożnej.

§ 1.

Za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków określonych w Statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej, uchwałach , decyzjach lub wytycznych organów Polskiego Związku Piłki Nożnej , ligi zawodowej lub innych podmiotów, pozostających w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej, naruszenie norm moralno – etycznych obowiązujących w piłce nożnej a także niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji publicznej, dotyczących sportu piłki nożnej , wymierza się kary:

1) klubom:

a) karę pieniężną, nie niższą niż 5.000 zł,

b) zawieszenie lub pozbawienie licencji,

c) wykluczenie z PZPN,

2) zawodnikom, trenerom, instruktorom, menedżerom piłkarskim, członkom sztabu medycznego, licencjonowanym organizatorom imprez piłkarskich, sędziom, delegatom i obserwatorom oraz działaczom piłkarskim:

a) karę pieniężną nie niższą niż 1.000 zł,

b) dyskwalifikacji,

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,

d) wykluczenie z PZPN.

§ 2.

Karom za przewinienie, wskazane w § 1 podlegają podmioty tylko wtedy, gdy naruszenie jest rażące i nie jest możliwe przypisanie odpowiedzialności na podstawie innego przepisu, opisującego naruszenie, zabronione pod groźbą kary dyscyplinarnej.

DZIAŁ TRZECI. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA

Art.111.    Niezależność. Tajemnica i szybkość postępowania

§ 1.

Organy dyscyplinarne są niezależne.

§ 2.

Członkowie organów dyscyplinarnych nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z uczestnictwem i działalnością w tych organach, z wyjątkiem naruszeń obowiązków , będących wynikiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

§ 3.

Członek organu dyscyplinarnego winien wyłączyć się od rozpoznania sprawy, jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

§ 4.

Członek organu dyscyplinarnego zobowiązany jest zachować w tajemnicy przebieg posiedzenia a w szczególności narady i głosowania . Nie dotyczy to sentencji rozstrzygnięcia, jego motywów oraz uzasadnienia treści rozstrzygnięcia.

§ 5.

Postępowanie winno być prowadzone bez nieuzasadnionej zwłoki, w sposób zapewniający należytą koncentrację materiału dowodowego i zapobiegający przewlekaniu postępowania.

 

Art. 112      Strona

§  1.

Stroną postępowania dyscyplinarnego jest obwiniony, zainteresowany oraz Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego i Rzecznik Dyscyplinarny, jeżeli biorą udział w postępowaniu.

§ 2.

Zainteresowanym jest ten, kogo w sposób bezpośredni dotyczy wynik postępowania a nie jest obwinionym w sprawie.

Art. 113.   Zasada jawności

Postępowanie jest jawne dla stron, z wyłączeniem narady i głosowania nad orzeczeniem. Zasada jawności nie dotyczy to postępowań w sprawach: zastosowania środka zapobiegawczego, darowania kary, zatarcia ukarania, a także postępowania przed organem II instancji w przedmiocie zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności oraz w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od zarządzeń Przewodniczącego Najwyższej Komisji Odwoławczej.

 Art.  114.     Prawo czynnego udziału w postępowaniu

§1.

W toku postępowania każda ze stron ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu, w tym składać wyjaśnienia, żądania i wnioski.

§ 2.

Każda ze stron uprawniona jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej, dotyczących okoliczności sprawy.

§ 3.

Strony postępowania obowiązane są współdziałać w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 4.

Na żądanie organu dyscyplinarnego strony obowiązane są przedstawiać dowody i udzielać pisemnych odpowiedzi organom dyscyplinarnym.  W przypadku niewykonywania lub opieszałego wykonywania tych obowiązków, organ dyscyplinarny może nałożyć karę porządkową w wysokości do 1.000 zł. Kary te mogą być uchylane, stosownie do okoliczności.

Art. 115       Pełnomocnik

§ 1.

Strona postępowania może w czasie jego trwania ustanowić pełnomocnika.

§ 2.

Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być adwokat, radca prawny, menedżer ds. piłkarzy, zstępni, małżonek, rodzice, rodzeństwo a także działacz lub pracownik klubu, którego jest członkiem.

§ 3.

Pełnomocnikiem osoby prawnej może być adwokat, radca prawny, a ponadto działacz lub jej pracownik.

Art. 116.    Dowody

§ 1.

Dowodem w sprawie może być wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem i może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. W szczególności dowodem mogą być zeznania świadków i stron, dokumenty, w tym protokoły zeznań lub wyjaśnień, sporządzone w toku innych postępowań, prowadzonych przez organy jurysdykcyjne Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej , FIFA, UEFA oraz organy władzy publicznej.

§ 2.

Fakty zawarte w sprawozdaniach osób delegowanych do wzięcia udziału w meczu objęte są domniemaniem prawdziwości. Nie wyłącza to możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwnego.

§ 3.

W przypadku rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami (raportami),których nie można usunąć, sprawozdanie sędziego uznaje się za przedstawiające prawdziwy stan faktyczny odnośnie przebiegu zdarzeń na boisku a raport delegata odnośnie przebiegu zdarzeń poza boiskiem.

Art. 117.   Ciężar dowodu

§ 1.

Ciężar dowodu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego spoczywa na organie dyscyplinarnym

§ 2.

Zasady postępowania dowodnego w przewinieniach związanych z dopingiem określają Modelowe Reguły

Antydopingowe stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Art. 118.    Zasada swobodnej oceny dowodów

Organy dyscyplinarne w toku rozpoznania sprawy kierują się zasadą swobodnej oceny dowodów. Zasady tej nie stosuje się w postępowaniu uproszczonym w sprawach chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii.

Art. 119.   Sędzia piłkarski

§ 1.

Sankcje sportowe związane z przebiegiem meczu nakłada sędzia piłkarski.

§ 2.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, decyzje sędziego piłkarskiego są ostateczne.

Art. 120.   Zasada dwuinstancyjności

W postępowaniu przed organami dyscyplinarnymi obowiązuje zasada dwuinstancyjności, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

ROZDZIAŁ II. WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW DYSCYPLINARNYCH

Art. 121.   Organy I instancji

§ 1.

Organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w I instancji są:

1) zarząd klubu lub inny organ dyscyplinarny klubu – w stosunku do własnych zawodników i działaczy piłkarskich w zakresie określonym dopuszczalnymi regulacjami regulaminu kar i nagród klubu oraz w stosunku do kibiców za przewinienia dyscyplinarne, popełnione w związku z meczem.

2) właściwa miejscowo komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek wojewódzkiego związku piłki nożnej,

3) komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej, prowadzącego w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej rozgrywki III ligi - w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, obserwatorów, delegatów, członków sztabu medycznego  oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek III ligi,

4) właściwy organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. - w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek, prowadzonych przez spółkę Ekstraklasa S.A. z zastrzeżeniem treści art. 124,

5) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych na rzecz organów, wskazanych w pkt 1 - 4, a w szczególności:

a) przewinień dyscyplinarnych, określonych w art. 104 Regulaminu (niewykonywanie orzeczeń), art. 79 Regulaminu (korupcja czynna i bierna), art. 80. Regulaminu (zaniechanie zawiadomienia o korupcji w piłce nożnej),

b) przewinień dyscyplinarnych kibiców, o których mowa w art. 148 § 1 pkt 2 Regulaminu  w związku z rozgrywkami, organizowanymi przez Polski Związek Piłki Nożnej.

§ 2.

Na zasadach określonych w Statucie wojewódzki związek piłki nożnej może przekazać część swoich uprawnień dyscyplinarnych podległym mu okręgowym związkom piłki nożnej.

§ 3.

Na zasadach określonych w Statucie zarząd klubu może przekazać część swoich uprawnień dyscyplinarnych powołanemu lub wskazanemu przez klub wewnętrznemu organowi dyscyplinarnemu. Orzeczenia takiego organu muszą być zatwierdzone przez klub.

Art. 122.    Organy II instancji

§ 1.

Organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w II instancji w sprawach odwołań od orzeczeń organów I instancji są:

1) komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej,

2) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu I i II ligi;

3) Organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. – od orzeczeń klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez tę spółkę,

4) komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń komisji dyscyplinarnej wojewódzkiego związku piłki nożnej, o których mowa w art. 121 § 1 pkt 2 regulaminu oraz od orzeczeń organów dyscyplinarnych podległych okręgowych związków piłki nożnej,

5) Najwyższa Komisja Odwoławcza – od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej, orzeczeń organu dyscyplinarnego wojewódzkiego związku piłki nożnej, o którym mowa w Art. 121 § 1 pkt 3 Regulaminu, organu dyscyplinarnego spółki Ekstraklasa, Komisji ds. Licencji Klubowych, Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

§2.

Z uwzględnieniem przepisów odrębnych, Najwyższa Komisja Odwoławcza rozpatrujeponadto odwołania od orzeczeń innych jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej, uprawnionych do orzekania na podstawie odrębnych przepisów, a także skargi kasacyjne od orzeczeń dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej.

Art. 123

§ 1.

Z zastrzeżeniem wyjątków, określonych poniżej, organ dyscyplinarny uprawniony jest do wymierzenia kary dyscyplinarnej do górnej wysokości zagrożenia, przewidzianej za dany typ przewinienia dyscyplinarnego.

§ 2.

Górna granica kary pieniężnej nie może przekraczać:

1) kwoty, określonej w regulaminie nagród i kar klubu – jeżeli karę wymierza klub,

2) kwoty 20.000 zł – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej lub komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej,

§ 3.

Górna granica kary dyskwalifikacji czasowej nie może przekraczać:

1) 6 miesięcy – jeżeli karę wymierza zarząd klubu,

2) 5 lat – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej oraz komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej,

§ 4.

Górna granica kary zakazu udziału w zawodach określonego szczebla, jeżeli dotyczy zawodów piłkarskich, organizowanych i podlegających innym związkom piłki nożnej nie może przekraczać:

1) 1 rok – jeżeli karę wymierza zarząd klubu,

2) 4 lata – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej lub komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej.

Art. 124  Do wymierzania kar określonych w niniejszym artykule uprawnione są jedynie następujące organy dyscyplinarne:

1) zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, skreślenie z listy sędziów, zawieszenie lub pozbawienie licencji, przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej – Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej,

Najwyższa Komisja Odwoławcza, komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej, komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej,

2) skreślenie z listy sędziów, skreślenie z kadry narodowej, wykluczenie z PZPN, pozbawienie tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski, lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu -Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, Najwyższa Komisja Odwoławcza .

Art. 125.   Zarząd lub inny organ klubu jest uprawniony do wymierzenia kary upomnienia, nagany, kary pieniężnej, kary dyskwalifikacji oraz zakazu udziału w zawodach określonego szczebla w granicach określonych w regulaminie nagród i kar klubu,

Art. 126

§ 1.

Jeżeli organ dyscyplinarny I instancji przewiduje orzeczenie kart wyższej niż przyznane mu uprawnienia, przekazuje całość sprawy organowi uprawnionemu do wymierzenia kary wyższej.

§ 2.

Organ wyższej instancji, któremu sprawa została przekazana, może przyjąć sprawę do rozpoznania bądź zwrócić ją w celu dalszego prowadzenia.

ROZDZIAŁ III. RZECZNIK  DYSCYPLINARNY

Art. 127

§ 1.

Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach odrębnych, Rzecznik Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej prowadzi czynności postępowania wyjaśniającego w sprawach korupcji, nieuczciwych zakładów bukmacherskich, dopingu oraz w rażących przypadkach rasizmu, ksenofobii i chuligaństwa, związanych z meczami piłki nożnej.

§ 2.

W sprawach korupcji, nieuczciwych zakładów bukmacherskich oraz dopingu, wyłącznie uprawnionym do wszczynania i prowadzenia postępowania wyjaśniającego jest Rzecznik Dyscyplinarny.

§ 3.

W rażących przypadkach rasizmu, ksenofobii i chuligaństwa, związanych z meczami piłki nożnej, Rzecznik Dyscyplinarny, po zapoznaniu się z treścią raportu delegata lub obserwatora, uprawniony jest do przejęcia sprawy w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub przekazania właściwemu organowi dyscyplinarne do własnego prowadzenia.

§4

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Rzecznik Dyscyplinarny przedstawia właściwemu organowi dyscyplinarnemu akta sprawy wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub o odmowę jego wszczęcia.

§5.

Rzecznik Dyscyplinarny ma prawo udziału w postępowaniach dyscyplinarnych w charakterze strony oraz prawo zaskarżania orzeczeń organów dyscyplinarnych

§ 6.

Rzecznik Dyscyplinarny ponadto podejmuje inne czynności, określone w Regulaminie Dyscyplinarnym i przepisach szczególnych.

ROZDZIAŁ IV.     ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Art. 128.   Zasada ogólna

Środek zapobiegawczy stosuje się w toku postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego wobec osób fizycznych oraz klubów.

Art. 129.    Rodzaje środków zapobiegawczych

Wobec niżej wymienionych osób można stosować następujące środki zapobiegawcze:

a) zawodnika – zakaz uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich,

b) klubu – zakaz uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich, zakaz dokonywania transferów lub

zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu,

c) trenera – zakaz prowadzenia drużyny w czasie meczów pucharowych i mistrzowskich,

d) działacza klubowego – zakaz reprezentowania klubu,

e) działacza związkowego – zakaz sprawowania funkcji w PZPN i związku piłki nożnej,

f) sędziego – zakaz prowadzenia zawodów piłkarskich,

g) obserwatora i delegata – zakaz prowadzenia obserwacji i innej działalności obserwacyjnej i kwalifikacyjnej.

Art. 130.   Przesłanki stosowania, zmiany i uchylenia środka zapobiegawczego

§ 1.

Z zastrzeżeniem § 2 i 3 , środki zapobiegawcze stosuje właściwy organ dyscyplinarny lub Rzecznik Dyscyplinarny, gdy wymaga tego dobro sportu, a zwłaszcza porządek i dyscyplina związkowa.

§ 2.

Środek zapobiegawczy wobec klubu, polegający na zakazie uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich, oraz zakazie rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu stosuje Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, właściwy organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. oraz Najwyższa Komisja Odwoławcza.

§ 3.

Środek zapobiegawczy wobec klubu, polegający na zakazie dokonywania transferów krajowych do klubu stosuje Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, właściwy organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A.,  Najwyższa Komisja Odwoławcza , komisje dyscyplinarne wojewódzkich związków piłki nożnej oraz komisje odwoławcze wojewódzkich związków piłki nożnej.

§ 4.

Organ, który zastosował środek zapobiegawczy niezwłocznie go uchyla lub zmienia, gdy ustała przyczyna jego zastosowania lub ujawniła się przyczyna jego zmiany.

§ 5.

Osoba, wobec której zastosowano środek zapobiegawczy może wnosić o jego uchylenie, jednakże nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Wniosek niedopuszczalny pozostawia się w aktach sprawy bez rozpoznania.

Art. 131.     Czas trwania środka zapobiegawczego

§ 1.

Organ dyscyplinarny, stosując środek zapobiegawczy, zmieniając lub przedłużając go, określa każdorazowo czas jego trwania.

§ 2.

Środek zapobiegawczy zastosowany przez Rzecznika Dyscyplinarnego trwa do czasu pierwszego posiedzenia organu dyscyplinarnego poświęconego rozpatrzeniu sprawy. Na posiedzeniu tym organ dyscyplinarny może przedłużyć stosowanie środka zapobiegawczego. W przypadku nie podjęcia przez organ dyscyplinarny decyzji w sprawie stosowania środka zapobiegawczego, środek ten wygasa z dniemnastępującym po dniu odbycia pierwszego posiedzenia w sprawie.

§ 3.

Środek zapobiegawczy ustaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o:odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, odstąpieniu od wymierzenia kary, wymierzeniu kary dyscyplinarnej, uwzględnieniu wniosku o dobrowolnym poddaniu się odpowiedzialności.

Art. 132.    Zażalenie na zastosowanie środka zapobiegawczego

§ 1.

Podmiotowi, wobec którego zastosowano środek zapobiegawczy, przysługuje prawo złożenia zażalenia na tę decyzję w terminie 3 dni od jego zastosowania do organu dyscyplinarnego II instancji za pośrednictwem organu I instancji.

§2.

Zażalenie od decyzji Rzecznika Dyscyplinarnego składa się do Komisji Dyscyplinarnej PZPN za pośrednictwem Rzecznika Dyscyplinarnego.

ROZDZIAŁ V.   W  SZCZĘCIE POSTĘPOWANIA I DALSZE CZYNNOŚCI

Art. 133.   Wszczęcie i odmowa wszczęcia postępowania

§ 1.

Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez oznaczoną osobę fizyczną lub prawną, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne.

§ 2.

Postępowanie dyscyplinarne może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, w celu ustalenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego oraz w celu ustalenia osób obwinionych.

§ 3.

Wszczęcie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego następuje z urzędu lub na wniosek uprawnionego podmiotu.

§ 4.

Uprawnionym do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania jest zainteresowany, Rzecznik Dyscyplinarny, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, Rzecznik Etyki, Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, organy wykonawcze wojewódzkich i okręgowych związków piłki nożnej.

§ 5.

W przypadku, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego został złożony przez nieuprawnioną osobę, organ dyscyplinarny winien rozważyć zasadność wszczęcia postępowania z urzędu. W przypadku, gdy organ dyscyplinarny uznaje, że wszczęcie postępowania jest bezzasadne, okoliczność ta winna zostać stwierdzona notatką, załączaną do zawiadomienia i składaną do akt sprawy.

§ 6.

W przypadku, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego jest oczywiście bezzasadny lub po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalono, że nie zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, organ dyscyplinarny odmawia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Art. 134.    Zawiadomienia. Posiedzenia.

§ 1.

Osoba przewodnicząca posiedzeniu organu dyscyplinarnego wyznacza termin rozpoznania sprawy, zarządza wezwanie strony i świadków.

§ 2.

Zawodników, trenerów, członków sztabu medycznego i działaczy wzywa się za pośrednictwem macierzystego klubu.

§ 3.

Sędziów, obserwatorów, delegatów i działaczy wzywa się za pośrednictwem macierzystego związku piłki nożnej.

§4.

Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionej strony nie stoi na przeszkodzie rozpoznaniu sprawy i wydaniu orzeczenia.

§ 5.

Osoba przewodnicząca posiedzeniu organu dyscyplinarnego może zezwolić na udział w posiedzeniu innych osób.

§ 6.

Osobę, która ustanowiła pełnomocnika wzywa się zgodnie z zasadami, określonymi w § 2 i 3 lub na adres pełnomocnika.

§ 7.

 Zawiadomienia oraz korespondencja do klubów, biorących udział w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi i II ligi mężczyzn może być przesyłana na znany organowi dyscyplinarnemu adres mailowy tego klubu. Do pozostałych uczestników postępowania zawiadomienie oraz korespondencja może być wysyłana na adres mailowy jeżeli strona wyrazi na to zgodę i wskaże taki adres.

§ 8.

W sprawach niecierpiących zwłoki, zawiadomienie o terminie rozpoznania sprawy może być dokonane telefonicznie.

Art. 135.    Pominięcie wniosku dowodowego

Organ dyscyplinarny pomija wniosek dowodowy, jeżeli przeprowadzenie dowodu napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, bądź też nie ma on znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Art. 136.  Forma przeprowadzenia dowodu z wyjaśnień stron i zeznań świadków

§ 1.

Każda ze stron postępowania oraz świadkowie uprawnieni są do złożenia wyjaśnień lub zeznań w formie pisemnej lub ustnej.

§ 2.

Organ dyscyplinarny może zaniechać czynności, o których mowa w § 1 oraz wydać orzeczenie bez uprzedniego wzywania strony:

1) jeżeli podstawą orzeczenia jest raport sędziego głównego, sędziego asystenta, obserwatora lub delegata,

2) w postępowaniu uproszczonym w sprawach chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii,

3) w sprawach dotyczących braku porządku lub bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na mecz piłkarski,

4) jeżeli obwiniony składał już wyjaśnienia w formie pisemnej lub ustnej w toku postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego a zawiadomienie o terminie posiedzenia i/lub wezwanie do złożenia wyjaśnień organ dyscyplinarny uzna za niecelowe.

§ 3.

Organ dyscyplinarny może uznać za niewystarczające złożenie wyjaśnień lub zeznań w formie pisemnej i nakazać osobiste stawiennictwo uczestnika bądź świadka.

Art. 137.   Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej

§ 1.

Do chwili zakończenia postępowania dyscyplinarnego obwiniony może złożyć organowi dyscyplinarnemu wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej, zawierający skonkretyzowaną propozycję wymiaru kary.

§ 2.

Organ dyscyplinarny może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przewinienia nie budzą wątpliwości, cele postępowania zostaną osiągnięte a wysokość kary będzie adekwatna do wagi przewinienia dyscyplinarnego.

§ 3.

Organ dyscyplinarny może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany.

§ 4.

Od orzeczenia uwzględniającego wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej obwinionemu nie przysługuje odwołanie.

Art. 138.  Zawieszenie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego

Organ dyscyplinarny zawiesza postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne w razie zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej dalsze prowadzenie postępowania.

Art. 139.  Narada i głosowanie

§ 1.

Jeżeli przewodniczący uznaje sprawę za wyjaśnioną, zarządza naradę i głosowanie nad orzeczeniem

§ 2.

Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów. Żaden z członków organu dyscyplinarnego nie może odmówić udziału w głosowaniu, jak również wstrzymać się od głosu, chyba że wyłączył się od rozpoznania tej sprawy (art. 111 § 3 regulaminu).

Art.140.     Rodzaje rozstrzygnięć

§ 1.

W przypadku, jeżeli organ dyscyplinarny przyjmuje odpowiedzialność  dyscyplinarną obwinionego, wymierza mu karę dyscyplinarną.

§ 2.

Jeżeli organ dyscyplinarny uwzględnia wniosek obwinionego o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, wymierza uzgodnioną z obwinionym karę dyscyplinarną.

§3.

Przyjmując odpowiedzialność dyscyplinarną obwinione go organ dyscyplinarny odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli wymierzenie nawet najłagodniejszej kary byłoby niecelowe, a w szczególności niewspółmierne do wagi popełnionego przewinienia dyscyplinarnego

§ 4.

Jeżeli organ dyscyplinarny nie przyjmuje odpowiedzialności dyscyplinarnej obwinionego, wydaje orzeczenie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego.

 

Art. 141.   Rygor natychmiastowej wykonalności

§ 1.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających niezwłocznej realizacji orzeczenia, organ dyscyplinarny może nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

§ 2.

Wszystkie kary dotyczące przewinieńzwiązanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem kary weryfikacji zawodów jako walkower i kary pieniężnej, chyba że organ dyscyplinarny postanowi inaczej.

Art. 142.  Zaliczenie środka zapobiegawczego na poczet kary

§ 1.

Na poczet orzeczonej kary dyscyplinarnej zalicza się tożsame lub zbliżone do orzeczonej kary dyscyplinarnej środki zapobiegawcze, zastosowane przez Rzecznika Dyscyplinarnego lub organy dyscyplinarne.

§ 2.

Na poczet orzeczonej kary dyscyplinarnej nie zalicza się środków zapobiegawczychoraz kar, zastosowanych w stosunku do obwinionego przez państwowe organy ścigania lub sądy powszechne w toku prowadzonych postępowań karnych, pozostających w bezpośrednim związku z prowadzonym postępowaniem dyscyplinarnym. Organ dyscyplinarny może jednak uwzględnić w całości lub części tę okoliczność przy wymiarze kary dyscyplinarnej.

Art. 143.   Publikacja i uzasadnienie

§ 1.

Po zakończonej naradzie organu, osoba przewodnicząca posiedzeniu niezwłocznie ogłasza orzeczenie i przedstawia krótkie uzasadnienie rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia.

§ 2.

Orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem, sporządzonym w terminie 7 dni od ogłoszenia, doręcza się obwinionemu lub ustanowionemu przez niego pełnomocnikowi, pouczając go osposobie i terminie odwołania. Uzasadnienie winno zawierać co najmniej zwięzłe wskazanie motywów rozstrzygnięcia. Doręczenie orzeczenia klubowi, biorącemu udział w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi i II ligi mężczyzn może być dokonane na znany organowi dyscyplinarnemu adres mailowy tego klubu. Do pozostałych uczestników postępowania doręczenie orzeczenia może być dokonane na adres mailowy jeżeli strona wyrazi na to zgodę i wskaże taki adres

§ 3.

Orzeczeń, dotyczących przewinień dyscyplinarnych związanych z grą (automat) nie uzasadnia się.

§ 4.

Orzeczenia doręcza się ponadto Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, jeżeli brał udział w sprawie oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.

§ 5.

Z uwagi na zawiłość sprawy, organ dyscyplinarny może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas do 14 dni.

ROZDZIAŁ   VI.  ODWOŁANIA

Art. 144.    Podmioty uprawnione i termin wniesienia odwołania

§ 1.

Od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie  w sprawie, przysługuje odwołanie do organu II instancji.

§ 2.

Odwołanie przysługuje stronom, w tym Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, jeżeli brał udział w postępowaniu oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.

§ 3.

Strona wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. W przypadku niemożności doręczenia orzeczenia na adres strony zawarty w aktach sprawy, doręczenie uznaje się za skuteczne w dacie dokonania adnotacji doręczyciela o niemożności doręczenia.

§ 4.

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o wydaniu orzeczenia dyscyplinarnego, jednakże nie później niż 30 dni od dnia wydania orzeczenia dyscyplinarnego.

§ 5.

Odwołanie wnosi się bezpośrednio do organu II instancji.

§ 6.

Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary, chyba że orzeczenie objęte jest rygorem natychmiastowej wykonalności.

Art. 145.    Kaucja

§ 1.

Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest od wpłacenia wraz ze złożonym odwołaniem kaucji pieniężnej w wysokości:

1) 4 000 zł - dla klubów Ekstraklasy,

2) 2 000 zł – dla klubów I ligi

3) 1.500 zł – dla klubów II ligi,

4) 1 000 zł - dla związków piłki nożnej i klubów III ligi,

5) 700 zł - dla osób fizycznych z wyjątkiem kibiców,

6) 200 zł – dla kibiców,

7) 300 zł - dla pozostałych klubów.

§ 2.

Od wniesienia kaucji zwolniony jest Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego oraz Rzecznik Dyscyplinarny.

§ 3.

Zwrot kaucji następuje tylko w przypadku uwzględnienia odwołania w całości.

§ 4.

Odwołanie złożone po upływie terminu na jego wniesienie lub w tym czasie nie opłacone, nie podlega rozpoznaniu.

Art. 146.   Rodzaje orzeczeń organu dyscyplinarnego II instancji

§ 1.

Organ dyscyplinarny II instancji po rozpoznaniu odwołania może :

1) oddalić odwołanie w całości lub w części jako bezzasadne lub złożone przez osobę nieuprawnioną,

2) zmienić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i orzec co do istoty sprawy,

3) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ,

4) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości i postępowanie umorzyć albo uchylić zaskarżone orzeczenie w części i w tym zakresie postępowanie umorzyć, a w pozostałej części przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ bądź orzec co do istoty sprawy,

5) umorzyć postępowanie odwoławcze.

§ 2.

Organ dyscyplinarny II instancji nie może zaostrzyć kary dyscyplinarnej, chyba że odwołanie wniesiono na niekorzyść obwinionego.

§ 3.

Uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach, w których konieczne jest przeprowadzenie postępowania co do istoty sprawy lub przeprowadzenie wielu dowodów.

Art. 147.  Doręczenie orzeczenia organu II instancji

Organ dyscyplinarny II instancji sporządza uzasadnienie orzeczenia w ciągu 14 dni od jego ogłoszenia, doręczając je niezwłocznie stronom i Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.

ROZDZIAŁ  VII.   POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ZAKAZÓW STADIONOWYCH ORZEKANYCH W STOSUNKU DO KIBICÓW PIŁKARSKICH

Art. 148.   Organ właściwy do orzeczenia zakazu stadionowego

§ 1.

Karę zakazu wstępu na stadion (zakazu stadionowego) w stosunku do kibica piłkarskiego może orzec:

1) uprawniony organ dyscyplinarny klubu, będącego organizatorem meczu,

2) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej lub organ dyscyplinarny innego podmiotu prowadzącego rozgrywki, jeżeli jest organizatorem meczu piłki nożnej,

§ 2.

Zakaz stadionowy musi zawierać pouczenie o trybie, terminie oraz sposobie wniesienia środka zaskarżenia oraz organie właściwym do jego rozpoznania.

Art. 149.  Środki zaskarżenia zakazu stadionowego

§ 1.

Od zakazu stadionowego orzeczonego przez uprawniony organ dyscyplinarny klubu przysługuje obwinionemu kibicowi odwołanie do Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej lub do organu dyscyplinarnego Spółki Ekstraklasa S.A. w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem, za pośrednictwem organu, który orzekł zakaz stadionowy.

§ 2.

Jeżeli zakaz stadionowy orzekła Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej lub uprawniony organ dyscyplinarny innego podmiotu prowadzącego rozgrywki, obwinionemu kibicowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

§ 3.

Rozpoznanie odwołania jak również wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, uzależnione jest od uiszczenia w terminie 7 dni od otrzymania zakazu stadionowego kaucji w wysokości 200 zł na rachunek bankowy organu rozpatrującego odwołanie.

§ 4.

Organ uprawniony do rozpoznania odwołania oraz wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy pozostawia je bez rozpoznania, jeżeli zostało wniesione po upływu terminu lub nienależycie opłacone.

§5.

Wniesienie należycie opłaconego odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wstrzymuje wykonanie zakazu klubowego.

Art. 150.   Termin posiedzenia

§ 1.

Posiedzenie w przedmiocie rozpoznania środka zaskarżenia od zakazu stadionowego odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia uprawnionemu organowi dyscyplinarnemu, chyba że rozpoznanie odwołania nie jest możliwe z przyczyn trudnych do przezwyciężenia.

§2.

O posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania środka zaskarżenia zawiadamia się klub oraz obwinionego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Art. 151.   Treść środka zaskarżenia

Wnoszący odwołanie oraz składający wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zobowiązany jest do przedstawienia w złożonym środku zaskarżenia zakazu stadionowego wszystkich twierdzeń i dowodów na ich poparcie, pod rygorem utraty

prawa ich powoływania w dalszym postępowaniu, jak również numer telefonu i adres poczty elektronicznej, pod który organ uprawniony do rozpoznania środka zaskarżenia będzie zawiadamiał obwinionego kibica o terminie posiedzenia w sprawie. Brak wskazania tych danych lub wskazanie niewłaściwych danych nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

Art. 152.  Przepisy szczegółowe w sprawie odwołania od zakazu stadionowego

§ 1.

Klub niezwłocznie przekazuje  Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej odwołanie od zakazu stadionowego wraz z aktami sprawy oraz regulaminem obiektu sportowego, na którym klub rozgrywał mecz. Do akt sprawy klub załącza swoje pisemne stanowisko w przedmiocie odwołania oraz przekazuje potwierdzenie wpłaty kaucji od odwołania, jeżeli ją  uiszczono. Ponadto klub obowiązany jest wskazać numer telefonu i adres poczty elektronicznej, pod który organ uprawniony do rozpoznania środka zaskarżenia będzie zawiadamiał klub o terminie posiedzenia w sprawie, przy czym brak wskazania tych danych nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

§ 2.

Po przeprowadzeniu postępowania Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej wydaje orzeczenie w którym:

1) utrzymuje zakaz stadionowy w mocy,

2) zmienia zakaz stadionowy, orzekając co do istoty sprawy,

3) uchyla zakaz stadionowy i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy było przedwczesne i wymaga zebrania dodatkowych dowodów.

Art. 153.   Przepisy szczegółowe w sprawie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy organ dyscyplinarny wydaje orzeczenie w którym:

1) utrzymuje zakaz stadionowy w mocy,

2) zmienia zakaz stadionowy, orzekając co do istoty sprawy.

ROZDZIAŁ   VIII.   SKARGA KASACYJNA

Art. 154   Przepis ogólny

§ 1.

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia wnoszonym od decyzji organów dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej w zakresie przewidzianym przez odrębne przepisy.

§ 2.

Skargę kasacyjną może wnieść strona podstępowania oraz Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

§3 .

Najwyższa Komisja Odwoławcza może wstrzymać wykonanie zaskarżonego skargą kasacyjną orzeczenia do czasu jego rozstrzygnięcia.

Art. 155.   Tryb wnoszenia

Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem właściwego organu dyscyplinarnego wojewódzkiego związku piki nożnej. Organ ten zobowiązany jest przesłać skargę kasacyjną wraz z aktami sprawy do Najwyższej Komisji Odwoławczej  w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania wraz ze swoim stanowiskiem dotyczącym złożonej skargi.

Art. 156.   Kaucja pieniężna

§ 1.

Rozpatrzenie skargi kasacyjnej uzależnione jest od wpłacenia w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej kaucji pieniężnej w wysokości:

1) 3500 zł – gdy skarżącym jest klub,

2) 1500 zł  – gdy skarżący m jest osoba fizyczna,

§  2.

W razie uwzględnienia skargi kasacyjnej kaucja podlega zwrotowi.

§ 3.

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego nie wnosi kaucji pieniężnej.

§ 4.

Skarga kasacyjna złożona po terminie lub w tym czasie nie opłacona nie podlega rozpoznaniu.

Art. 157.   Uzasadnienie

Najwyższa Komisja Odwoławcza sporządza z urzędu uzasadnienie wydanego orzeczenia w następstwie rozpoznania skargi kasacyjnej w ciągu 7 dni od ogłoszenia orzeczenia, doręczając orzeczenie wraz z uzasadnieniem stronie oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.

Art. 158.  Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących odwołań

Przy rozpoznaniu skargi kasacyjnej mają odpowiednio zastosowanie przepisy niniejszego regulaminu dotyczące odwołań, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie regulują odmiennie postępowania w sprawie.

ROZDZIAŁ   IX.  POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W SPRAWACH CHULIGAŃSTWA, RASIZMU I KSENOFOBII

Art. 159.  Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do postępowania w sprawach rażących przypadków chuligaństwa,

Rasizmu i ksenofobii, w którym wniosek o wszczęcie postępowania złożył Rzecznik Dyscyplinarny.

Art. 160.   Jeżeli okoliczności zdarzenia w sprawach rażących przypadków chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii nie budzą wątpliwości i nie wymagają zbierania dodatkowych dowodów, Rzecznik Dyscyplinarny niezwłocznie zwraca się do obwinionego z pisemną propozycją wymierzenia oznaczonej kary dyscyplinarnej (zasadniczej i dodatkowej), zakreślając 24- godzinny termin na złożenie pisemnej odmowy. Brak negatywnej pisemnej odpowiedzi w terminie uznaje się za zgodę obwinionego na dobrowolne poddanie się tej karze bez przeprowadzenia dalszego postępowania.

Art. 161.  Rzecznik Dyscyplinarny, w terminie 24 - godzin po uzyskaniu zgody obwinionego na zaproponowaną karę lub upływie terminu na złożenie pisemnej odmowy, przedstawia właściwemu do wydania orzeczenia organowi dyscyplinarnemu wniosek o wymierzenie uzgodnionej kary bez przeprowadzenia dalszego postępowania.

Art. 162.  Organ dyscyplinarny jest związany treścią wniosku o ukaranie, uzgodnionym przez Rzecznika Dyscyplinarnego z obwinionym, chyba że orzeczenie zaproponowanej kary byłoby niedopuszczalne z mocy prawa.

Art. 163.  Od orzeczenia uwzględniającego uzgodniony wniosek o ukaranie odwołanie nie przysługuje.

Art. 164.  W przypadku nie uzgodnienia z obwinionym wniosku o ukaranie bez przeprowadzenia dalszego postępowania, Rzecznik Dyscyplinarny przekazuje sprawę właściwemu organowi dyscyplinarnemu.

ROZDZIAŁ   X.       INNE POSTĘPOWANIA PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA

Art. 165.   Zawieszenie i darowanie prawomocnej kary dyscyplinarnej

§ 1.

Na wniosek ukaranego podmiotu lub Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny , który wydał prawomocną decyzję, może zawiesić wykonanie lub darować prawomocnie  orzeczoną karę dyscyplinarną.

§ 2.

Zawieszenie lub darowanie kary orzeczonej w wymiarze czasowym, nie może nastąpić wcześniej, niż po odbyciu połowy kary.

§ 3.

Zawieszenie wykonania prawomocnej kary dyscyplinarnej może nastąpić na okres próby nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 5 lat i może być połączone z nałożeniem na ukaranego obowiązków.

§ 4.

W przypadku nie wykonania obowiązków lub popełnienia w okresie próby podobnego przewinienia dyscyplinarnego, zawieszona kara podlega wykonaniu.

Art. 166. Wznowienie postępowania

§1.

Postępowanie dyscyplinarne wznawia się na wniosek Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego lub z urzędu przez organ dyscyplinarny I instancji w przypadku ujawnienia nowych okoliczności, nieznanych organowi dyscyplinarnemu w czasie orzekania lub rażącego naruszenia przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej przez organ dyscyplinarny w toku rozpoznania sprawy.

§2.

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego składając wniosek o wznowienie postępowania działa z urzędu lub na pisemną prośbę strony postępowania.

§3.

Prośba strony postępowania podlega opłacie, obowiązującej w postępowaniu kasacyjnym i podlega zwrotowi w przypadku wznowienia postępowania.

§4.

W przypadku wznowienia postępowania organ dyscyplinarny I instancji przeprowadza ponownie postępowanie w sprawie po czym utrzymuje dotychczasowe orzeczenie w mocy bądź też je uchyla i wydaje nowe orzeczenie.

§5.

Od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji przysługuje stronom odwołanie na zasadach ogólnych.

Art. 167.  Zatarcie ukarania

§1.

Zatarcie ukarania następuje na wniosek ukaranego i polega na wykreśleniu kary z ewidencji kar. Z chwilą wykreślenia ukaranie uważa się za niebyłe.

§2.

Wniosek o wykreślenie kary z ewidencji może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 1 roku od dnia jej odbycia.

ROZDZIAŁ XI. EWIDENCJA KAR

Art. 168

§1.

Organy dyscyplinarne prowadzą ewidencję wymierzonych kar.

§2.

Zarząd klubu oraz właściwy organ wojewódzkiego (okręgowego) związku piłki nożnej zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Polskiego Związku Piłki Nożnej o wszystkich przypadkach nałożenia kar dyscyplinarnych na zawodników kadry narodowej oraz zawodników sędziów i trenerów biorących udział w rozgrywkach Ekstraklasy, I lub II ligi. Jeżeli kara dyscyplinarna zostaje nałożona na zawodnika, biorącego udział w rozgrywkach Ekstraklasy, o nałożeniu kary zawiadamia się również właściwy organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasy S.A .

IV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE  I  KOŃCOWE

Art. 169

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem organy dyscyplinarne  orzekają zgodnie z przyjętym i zwyczajami, uwzględniając poglądy doktryny oraz orzeczenia wydane przez Trybunały Sportowe i sądy powszechne.

Art. 170

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Art. 171

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin Dyscyplinarny PZPN przyjęty Uchwałą nr IV/87 z dn. 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Art. 172

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.

 

Zostań sędzią

Reklama

Wyszukiwarka

Nasze strony


 

 

Wyniki

Ostatnia kolejka 22
Zieloni Drożków 1:8 Fax Bieniów
WKS Łaz 0:3 Huragan Lubomyśl
Tupliczanka Tuplice 6:1 Iskra Jabłoniec
Piast Lubanice 2:0 Łużyczanka Lipinki Łużyckie
Nysa Trzebiel 3:0 Motor Koło

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 23

Polub nas na Facebooku