Lubuski Związek Piłki Nożnej; Podokręg Żary - strona oficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 59, wczoraj: 448
ogółem: 1 534 071

statystyki szczegółowe

Kontakty

Kontakty email


Przewodniczący:
 
Kier. Gier i Ewidencji:
 
Sekretarz :
 

Losowa galeria

Żary - Gardony (23-06-2012 )
Ładowanie...

REJESTR WYKROCZEŃ I KARY

Rodzaje wykroczeń i wysokości kar pieniężnych stosowane przez komórki dyscypliny za przewinienia popełnione w rozgrywkach bądź w związku z rozgrywkami piłkarskimi LZPN. Szczegóły poniżej i w załączniku. http://s1.fbcdn.pl/1/clubs/8341/data/docs/kary-pieniezne-dla-klubow.doc

KARY PIENIĘŻNE DLA KLUBÓW

1. a ) Za wycofanie zgłoszonej do rozgrywek drużyny po ogłoszeniu terminarza rozgrywek lub rezygnacji z dalszego uczestnictwa w rozgrywkach mistrzowskich

 

Seniorzy

Juniorzy

Młodzicy

Liga

III liga

IV

"O"

"A"

"B" i "C"

Liga juniorów

Juniorzy pozostali

Wszystkie klasy

kara

3000

1500

800

500

250

500

200

100

Podstawa prawna - regulamin Rozgrywek III ligi oraz IV ligi i klas niższych

a) Wycofanie drużyny z meczów o Puchar Polski, bądź nie przystąpienie do rozgrywek

III liga - 500 zł

IV liga - 300 zł

Kl "O" - 200 zł

Kl "A" - 100 zł

Podstawa prawna - Regulamin Rozgrywek PP - LZPN

2. Zawinione opóźnienie rozpoczęcia zawodów

 

Seniorzy

Juniorzy

Młodzicy

Liga

III liga

IV

"O"

"A"

"B" i "C"

Liga juniorów

Juniorzy pozostali

Wszystkie klasy

kara

150

100

80

60

40

50

20

20

Podstawa prawna : Regulamin rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych. Regulamin Dyscyplinarny PZPN.

3.  Samowolne zejście drużyny z boiska przed zakończeniem meczu lub odmowa dalszej gry

 

Seniorzy

Juniorzy

Liga

III liga

IV

"O"

"A"

"B" i "C"

Liga juniorów

Juniorzy pozostali

kara

2500

1500

700

500

300

100

100

Podstawa prawna: regulamin Dyscyplinarny PZPN art. 71, Regulamin Rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych LZPN.

4. Nieusprawiedliwione niestawienie się na zawody.

 

Seniorzy

Juniorzy

Młodzicy

Liga

III liga

IV

"O"

"A"

"B" i "C"

Liga juniorów

Juniorzy pozostali

Wszystkie klasy

kara

1500

1000

600

300

200

150

100

100

Podstawa prawna: Regulamin rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych LZPN

5. Dokonanie zmiany daty lub godziny rozpoczęcia meczu bez zawiadomienia właściwego Wydziału Gier i Kolegium Sędziów, bądź bez zgody Wydziału Gier.

 

Seniorzy

Juniorzy

Młodzicy

Liga

III liga

IV

"O"

"A"

"B" i "C"

Wszystkie klasy

Wszystkie klasy

kara

500

250

200

100

100

100

100

Podstawa prawna: Regulamin rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych LZPN

1. Nieprzygotowanie boiska przez klub z winy którego nie odbyły się zawody.

III liga

IV liga

Kl "O"

Pozostałe klasy

1000 zł

500 zł

200 zł

100zł

Podstawa prawna: Regulamin rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych LZPN

2. Brak na zawodach opieki medycznej, noszy z obsługą , środków doraźnej pomocy - niedopełnienie obowiązku wymaganego przez Regulamin Rozgrywek .

III liga

IV liga

Kl "O"

Pozostałe klasy

300 zł

200 zł

150 zł

100zł

Podstawa prawna : Regulamin Dyscyplinarny PZPN art. 102 , nadto Regulamin Rozgrywek III ligi oraz IV ligi i klas niższych LZPN.

3. Dopuszczenie do meczu zawodnika pod obcym nazwiskiem bądź zdyskwalifikowanego, zawieszonego, nieuprawnionego.

III liga

IV liga

Kl "O"

"A"

"B" i "C"

Juniorzy

Młodzicy

600 zł

500 zł

300 zł

250 zł

150 zł

100 zł

100zł

Osoby funkcyjne klubu - 250 zł

Podstawa prawna : Regulamin Dyscyplinarny PZPN art. 103 , nadto Regulamin Rozgrywek LZPN dot. III ligi oraz IV ligi i klas niższych.

4. Nieuregulowanie bezpośrednio po meczu należności delegowanym sędziom i obserwatorom.

III liga

IV liga

Kl "O"

"A"

"B" i "C"

Juniorzy

250 zł

200 zł

100 zł

100 zł

50 zł

50 zł

Podstawa prawna: regulamin Rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych LZPN.

5. Wpisanie do składu i dopuszczenie do gry zawodnika uprawnionego ale nie legitymującego się w meczu jakimkolwiek dokumentem .

III liga

IV liga

Kl "O"

"A"

"B" i "C"

Juniorzy

Młodzicy

300 zł

250 zł

200 zł

100 zł

80 zł

50 zł

50 zł

Podstawa prawna: regulamin Rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych LZPN.

6. Niestaranne , nieczytelne względnie niewłaściwe zapisy w protokole zawodów, niedopełnienie innych obowiązków określonych w Regulaminach Rozgrywek .

III liga

IV liga

Kl "O"

"A"

"B" i "C"

Juniorzy

Pozostałe

200 zł

100 zł

80 zł

60 zł

40 zł

40 zł

20 zł

Podstawa prawna: Regulamin Dyscyplinarny PZPN art. 102 oraz Regulamin Rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych LZPN.

7. Brak służby porządkowej w ilości określonej regulaminem rozgrywek danej klasy:

 

Od 100 do 300 zł

Podstawa prawna: regulamin Rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych LZPN.

1. Brak zabezpieczenia należytego porządku na stadionie ( przed , w czasie i po zawodach)

 

Od 100 do 1000 zł

Podstawa prawna: art. 64 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

2. Powtórne przypadki braku zabezpieczenia należytego porządku bądź dopuszczenie do poważnego zakłócenia porządku na stadionie ( przed, w czasie i po zawodach).

III liga

IV liga

Kl "O"

"A"

Pozostałe

Od 300-3000 zł

Od 300 do 2000 zł

Od 200 do 1000 zł

Od 200 do 800 zł

od 200 do 500 zł

Podstawa prawna: Regulamin Dyscyplinarny PZPN art. 65 § 2.

3. Niewłaściwe zachowanie kibiców, działaczy, zawodników drużyny Klubu przyjezdnego ( wyzywanie, odpalanie rac, podżeganie do agresji, wywieszanie zakazanych transparentów)

III Liga

IV liga

Pozostałe

Od 200 - 1000 zł

Od 200 - 500 zł

Od 100 - 500 zł

Podstawa prawna: Regulamin Dyscyplinarny PZPN - art. 68 § 2 i 3

Wywieszanie znaków, bądź transparentów treści nacjonalistycznej, rasistowskiej, antysemickiej lub pogardliwej dla innych grup, tolerowanie ich przez organizatorów lub nieusunięcie na żądanie

III Liga

IV Liga

Pozostałe

Od 200-1000 zł

Od 200 - 500 zł

Od 150-300 zł

Podstawa prawna: art. 67 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN ( goście w zw. Z art. 68 § 2 i 3 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN) .

Utrudnianie, bądź uniemożliwianie stawienia się zawodnika powołanego do kadry- na zajęcia lub zawody reprezentacji LZPN lub PZPN

Podstawa prawna: art. 108 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Od 250 - 500 zł

Podstawa Prawna: regulamin Dyscyplinarny PZPN art. 108 § 1

Publiczne podważanie decyzji sędziowskiej na stadionie przez działaczy klubowych, trenerów i osoby funkcyjne .

Od 150- 500 zł

Podstawa prawna: art. 70 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Niesportowe, grubiańskie, wyzywające zachowanie w czasie meczu i bezpośrednio po meczu - kierownika drużyny, bądź trenera, szkoleniowca czy innej osoby reprezentującej klub

Od 100 - 500 zł

Podstawa prawna: art. 69 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Prowadzenie zespołu przez trenera lub instruktora nie posiadającego ważnej licencji.

Liga

III Liga

IV Liga

Kl "O"

Kl "A"

I mecz

1500 zł

1000 zł

500 zł

250 zl

II mecz

3000 zł

2000 zł

1000 zł

500 zł

Podstawa prawna: uchwała Nr VII/190 Zarządu PZPN, Regulamin Rozgrywek LZPN.

Niewykonanie w terminie 30 dni prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych LZPN (OZPN i Podokręgów)

Podstawa prawna: art. 104 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

 Od 250 - 1000 zł

Podstawa prawna: art. 104 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Rażące niedopełnienie , wysoce niedbałe wykonanie lub niewykonanie obowiązków określonych w Statucie LZPN, regulaminach i wytycznych organów związkowych ( PZPN, LZPN, OZPN) jeśli inne szczególne przepisy nie stanowią inaczej.

Od 200 - 1000 zł

Podstawa prawna: art. 110 Regulaminu dyscyplinarnego .

Co najmniej 5 zawodników jednej drużyny w jednym meczu otrzymuje ostrzeżenie ( żółte kartki) lub wykluczenie ( czerwone kartki) - klub ukaranych zawodników

 Od 100 - 1000 zł

Podstawa prawna: art. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

KARY PIENIĘŻNE DLA SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW

1. Nieterminowe (powtórne) przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji, nieczytelne sporządzenie sprawozdania

Od 100 - 300 zł

Podstawa prawna: art. 82 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

2. Uniemożliwienie zamieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów bezpośrednio po meczu zastrzeżeń kierownika bądź kapitana drużyny odnośnie udzielonych napomnień lub zastosowania wykluczenia

Od 100 - 250 zł

Podstawa prawna: art. 83 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

3. Nieusprawiedliwione spóźnienie się lub niestawienie się na zawody

Od 100 do 550 zł

Podstawa prawna: art. 88 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

4. Prowadzenie zawodów bez asystentów, bez wiedzy Kolegium Sędziów lub zawinione niedokończenie zawodów

Od 100 - 250 zł

Podstawa prawna: art. 86 i 88 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

5. Świadome pobranie ( również usiłowanie) zawyżonych należności z tyt delegacji lub przyjęcie świadczeń rzeczowych.

Od 200 - 500 zł

Podstawa prawna: art. 93 Regulaminu dyscyplinarnego PZPN.

6. Nieusprawiedliwiona nieobecność na szkoleniu, nie poddanie się badaniom lekarskim lub egzaminowi.

Od 100 - 200 zł

Podstawa prawna: art. 85 Regulaminu dyscyplinarnego PZPN.

 

Zostań sędzią

Reklama

Wyszukiwarka

Nasze strony


 

 

Wyniki

Ostatnia kolejka 22
Zieloni Drożków 1:8 Fax Bieniów
WKS Łaz 0:3 Huragan Lubomyśl
Tupliczanka Tuplice 6:1 Iskra Jabłoniec
Piast Lubanice 2:0 Łużyczanka Lipinki Łużyckie
Nysa Trzebiel 3:0 Motor Koło

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 23

Polub nas na Facebooku