Lubuski Związek Piłki Nożnej; Podokręg Żary - strona oficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 64, wczoraj: 448
ogółem: 1 534 076

statystyki szczegółowe

Kontakty

Kontakty email


Przewodniczący:
 
Kier. Gier i Ewidencji:
 
Sekretarz :
 

Losowa galeria

Żary - Gardony (23-06-2012 )
Ładowanie...

ORGAN WYKONAWCZY

                                    Lubuski Związek Piłki Nożnej

                           REGULAMIN PODOKRĘGÓW

                                Zakres działania Podokręgu Piłki Nożnej

                                                                       § 1

1.Podokręg Piłki Nożnej  jest organem wykonawczym Lubuskiego Związku Piłki Nożnej powoływanym  na podstawie  § 26 pkt.3 Statutu  LZPN.

2.Podokręgi :Krosno Odrz, Nowa Sól, Świebodzin, Zielona Góra, Żary, Żagań podlegają            bezpośrednio LZPN w Zielonej Górze natomiast  Drezdenko podlega OZPN w Gorzowie Wlkp a w dalszej kolejności Lubuskiemu Związkowi.

3.Podokręgi nie posiadają osobowości prawnej i działają w ramach przekazanych im przez           LZPN oraz OZPN  kompetencji i uprawnień wyszczególnionych w § 2 niniejszego           Regulaminu.

                                                                          § 2    

           Zakres działania podokręgów.

1. Organizowanie i prowadzenie rozgrywek klasy „B” i „C” seniorów, grup młodzieżowych na szczeblu podokręgu oraz „Pucharu Polski” na tym szczeblu i przestrzeganie regulaminów Zarządu LZPN.

2. Opracowywanie terminarzy rozgrywek dla poszczególnych grup rozgrywkowych.

3. Weryfikowanie  zawodów w oparciu o aktualne przepisy PZPN i LZPN na podstawie sprawozdań sędziowskich w Extranet.

4. Orzekanie  dyscyplinarne w prowadzonych rozgrywkach.

5. Zapewnienie obsady sędziów i obserwatorów w prowadzonych rozgrywkach.

6. Organizowanie zawodów towarzyskich  seniorów, młodzieży i innych  z własnej inicjatywy lub na zlecenie LZPN bądź OZPN .

7. Prowadzenie ewidencji klubów i zawodników biorących udział w rozgrywkach oraz kar dyscyplinarnych i finansowych orzekanych w prowadzonych sprawach.

8. Występowanie o odznaczenia dla działaczy lub osób zasłużonych dla rozwoju piłki nożnej.

9.Prowadzenie szkolenia i naboru sędziów przez Podkolegia Sędziów.

10. Prowadzenie selekcji najzdolniejszych zawodników, w różnych grupach wiekowych oraz uczestnictwo w turniejach organizowanych przez LZPN i OZPN oraz  podokręgi.

11. Weryfikowanie boisk, przyjmowanie i ewidencjonowanie wpłat za żółte i czerwone kartki i kar finansowych nałożonych na kluby i zawodników i okresowe rozliczanie się z pobranych wpłat w  LZPN lub OZPN.

12. Opracowywanie rocznych preliminarzy finansowych oraz składanie sprawozdań z  wykonania preliminarza  w dwóch okresach;  I. -  do 30.czerwca, II - do 31.12 danego roku

                                                                      § 3

              Władze Podokręgu:

1. Walne Zebranie przedstawicieli klubów podokręgu.

2. Zarząd

3. Kadencja władz podokręgu trwa 4 lata i jest równa kadencji zarządu LZPN lub OZPN.

4. Walne Zebranie Delegatów  jako sprawozdawczo-wyborcze  zwoływane jest  co najmniej 60 dni przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym LZPN, bądź OZPN a w połowie kadencji jako sprawozdawcze.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3

            członków Podokręgu z określeniem zasadności jego zwołania.

6. Walne Zebranie Delegatów w pierwszym terminie jest prawomocne przy frekwencji co najmniej 50% obecnych, a w drugim terminie po upływie 15 min przy dowolnej  ilości osób obecnych. .

7. Gdy   z jakichkolwiek przyczyn zarząd podokręgu nie  zostanie wybrany  na Walnym Zebraniu, przewodniczącego i członków zarządu podokręgu powoła Prezydium Zarządu LZPN.

8. Sędziowie i obserwatorzy czynni nie mogą być delegatami  klubów, ale  dopuszcza  się że jeden sędzia  może być delegatem i być wybranym w skład zarządu podokręgu.

9. W skład Zarządu Podokręgu wchodzi od 3-5 członków, wybranych przez Walne Zebranie           Delegatów, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

10. Członkiem Zarządu Podokręgu może być wybrany  Delegat  Klubu bądź sędzia, który działa i zamieszkuje na obszarze działalności Podokręgu /o miejscu pobytu stałego decyduje zaświadczenie wydane przez organ administracji samorządowej /

11. Kandydatów na wiceprzewodniczącego i sekretarza proponuje przewodniczący, a Zarząd wybiera  ich większością głosów.

§4

1. Do kompetencji przewodniczącego i zarządu podokręgu należy:

  • kierowanie  podokręgiem i działanie w jego imieniu,
  • zarządzanie majątkiem i funduszami podokręgu,
  • realizowanie  uchwał i wniosków Walnego Zebrania Delegatów,
  • w razie ustąpienia Przewodniczącego w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje      prawo wyboru nowego Przewodniczącego spośród członków Zarządu, który pełni tę funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Podokręgu.

§5

1. Posiedzenia Zarządu winny się odbywać raz na 2 miesiące, nie rzadziej niż raz w kwartale,
a w okresie między cyklami rozgrywek w zależności od potrzeb.

2. Zarząd spośród  siebie może wytypować działacza do pełnienia funkcji referenta ds. gier i dyscypliny

3. Przewodniczący oraz członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, za wyjątkiem             osoby wytypowanej przez Zarząd do pobierania wynagrodzenia  /umowa-zlecenie/ za pracę      administracyjno – organizacyjną.

                                                                         § 6

Podkolegium sędziów 2 Podokręgów działa na podstawie Regulaminu Lubuskiego Kolegium Sędziów i uchwały Zarządu LZPN.

                                                                         § 7

Postanowienia końcowe

1.Pisma wychodzące z Podokręgu podpisuje co najmniej jedna  z trzech wymienionych poniżej  osób: przewodniczący, wiceprzewodniczący lub sekretarz.

2. Podokręg używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd LZPN.

3. Działalność Podokręgu winna być zgodna ze Statutem LZPN oraz niniejszym regulaminem. W przypadku  braku zapisów w Regulaminie Podokręgu, mają zastosowanie    przepisy Statutu LZPN.

                                                                         § 8

       Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi LZPN

                                                                         § 9

 1.  Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na

     posiedzeniu w dniu 31.03.2016 r. i obowiązuje od dnia jego uchwalenia

2. Traci moc Regulamin Podokręgów uchwalony w dniu  23.04.2011r.

 

                                                                                           PREZES ZARZĄDU LZPN

                                                                                                   Robert Skowron

 

Lubuskie Kolegium Sędziów

REGULAMIN

Lubuskiego Kolegium Sędziów w Zielonej Górze

§1

1. Zarząd Lubuskiego Kolegium Sędziów /zwany dalej Zarządem LKS/ jest organem wykonawczym Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej kierującym i organizującym działalność sędziów piłki nożnej na obszarze LZPN w Zielonej Górze. (Statut LZPN  § 60 pkt. 2 ).

2. Lubuskie Kolegium Sędziów na działalność otrzymuje środki w ramach dotacji Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, środki z wpłat licencyjnych sędziów oraz środki koleżeńskiego funduszu dyspozycyjnego.

3. Zarząd LKS prowadzi na terenie Województwa Lubuskiego obsługę sędziowską rozgrywek III Ligi przemiennie z Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej, IV ligi, Lubuskiej Ligi Juniorów, Klas Okręgowych, Klas „A", II ligi futsalu oraz innych rozgrywek młodzieżowych. Sprawuje nadzór nad obsługą sędziowską w rozgrywkach Klasy „B" i „C" oraz drużyn młodzieżowych w Podkolegiach.

4. Zarząd LKS przekazuje część swoich uprawnień do Podkolegiów Sędziowskich tj.  obsadę sędziów w rozgrywkach Klasy „B" i „C", oraz drużyn młodzieżowych na terenie działania Podkolegium.

5. Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania Kolegium Sędziów Lubuskiego Związku Piłki Nożnej określają odrębne Regulaminy, uchwalone przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

6. Członkiem Lubuskiego Kolegium Sędziów jest sędzia przebywający na pobyt stały na obszarze działalności LZPN (o miejscu pobytu stałego decyduje zaświadczenie wydane przez organ administracji Samorządowej). W uzasadnionych przypadkach Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na wniosek Przewodniczącego LKS może wyrazić zgodę na odstępstwo w tym zakresie.

§2

1. Przewodniczącego LKS powołuje i odwołuje Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na wniosek Prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

2. Członków Zarządu LKS powołuje i odwołuje Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na wniosek Przewodniczącego LKS.

3. Przewodniczący LKS oraz członkowie Zarządu muszą być sędziami rzeczywistymi.

§3

1. Zarząd LKS składa się z 8-12 osób, w tym Przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących, sekretarza oraz członków Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu oraz Prezydium LKS są protokołowane. Zebranie Zarządu LKS zwołuje Przewodniczący LKS lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący.  Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący LKS, a w przypadku jego nieobecności upoważniony przez niego wiceprzewodniczący.

3. Członek Zarządu LKS, który bez usprawiedliwienia nie był obecny na trzech kolejnych posiedzeniach lub pięciu w ciągu roku, zostaje automatycznie skreślony z listy Zarządu LKS.

§4

Zarząd Lubuskiego Kolegium Sędziów realizuje swoje zadania przez:

1. Prowadzenie obsady sędziów w rozgrywkach prowadzonych przez Lubuski Związek Piłki Nożnej, Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Gorzowie oraz Podokręgi.

2. Wytyczanie i określanie głównych kierunków szkolenia oraz systematycznego naboru kadr sędziowskich poprzez nadzór nad przebiegiem kursów dla kandydatów na sędziów. Egzaminy dla kandydatów na sędziów będzie przeprowadzać Komisja Szkoleniowa LKS.

3. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad sędziami i obserwatorami oraz kontroli przestrzegania przez nich Statutów, postanowień i Regulaminów oraz Przepisów Gry w piłkę nożną.

4. Czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego sędziów i obserwatorów.

5.Organizowanie kursów unifikacyjno-szkoleniowych oraz konferencji dla sędziów i obserwatorów. Przeprowadzenie egzaminów teoretycznych, kondycyjnych i praktycznych dla sędziów,  dla obserwatorów  teoretycznych i w razie potrzeby praktycznych.

6. Nadawanie sędziom uprawnień do prowadzenia zawodów III ligi i klas niższych oraz zgłaszanie kandydatów na sędziów II ligi. Wnioskowanie o nadanie obserwatorom uprawnień obserwatorom do obserwacji zawodów III ligi (w ramach posiadanego limitu) oraz uprawnień do prowadzenia obserwacji zawodów organizowanych na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

7. Ścisłą współpracę z poszczególnymi Wydziałami i Komisjami Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Gorzowie oraz innymi organizacjami społecznymi oraz środkami masowego przekazu.

8. Wnioskowanie do Wydziału Dyscypliny o ukaranie sędziów, obserwatorów oraz sędziów nieczynnych naruszających Regulaminy Polskiego Związku Piłki Nożnej, Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Przepisy Gry w piłkę nożną i Regulaminy wewnętrzne Lubuskiego Kolegium Sędziów.

9. Wnioskowanie do Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej o nagradzanie sędziów, obserwatorów i sędziów nieczynnych w formie stosowanej przez Polski Związek Piłki Nożnej, Lubuski Związek Piłki Nożnej i Okręgowy Związek Piłki Nożnej.

10. Inicjowanie i prowadzenie innej działalności zmierzającej do stałego podnoszenia poziomu prowadzenia zawodów i rozwoju organizacji sędziowskiej.

11.Współdziałanie ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących problematyki sędziowskiej oraz popularyzacji znajomości przepisów gry w piłkę nożną wśród zawodników, a także sympatyków piłki nożnej.

12. Wybór 2 delegatów na Walny Zjazd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

13.Opracowuje Regulaminy Lubuskiego Kolegium Sędziów, które zatwierdza Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej :

1) zasady spadku i awansu sędziów III ligi Lubuskiego Kolegium Sędziów ,

2) zasady spadku i awansu sędziów IV ligi , kl. O , kl. A ,

3) zasady awansu sędziów kl. B

4) regulamin nadawania uprawnień obserwatorom

5) regulamin Kadry Okręgu

6) regulamin Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego

§5

1. Kadencja Zarządu LKS i Podkolegium ( Statut LZPN § 60 pkt.3 ) jest równa kadencji Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

2. Zarząd LKS na czas swojej kadencji powołuje:

1) Komisję Szkoleniową,

2) Komisję Mentorską,

4) Inne komisje lub zespoły robocze, jakie uzna za stosowne.

3. Członkowie Zarządu LKS oraz powołane Komisje i zespoły robocze pracują na podstawie zakresu obowiązków, planów pracy i Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

§6

1. Posiedzenia Zarządu LKS są protokołowane i odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jak raz na trzy miesiące.

2. Decyzje Zarządu LKS podejmowane są w formie uchwał.

3. Do prawomocności uchwały konieczna jest obecność co najmniej 1/2 członków Zarządu LKS, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu dopuszcza się możliwość głosowania

i podjęcia Uchwał za pomocą Internetu.  Do prawomocności uchwały konieczny jest udział w głosowaniu co najmniej 1/2 członków Zarządu LKS, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Dokumentację z przebiegu głosowania internetowego prowadzi osoba wyznaczona przez Zarząd LKS i przekazuje Sekretarzowi LKS.

§7

1. Zarząd LKS w okresie swojej kadencji organizuje spotkania podsumowujące działalność LKS w danym sezonie. Spotkania podsumowujące odbywają się przy okazji egzaminów sędziowskich.

2. Lubuskie Kolegium Sędziów prowadzi oficjalną stronę internetową .

§8

1. Zasady awansu i spadku sędziów i obserwatorów LKS w poszczególnych klasach rozgrywkowych, aktualizowane na każdy sezon rozgrywkowy,  obejmują:

  • zasady powoływania i odwoływania sędziów piłki nożnej oraz obserwatorów
  • prawa i obowiązki sędziów i obserwatorów,
  • zasady wyróżniania sędziów i obserwatorów.

2. Zasady awansu i spadku sędziów i obserwatorów LKS w poszczególnych klasach rozgrywkowych zatwierdza Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

§9

1. Zarząd LKS na każdy sezon rozgrywkowy na wniosek Komisji Szkoleniowej LKS powołuje Kadrę Okręgu Lubuskiego Kolegium Sędziów.

2. Kadrę Okręgu LKS tworzą powołani sędziowie III Ligi, IV ligi, Klasy „O", Klasy „A”, objęci Programem Mentorskim oraz wytypowani przez Podkolegia młodzi i perspektywiczni sędziowie Klasy „B” spełniający warunki  awansu.

3. Wobec wyróżniających się członków Kadry Okręgu LKS Zarząd LKS może zastosować nadzwyczajną ścieżkę awansu.

4. Pozostali sędziowie wszystkich klas rozgrywkowych nie będących członkami Kadry Okręgu LKS objęci są obowiązkowym szkoleniem w Podkolegiach .

§10

1.Zarząd LKS sprawuje nadzór nad Podkolegiami wchodzącymi w struktury Lubuskiego Kolegium Sędziów.

2. Dla potrzeb organizacyjnych tworzy się Podkolegia :

a) Podkolegium Sędziów żarsko- żagańskie

b) Podkolegium Sędziów zielonogórsko - nowosolskie

c) Podkolegium Sędziów świebodzińsko - krośnieńskie

d) Podkolegium Sędziów gorzowsko – drezdeneckie

3. Pracami Podkolegium kieruje Zarząd reprezentowany przez Przewodniczącego. Na wniosek Przewodniczącego LKS Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej dokonuje wyboru Przewodniczącego Podkolegium spośród zgłoszonych kandydatów. Odwołania Przewodniczącego Podkolegium dokonuje Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

4. Podkolegium sędziów realizuje swoje zadania poprzez :

a) ustalanie obsady sędziów na zawodach piłki nożnej organizowanych na terenie działania Podkolegium.

b) występowanie do Lubuskiego Kolegium Sędziów o delegowanie na zawody kl. B obserwatorów celem przeprowadzenia egzaminu praktycznego sędziom ubiegającym się

o awans do kl. A , w ilości określonej stosowną Uchwałą Zarządu LKS.

c) wytyczenie głównych kierunków szkolenia sędziów w Podkolegium poprzez opracowanie rocznych programów szkolenia sędziów , w tym organizacja kursów dla kandydatów na sędziów piłki nożnej z zastrzeżeniem , że końcowy egzamin przeprowadza Komisja Szkoleniowa Lubuskiego Kolegium Sędziów.

d) sprawowanie wszechstronnego nadzoru nad sędziami w przestrzeganiu statutu

i regulaminów Lubuskiego Związku Piłki Nożnej oraz przepisów gry w piłkę nożną.

e) organizowanie zebrań plenarno – szkoleniowych dla wszystkich sędziów Podkolegium co najmniej jednego obowiązkowego w każdej rundzie.

f) organizowanie letnich i zimowych egzaminów dla sędziów klasy B.

g) podejmowanie działalności wychowawczej i kształtowanie postaw etyczno – moralnych

w środowisku sędziowskim.

h) współdziałanie ze środkami masowego przekazu i klubami sportowymi w sprawach problematyki sędziowskiej oraz popularyzacji przepisów gry w piłkę nożną.

i) powołanie Komisji Szkoleniowej Podkolegium.

j) inicjowanie innych form działalności i szkolenia mających na celu podnoszenie poziomu sędziowania , a także rozwoju i integracji organizacji sędziowskiej.

k) nadzór merytoryczny nad prowadzonym w Podkolegium szkoleniu sędziów sprawuje Komisja Szkoleniowa LKS.

l) posiedzenia Podkolegium Sędziów odbywają się co najmniej 1 raz w miesiącu i są protokółowane.

m) decyzje Podkolegium Sędziów podejmowane są w formie uchwał. Dla ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ich ilości decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

5. W skład Zarządu Podkolegium Sędziów wchodzi od 3 do 5 członków, w tym Przewodniczący i Sekretarz.

6. W razie ustąpienia lub odwołania Przewodniczącego Podkolegium Sędziów, jego funkcję pełni Sekretarz do czasu powołania nowego Przewodniczącego.

§11

Organami Dyscyplinarnymi rozpatrującymi sprawy sędziów są: Wydział Dyscypliny Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i Wydział Dyscypliny OZPN W Gorzowie Wlkp., Lubuska Komisja Odwoławcza.

§12

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

§13

Niniejszym traci moc Regulamin Lubuskiego Kolegium Sędziów z dnia 12.11.2012 r.

§14

Niniejszy Regulamin Lubuskiego Kolegium Sędziów został zatwierdzony przez Zarząd  Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na Posiedzeniu w dniu 11.05.2015 r i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                Prezes

                                                                        Lubuskiego Związku  Piłki Nożnej                                                                 Robert Skowron

 

                                 Zarząd Lubuskiego Kolegium Sędziów  w Zielonej Górze 

Jan Suchecki - Przewodniczący Lubuskiego Kolegium Sędziów

Zbigniew Chęciński -  v-ce Przewodniczący d.s finansowych

Ryszard Gancarz - v-ce Przewodniczący d.s szkolenia, referent obsady sędziów IV liga oraz kl. O i A, grupy młodzieżowe - południe

Wiesław Baranowski - Sekretarz

Małgorzata Buchowska - referent obsady obserwatorów

Paweł Horożaniecki - członek, sprawy organizacyjne i media

Jarosław Nowak - członek, Przewodniczący Komisji Sędziowskiej Futsalu

Zygmunt Jaworski - referent obsady sędziów kl. O i A, grupy młodzieżowe północ

Robert Goc - członek, Przewodniczący Komisji odznaczeń i wyróżnień, ewidencja jubileuszy sędziów

Paweł Łapkowski - członek,

          Przewodniczący Podkolegium  w Kolegium Sędziów  w Zielonej Górze

Drezdenko - Sławomir Sinicki

Krosno Odrzańskie - Juliusz Lewczuk

Nowa Sól -  Przemysław Ciesielski

Świebodzin - Waldemar Szczepanek

Zielona Góra - Sylwester Checiński

Żagań - Gołębiewski Michał

Żary - Paweł Horożaniecki

 

Zostań sędzią

Reklama

Wyszukiwarka

Nasze strony


 

 

Wyniki

Ostatnia kolejka 22
Zieloni Drożków 1:8 Fax Bieniów
WKS Łaz 0:3 Huragan Lubomyśl
Tupliczanka Tuplice 6:1 Iskra Jabłoniec
Piast Lubanice 2:0 Łużyczanka Lipinki Łużyckie
Nysa Trzebiel 3:0 Motor Koło

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 23

Polub nas na Facebooku