Lubuski Związek Piłki Nożnej; Podokręg Żary - strona oficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 47, wczoraj: 448
ogółem: 1 534 059

statystyki szczegółowe

Kontakty

Kontakty email


Przewodniczący:
 
Kier. Gier i Ewidencji:
 
Sekretarz :
 

Losowa galeria

Żary - Gardony (23-06-2012 )
Ładowanie...

STATUT LZPN ŻARY

STATUT LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

(tekst jednolity) znowelizowany przez Walne Zgromadzenie Delegatów 19 listopada 2006 r. i 7 czerwca 2008 r.

 ROZDZIAŁ I                                                                                                     

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny                          

ROZDZIAŁ II                                                                                                     

Cele i sposoby ich realizacji                                                                            

ROZDZIAŁ III                                                                                                    

Członkowie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, ich prawa i obowiązki            

ROZDZIAŁ IV                                                                                                    

Władze Lubuskiego Związku Piłki Nożnej                                                        

ROZDZIAŁ V                                                                                                 

Organy jurysdykcyjne i dyscyplinarne Lubuskiego Związku Piłki Nożnej    

ROZDZIAŁ VI                                                                                                

Organy wykonawcze i administracyjne Lubuskiego Związku Piłki Nożnej  

ROZDZIAŁ VII                                                                                                

Status polskich piłkarzy                                                                                 

ROZDZIAŁ VIII                                                                                                 

Wyróżnienia i nagrody                                                                                    

ROZDZIAŁ IX                                                                                                   

Majątek i fundusze Lubuskiego Związku Piłki Nożnej                                    

ROZDZIAŁ X                                                                                                  

Zmiana Statutu i Rozwiązanie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej                  

ROZDZIAŁ XI                                                                                                 

Postanowienia końcowe                                                                               

........................

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1
1.Lubuski Związek Piłki Nożnej jest wojewódzkim związkiem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

§ 2
Terenem działania Lubuskiego Związku Piłki Nożnej jest obszar województwa lubuskiego, a siedzibą władz – miasto Zielona Góra.

§ 3
Lubuski Związek Piłki Nożnej posiada osobowość prawną.
Lubuski Związek Piłki Nożnej posiada status organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 4
1.Lubuski Związek Piłki Nożnej jest jedynym reprezentantem sportu piłki nożnej w województwie lubuskim.
2. Lubuski Związek Piłki Nożnej jest członkiem PZPN.

  § 5
Czas trwania Lubuskiego Związku Piłki Nożnej jest nieograniczony.

  § 6
Lubuski Związek Piłki Nożnej jest dobrowolną, samorządną, społecznie użyteczną i trwałą organizacją sportu piłki nożnej, działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków.

  § 7
Lubuski Związek Piłki Nożnej jest związkiem sportowym, neutralnym pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym.

  § 8
1. Lubuski Związek Piłki Nożnej działa zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej, Prawem o stowarzyszeniach, innymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.
2. Przy wykonywaniu swoich zadań Lubuski Związek Piłki Nożnej przestrzega statuty, regulaminy, przepisy oraz decyzje PZPN.

  § 9
1. Lubuski Związek Piłki Nożnej samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

  § 10
1. Lubuski Związek Piłki Nożnej posiada odznakę organizacyjną, emblemat, wydaje biuletyny i inne materiały organizacyjne oraz używa własnej pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w formie odrębnej uchwały określa treść i kształt odznaki organizacyjnej i emblematu.

  ROZDZIAŁ II

  Cele i sposoby ich realizacji

  § 11
Celem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej jest:
1. Organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej w województwie lubuskim,
2. Podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego i nie amatorskiego, w tym profesjonalnego,
3. Ochrona prawa i interesów oraz koordynacja działań członków Związku,
4. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczenie ich na prowadzenie działalności statutowej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,
5. Szkolenie młodzieży piłkarskiej.

§ 12
Lubuski Związek Piłki Nożnej realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Opracowywanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej w województwie lubuskim, w tym także wśród kobiet, w Piłce Nożnej Pięcioosobowej i Piłce Halowej,
2. Kierowanie i koordynowanie całokształtem działań związanych z uprawianiem i promocją piłki nożnej w województwie lubuskim,
3. Organizowanie i prowadzenie wojewódzkiego oraz międzywojewódzkiego systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych we wszystkich kategoriach wiekowych, w tym także wśród kobiet i Piłce Nożnej Pięcioosobowej, Piłce Halowej, a także zawodów międzypaństwowych i międzynarodowych zleconych przez PZPN,
4. Opracowywanie i wydawanie przepisów, regulaminów i zasad przeprowadzenia zawodów mistrzowskich, pucharowych i innych organizowanych przez Lubuski Związek Piłki Nożnej (na szczeblu wojewódzkim i międzywojewódzkim),
5. Opracowywanie planów i kierunków szkolenia oraz doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników, działaczy społecznych i pracowników etatowych oraz weryfikację metod szkolenia przy współpracy z instytucjami i uczelniami zajmującymi się problematyką piłki nożnej,
6. Wydawanie przepisów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych oraz ustalanie zasad dotyczących uprawiania sportu piłki nożnej w sposób zgodny z normami prawa polskiego oraz postanowieniami PZPN,
7. Zapewnienie przestrzegania w rozgrywkach piłkarskich organizowanych w województwie przepisów gry w piłkę nożną,
8. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy społecznych niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał, innych przepisów oraz postanowień i decyzji obowiązujących  w Lubuskim Związku Piłki Nożnej,
9. Ochronę prawną interesów członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,
10. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w wyniku ich działalności sportowej w dziedzinie sportu piłki nożnej,
11. Nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy społecznych dopuszczających się naruszenia przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłki nożnej,
12. Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych, zbiorów pamiątek oraz wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych dotyczących działalności Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,
13. Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji polityki informacyjnej dotyczącej działalności Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,
14. Wydawanie wytycznych i przepisów dotyczących zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów piłki nożnej na obiektach sportowych oraz nadzorowanie ich przestrzegania przez członków Związku,
15. Aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanych z uprawianiem sportu piłki nożnej,
16. Podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych,
17. Zajmowanie stanowiska i wydawanie opinii w sprawach istotnych dla sportu piłki nożnej w województwie lubuskim,
18. Zgłaszanie kandydatów do prac w Komisjach PZPN,
19. Przedstawianie wniosków i postulatów oraz wydawanie opinii dla odpowiednich władz państwowych i organów samorządowych w sprawach dotyczących rozbudowy obiektów i urządzeń sportowych na potrzeby sportu piłki nożnej,
20. Wspieranie działalności szkoleniowej Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Szkół Mistrzostwa Sportowego kształcących uzdolnioną młodzież w sporcie piłki nożnej,
21. Prowadzenie działalności oświatowej szkoleniowej, wydawniczej i popularyzatorskiej,
22. Podejmowanie przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej uchwał o przeznaczaniu środków finansowych na realizację celów statutowych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,
23. Lubuski Związek Piłki Nożnej może korzystać z darowizn, pomocy finansowej osób prawnych i fizycznych, przeznaczając je na działalność statutową Związku.

  § 13
1. Lubuski Związek Piłki Nożnej prowadzi działalność statutową poprzez następujące
organy:
a) Walne Zgromadzenie Delegatów (organ legislacyjny),
b) Zarząd i jego Prezydium (wykonawcze organy władzy),
c) Komisję Rewizyjną (organ kontrolny),
d) Organy jurysdykcyjne (Wydział Dyscypliny, Związkowa Komisja Odwoławcza, Piłkarski Sąd Polubowny, Komisje ds. Licencji),
e) Biuro Związku (organ administracyjny),
f) Wydziały, komisje i inne organy wykonawcze.

2. Wydziały, komisje , organy jurysdykcyjne i administracyjne wspierają działalność Zarządu i Prezydium. Kompetencje, skład oraz zasady funkcjonowania w/w organów są określone w niniejszym STATUCIE oraz w regulaminach.
3. Organy, o których mowa w pkt. 1 i ich członkowie są od siebie niezależni. Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem organu jurysdykcyjnego.

  § 14
1. Lubuski Związek Piłki Nożnej może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wymienionym poniżej według Polskiej Klasyfikacji PKD, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20.01.2004 r., a mianowicie:
a) PKD-93,1
- organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych oraz działalność związana z promocją, organizacją szkoleń
b) PKD-47,64,Z
- sprzedaż detaliczna artykułów sportowych
c) PKD 46,42,Z
- sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego – dotyczy wyrobów sportowych i obuwia sportowego
d) PKD 65.12,Z
- działalność związana z ubezpieczeniami
e) PKD 68.20,Z
- wynajem nieruchomości na własny rachunek
f) PKD 58.1
- reklama
Działalność będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Uzyskane środki z prowadzonej działalności będą przeznaczane na cele statutowe.
2.W celu prowadzenia działalności określonej w ust. 1. Lubuski Związek Piłki Nożnej może powoływać zakłady, agencje oraz uczestniczyć w spółkach i w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
3.Lubuski Związek Piłki Nożnej może tworzyć fundacje.

  ROZDZIAŁ III

 Członkowie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, ich prawa i obowiązki

  § 15
1. Członkami Lubuskiego Związku Piłki Nożnej są:
1) Kluby sportowe posiadające sekcje piłki nożnej,
2) Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Gorzowie Wlkp.
2. Członkowie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej posiadają osobowość prawną i prowadzą działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz własnych statutów, zgodnych ze Statutem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Członkami Lubuskiego Związku Piłki Nożnej są wszystkie kluby posiadające sekcje piłki nożnej, mające formy organizacyjno – prawne zgodne z prawem krajowym.
4. Członkostwo w Lubuskim Związku Piłki Nożnej powstaje z chwilą przyjęcia ich na członków przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na podstawie pisemnej deklaracji i zarejestrowanego przez sąd statutu.
5. Członkostwo klubu w Lubuskim Związku Piłki Nożnej powstaje z chwilą przyjęcia go na członka przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na zasadach określonych odrębną uchwałą Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Niniejsze postanowienie dotyczy nowych członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
6. W ramach Lubuskiego Związku Piłki Nożnej mogą działać nie mające osobowości prawnej podokręgi obejmujące terenem swego działania obszar jednego lub kilku powiatów jednego województwa.

  § 16
1. Walne Zgromadzenie Delegatów może nadać osobom fizycznym – na wniosek Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej – tytuł Członka Honorowego i tytuł Prezesa Honorowego za szczególne zasługi dla organizacji rozwoju i upowszechniania sportu piłki nożnej w województwie lubuskim.
2. Prezes Honorowy Lubuskiego Związku Piłki Nożnej może uczestniczyć w posiedzeniach władz Związku i reprezentować go na zewnątrz, z zastrzeżeniem treści § 31 ust. 3.

§ 17
1. Członkowie mają prawo do:
1) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu delegatów za pośrednictwem delegatów wybranych zgodnie z zasadami określonymi we własnych Statutach, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Lubuskiego Związku piłki Nożnej,
2) decydowania o sprawach Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i wypowiadania się o piłce nożnej na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie,
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów wobec władz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, w tym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,
5) uczestniczenia w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez Lubuski Związek Piłki Nożnej,
2. Lubuski Związek Piłki Nożnej może powoływać Ośrodki Szkoleniowe.

 § 18
Członkowie są zobowiązani do:
1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu piłki nożnej oraz realizacji zadań statutowych Związku,
2) przestrzegania Statutu, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w sporcie piłki nożnej,
3) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,
4) dbania o dobre imię Lubuskiego Związku Piłki Nożnej oraz o właściwy klimat wokół piłki nożnej,
5) dbania o poziom moralno-wychowawczy i sportowy działaczy społecznych, sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników zatrudnionych w sporcie piłki nożnej,
6) opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w wysokości ustalonej przez Zarząd.

§ 19
1. Związek piłki nożnej, kluby posiadające sekcje piłki nożnej i ich członkowie nie mogą wnosić do sądu powszechnego jakichkolwiek sporów z FIFA, UEFA, PZPN, Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej, z innymi związkami piłki nożnej, klubami piłkarskimi czy ich członkami i zobowiązują się poddawać każdy z tych sporów stałemu lub powołanemu ad hoc sądowi polubownemu.
2.Spory majątkowe powstające w związku z organizacją i uprawianiem w Polsce sportu piłki nożnej powinny być poddawane pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego sądu polubownego, działającego na zasadach przewidzianych w rozdziale V niniejszego Statutu.

  § 20
1. Członkostwo w Lubuskim Związku Piłki Nożnej wygasa w przypadku:
1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej(kluby piłkarskie) z dniem jej przyjęcia,
2) rozwiązania, likwidacji lub upadłości klubu posiadającego sekcję piłki nożnej – z datą prawomocnego rozwiązania, likwidacji lub upadłości,
3) rozwiązania lub likwidacji sekcji piłki nożnej nadal istniejącego klubu sportowego – z datą rozwiązania lub likwidacji,
4) skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec Lubuskiego Związku Piłki Nożnej bądź jego członków przez okres przekraczający 12 miesięcy
5) wykluczenia z Lubuskiego Związku Piłki Nożnej za działalność sprzeczną z prawem, niniejszym Statutem lub uchwałami względnie decyzjami władz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z datą uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym przedmiocie.

  ROZDZIAŁ IV

  Władze Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

  § 21
Władzami Lubuskiego Związku Piłki Nożnej są:
1. Walne Zgromadzenie Delegatów
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

  § 22
1. Kadencja władz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Delegaci na Walne Zgromadzenie zachowują swoje mandaty do dnia zwołania nowego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Mandat delegata wygasa z chwilą jego śmierci, pisemnej rezygnacji z mandatu lub odwołania z funkcji delegata w organizacji będącej członkiem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, którą reprezentował, przyjętej uchwałą Zarządu tej organizacji i zatwierdzonej przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
4. Członkowie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej mogą w trakcie kadencji dokonać wyboru nowego delegata na Walne Zgromadzenie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w miejsce delegata, którego mandat wygasł, z zastrzeżeniem treści § 17 ust. 1 Pkt. 1) Statutu.
5. Członkami władz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej mogą być tylko obywatele Polscy, nie karani sądownie za przestępstwa umyślne, którzy w momencie wyboru lub powołania nie przekroczyli 70 roku życia.

 § 23
1. Prezesem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, może być wybrany delegat oraz członek władz lub działacz organów wykonawczych Lubuskiego ZPN nie będący delegatem.
Do Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani delegaci, członkowie ustępujących władz nie będący delegatami i działacze piłkarscy pełniący aktualnie funkcje w strukturach Lubuskiego ZPN oraz PZPN
2. Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej nie może pełnić równocześnie funkcji Prezesa OZPN, podokręgu, klubu piłkarskiego.

 § 24
1. Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować do swojego składu nowe osoby spośród delegatów, reprezentujących członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani w czasie kadencji. Liczba powołanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
2. Przy kooptacji uwzględnia się tych delegatów, którzy w wyborach do danego organu uzyskali kolejno największą ilość głosów.
3. Dokooptowanie winno nastąpić do 90 dni po rezygnacji lub odwołaniu członka danego Organu.

§ 25
Najwyższą władzą Lubuskiego Związku Piłki Nożnej jest Walne Zgromadzenie Delegatów.

  § 26
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwal o zmianach w statucie i rozwiązanie się Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,
2) powołanie Okręgowego Związku Piłki Nożnej, działającego na podstawie swojego statutu zgodnego ze statutem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,
3) powoływanie Podokręgów,
4) uchwalanie programu działania Związku i wytycznych dla pozostałych władz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,
5) wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie PZPN,
7) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
9) nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,
10) Podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawach przyjęcia na członka, zawieszenia lub wykluczenia ze Związku i rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Lubuskiej Komisji Odwoławczej.
11) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Odwołania, o których mowa w ustępie 1 Pkt) 10 powinny być zgłoszone na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

  § 27
1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:
1) Z głosem stanowiącym:
a) Delegaci – przedstawiciele członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej wg poniższej zasady:
- kluby Ekstraklasy – po 4 delegatów,
 - kluby I i II ligi – po 3 delegatów,
 - kluby III ligi - po 2 delegatów,
 - kluby IV ligi i Klasy “O” oraz OZPN - po 1 delegacie
- kluby Kl. “A”, “B” i “C” – 1 delegat na 4 kluby w Podokręgu
 - kluby piłkarstwa kobiecego I i II ligi - po 2 delegatów
- Piłkarstwo Halowe (futsall) -2 delegatów
 - kluby piłkarstwa wyłącznie młodzieżowego – łącznie 2 delegatów

b) Rada Trenerów – 4 delegatów
Kolegium Sędziów –4 delegatów

2) Z głosem doradczym:
- Ustępujący członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie będący
delegatami, członkowie Honorowi Lubuskiego ZPN i zaproszeni goście.

2. Wybory delegatów klubów Klasy “A”, “B”, “C” organizowane są przez Lubuski Związek Piłki Nożnej w Podokręgach, a wybory delegatów piłki kobiecej, Futsallu i piłkarstwa młodzieżowego – w klubach w okresie od 90 do 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
3. Delegatami Klubów piłkarskich nie mogą być czynni sędziowie piłkarscy i obserwatorzy.

  § 28
Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.

§ 29
Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów, poza przypadkami określonymi w § 72 niniejszego Statutu.

§ 30
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w połowie i przed upływem kadencji, z tym, że Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie odbywa się raz na 4 lata.
2. Nadzwyczajne walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd większością 2/3 głosów swoich członków:
a) z własnej inicjatywy,
b) uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) uwzględniając żądanie 1/3 ogólnej liczby członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 3 miesięcy od decyzji o jego zwołaniu i nie przerywa kadencji.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw, dla których zostało zwołane.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia.
6. Z zastrzeżeniem treści § 22 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
7. Do ważności Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie konieczny jest udział co najmniej 1/2 delegatów, a w drugim 1/3 delegatów.

  § 31
1. Zarząd składa się z 10 do 15 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. W skład Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej wchodzą:
- Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej wybrany w odrębnym głosowaniu zgodnie z § 76 pkt.1 lit. “a”.
- 3 członków wybranych przez delegatów na wniosek Prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej zgodnie z § 76 pkt.1
- Od 6 do 11 członków wybranych z listy kandydatów, zaproponowanej przez delegatów zgodnie z § 76 pkt.1 lit. “b”.
3. Kandydaci na Prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej powinni być zgłoszeni do Biura Lubuskiego ZPN na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Lubuskiego ZPN. Kandydat na Prezesa Lubuskiego ZPN musi przedłożyć rekomendację 30 członków Lubuskiego Związku, przy czym każdy członek ( klub) może udzielić tylko jednej rekomendacji.

§ 32
Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizowanie programu i wytycznych przyjętych w Uchwałach Walnego Zgromadzenia Delegatów,
b) reprezentowanie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
c) wybór Prezydium Zarządu,
d) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
e) uchwalanie planów działania i planów finansowych oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,
f) uchwalanie składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej wiążących się z uczestniczeniem w działalności statutowej Związku,
g) ustalanie wysokości składki i opłat transferowych,
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
i) zatwierdzanie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,
j) uchwalanie i zmienianie regulaminów Zarządu, Prezydium, Podokręgów, Wydziałów, Komisji, Biura Związku i innych jednostek organizacyjnych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej oraz ustalanie siedziby Podokręgów,
k) zatwierdzanie regulaminu Piłkarskiej Sekcji Piłki Pięcioosobowej, według ustaleń i regulaminów PZPN,
l) powoływanie i odwoływanie przewodniczących Wydziałów i Komisji stałych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,
ł) uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych normujących uprawianie sportu piłki nożnej na terenie województwa lubuskiego oraz przepisów gry zgodnych z przepisami PZPN, FIFA, UEFA,
m) powoływanie i odwoływanie Przewodniczących Podokręgów w przypadku, jeśli nie zostaną oni wybrani przez kluby,
n) nadawanie licencji klubom uprawnionym do udziału we współzawodnictwie sportowym
o) powoływanie i odwoływanie rzecznika ochrony prawa związkowego uprawnionego do zaskarżania decyzji: Wydziałów, Komisji LZPN, OZPN i Podokręgów. Kompetencje rzecznika ochrony prawa związkowego określa uchwała Zarządu LZPN.
p) interpretacja Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej oraz regulaminów i innych aktów normatywnych uchwalanych przez Zarząd,
r) podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji walnego Zgromadzenia Delegatów i Komisji Rewizyjnej, Piłkarskiego Sądu Polubownego i Lubuskiej Komisji Odwoławczej,
s) składanie sprawozdań dotyczących Organizacji Pożytku Publicznego.

  § 33
W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, wyłonionego spośród wybranych członków Zarządu, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 34
W przypadku naruszenia przez członka Lubuskiego Związku Piłki Nożnej statutu, postanowień, regulaminów, przepisów, uchwał lub decyzji władz i Wydziałów Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, Zarządowi przysługuje zależnie od okoliczności prawo:
1) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie,
2) odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,
3) żądania cofnięcia niedopuszczalnych uchwał albo decyzji względnie ich uchylenia.

  § 35
Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wyborów.

  § 36
1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej cztery razy w roku.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.
3. Zakres działania i tryb pracy Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

  § 37
1. Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, kierującym w jego imieniu bieżącą działalnością Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
2. W skład Prezydium Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezesi i Sekretarz Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Prezydium powinno być wybrane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty Walnego Zgromadzenia.
4. Prezydium Zarządu jest uprawnione do podejmowania uchwał w sprawie przeznaczania środków finansowych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na realizację celów statutowych.
5. Zakres działania, podział funkcji i tryb pracy Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
6. Członek Zarządu zaniedbujący swoje obowiązki, nieuczestniczący bez usprawiedliwienia w posiedzeniach może być na wniosek Prezydium Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pozbawiony przez Zarząd członkostwa w Zarządzie.

  § 38
1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej 2 razy w roku kontrolę całokształtu działalności statutowej i własnej działalności gospodarczej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, o ile ta ostatnia jest prowadzona.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów, z głosem doradczym.
6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego samodzielnie Regulaminu.

  ROZDZIAŁ V

  Organy jurysdykcyjne i dyscyplinarne Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

  §39
1. Organy jurysdykcyjne Lubuskiego Związku Piłki Nożnej składają się  z organów dyscyplinarnych, sądu polubownego i Komisji ds. licencji.
2. Członkowie organów jurysdykcyjnych są powoływani na czteroletnią kadencję. Nie mogą oni być jednocześnie członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub innego organu jurysdykcyjnego. Nie mogą być karani za umyślne przestępstwo.

§40
1. Organami dyscyplinarnymi Lubuskiego Związku piłki Nożnej są: Wydział Dyscypliny i Związkowa Komisja Odwoławcza.

§41
Organy dyscyplinarne są uprawnione do sprawowania odpowiedzialności dyscyplinarnej w stosunku do swoich członków, zawodników, trenerów i instruktorów, sędziów, menadżerów ds. piłkarzy, obserwatorów oraz działaczy piłkarskich a także do rozpatrywania wynikłych między nimi sporów.

§42
Organy dyscyplinarne maja prawo stosowania sankcji regulaminowych i nakładania kar dyscyplinarnych na wymienionych w §41 członków i działaczy dopuszczających się naruszeń określonych przepisów i obowiązujących w sporcie piłki nożnej zasad etyczno-moralnych, a także nie stosujących się do orzeczeń organów jurysdykcyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej i Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

§43
1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
2. Do kompetencji Wydziału Dyscypliny – jako organu I instancji należy w szczególności:
a) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych podczas w związku z zawodami piłkarskimi do szczebla wojewódzkiego i międzywojewódzkiego,
b) rozstrzyganie sporów związanym z naruszeniem w czasie lub w związku z zawodami piłkarskimi reguł technicznych i dyscyplinarnych,
c) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawie naruszenia przepisów dotyczących Statutu prawnego zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego i międzywojewódzkiego prowadzonych przez Lubuski Związek Piłki Nożnej,
d) orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej i przepisów Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,
e) rozpoznawanie spraw członków organów: władzy, jurysdykcyjnych i wykonawczych Lubuskiego Związku piłki Nożnej, trenerów, instruktorów, sędziów, menadżerów ds. piłkarzy, organizatorów imprez piłkarskich oraz działaczy piłkarskich obwinionych o naruszenie norm etyczno-moralnych lub nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w sprawach nie wiążących się bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich i z naruszeniem reguł gry.

§44
Wydział Dyscypliny składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i 5-ciu członków. Orzeka w składzie co najmniej 3 członków i działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

§45
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnienia wykroczenia dyscyplinarnego, niezależnie od innego toczącego się postępowania przeciwko obwinionemu przed jakimkolwiek organem orzekającym.
2. Postępowanie dyscyplinarne powinno być prowadzone zgodnie z zasadami jawności z zapewnieniem obwinionemu prawa do obrony.
3. W uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może zawiesić obwinionego w prawach zawodnika, trenera, instruktora, sędziego, obserwatora lub działacza piłkarskiego gdy wymaga tego dobro sportu piłkarskiego a zarazem porządek i dyscyplina związkowa.

§46
Za popełnione wykroczenia dyscyplinarne mogą być wymierzone obwinionemu następujące kary dyscyplinarne – zasadnicze i dodatkowe.
Karami zasadniczymi są:
- upomnienie,
- nagana,
- kara pieniężna,
- zawieszenie w pełnieniu określonej funkcji, czasowe lub stałe,
- dyskwalifikacja określona ilością meczów, czasowa lub na stałe,
- zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności, na części lub całym obiekcie sportowym, w miejscowości będącej siedzibą klubu,
- zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów na obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,
- weryfikacja zawodów jako walkower (3:0), z zastrzeżeniem kar regulaminowych walkoweru orzekanych przez Wydział Gier Lubuskiego Związku Piłki Nożnej lub związku piłki nożnej,
- zakaz dokonywania transferów (definitywnych i czasowych) do klubu,
- przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,
- czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji,
- skreślenie z listy sędziów,
- wykluczenie z Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

Karami dodatkowymi są:
- zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w komórkach Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, związków piłki nożnej oraz sekcji piłkarskich klubów będących członkami Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, czasowy lub stały,
- wykluczenie z uczestnictwa w zawodach określonego szczebla lub wykluczenie z kadry, czasowe lub stałe,
- odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji, czasowe lub stałe,
- obniżenie klasy uprawnień do prowadzenia zawodów lub obserwacji,
- pozbawienie drużyny tytułu mistrza, wicemistrza klasy rozgrywkowej lub zdobywcy Pucharu Polski na szczeblu Okręgu.

§47
1. Po zamknięciu posiedzenia Wydział Dyscypliny Lubuskiego Związku Piłki Nożnej wydaje orzeczenie, które ogłasza i doręcza obwinionemu zpouczeniem o sposobie i terminie odwołania.
2. Odwołanie od orzeczenia Wydziału Dyscypliny Lubuskiego Związku Piłki Nożnej składa się za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie I Instancji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia orzeczenia lub otrzymania przez zainteresowana stronę pisemnej decyzji

§48
Związkowa Komisja Odwoławcza jest organem dyscyplinarnym II instancji, rozpoznającym środki odwoławcze od decyzji:
- Wydziału Dyscypliny Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
- Wydziału Gier Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
- Innych wydziałów i organów Związku, którym przepisy wewnątrzzwiązkowe przyznały uprawnienia w zakresie orzekania.

§49
1. Związkowa Komisja Odwoławcza składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 7 członków.
2. Związkowa Komisja Odwoławcza rozpoznaje w 3 osobowym składzie orzekającym środki zaskarżenia od decyzji, podjętych w drugiej instancji oraz od ostatecznych decyzji dyscyplinarnych lub regulaminowych, gdy uprawniony podmiot albo rzecznik ochrony prawa związkowego Związku Piłki Nożnej w ciągu 30 dni od doręczenia tych decyzji z uzasadnieniem zarzuci rażące naruszenie prawa lub regulaminów wewnątrzzwiązkowych, względnie naruszenie prawa do obrony.
Związkowa Komisja Odwoławcza może wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.
3. Lubuska Komisja Odwoławcza działa nas podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
4. Przewodniczący Lubuskiej Komisji Odwoławczej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§50
1. Zasady karania oraz tryb postępowania dyscyplinarnego Związku określają przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, przyjęte przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Za niewykonanie lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń i decyzji organów jurysdykcyjnych oraz dyscyplinarnych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, wymierza się kary:
a) klubom – pieniężne do 50.000 zł, zakaz dokonywania transferów (definitywnych i czasowych) do klubu, przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej, czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji, wykluczenie z Lubuskiego Związku Piłki Nożnej;
b) zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim – od kary dyskwalifikacji czasowej do wykluczenia z Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Organem uprawnionym do orzekania kar, o których mowa w ust. 2 jest Wydział Dyscypliny Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Od decyzji w tym przedmiocie przysługuje stronie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia odwołanie do Lubuskiej Komisji Odwoławczej działającej na ogólnych zasadach.
4. Kary wymierzone na podstawie ust. 2 mogą być zawieszone, obniżone lub darowane przez organ dyscyplinarny I instancji w przypadku wykonania orzeczenia lub decyzji dyscyplinarnej organu jurysdykcyjnego względnie dyscyplinarnego.

§51
1. Piłkarski Sąd Polubowny jest powołany do rozpoznawania wszelkich sporów majątkowych, powstałych na tle uprawiania, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez statuty FIFA, UEFA, PZPN, Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Piłkarski Sąd Polubowny jest właściwy, jeżeli:
a) strony sporządziły zapis na sąd polubowny,
b) powód w pozwie poddał się kompetencji Sądu Polubownego, a pozwany na zapytanie Prezesa lub Sekretarza Sądu wyraził zgodę na tę właściwość,
c) przepisy FIFA, UEFA lub PZPN zawierają klauzulę arbitrażową przewidującą rozpatrywanie sporów z zakresu uprawiania sportu piłki nożnej w trybie sądownictwa polubownego.

§52
Kluby i związki sportowe, osoby fizyczne uprawiające sport piłki nożnej oraz zajmujące jego organizacją lub upowszechnianiem, podmioty gospodarcze prowadzące działalność sportową, a także inne osoby prawne, bez względu na ich siedzibę i miejsce zamieszkania, mogą poddać pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego każdy spór majątkowy dotyczący uprawiania sportu piłki nożnej lub zwrócić się o wydanie w tym zakresie opinii konsultacyjnej.

§53
1. Piłkarski Sąd Polubowny składa się z 8-10 arbitrów, powołanych przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Członkiem Piłkarskiego Sądu Polubownego nie może być sędzia państwowy.
3. Członkowie Piłkarskiego Sądu Polubownego wybierają ze swojego grona Prezesa, sekretarza oraz 3 członków Prezydium sądu.

§54
1. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów poddanych kompetencji Piłkarskiego Sądu Polubownego należy do trzyosobowych Zespołów Orzekających. Każda ze stron wyznacza jednego arbitra z listy członków sądu, zaś obaj arbitrzy wybierają z tej listy Przewodniczącego (superarbitra).
2. Strona może wnieść w ciągu 2 tygodni od doręczenia jej orzeczenia z uzasadnieniem wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w pięcioosobowym zmienionym składzie orzekającym.

§55
1. Zasady powoływania i odwoływania członków Piłkarskiego Sądu Polubownego i tryb postępowania przed nim określa w formie regulaminu Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, przy zachowaniu przepisów k.p.c.  i odpowiednim uwzględnieniu zasad stosowanych w PZPN, FIFA i UEFA.
2. Prezes Piłkarskiego Sadu Polubownego ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§56
1.Komisja ds. Nadawania Licencji Klubom działa w oparciu o Uchwałę Polskiego Związku Piłki Nożnej dot: licencji i uchwalony przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej regulamin.

§57
1 Przewodniczących, wiceprzewodniczących, sekretarzy i członków organów jurysdykcyjnych – powołuje i odwołuje Zarząd na wniosek Prezesa Związku”.
2 Przewodniczących Wydziałów (Gier, Rady Trenerów, Lubuskie Kolegium Sędziów itp.) powołuje Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu. Członków Wydziałów powołuje i odwołuje Zarząd na wniosek przewodniczącego.

  ROZDZIAŁ VI

  Organy wykonawcze i administracyjne Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

  § 58
1. Organami wykonawczymi Lubuskiego Związku Piłki Nożnej są:
a) Wydziały i Komisje Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
b) Rada Trenerów Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
c) Kolegium Sędziów Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
2. Organem administracyjnym Związku jest Biuro Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
3. W ramach Lubuskiego Związku Piłki Nożnej działa Koło Honorowych Członków Związku, w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
4. W ramach Lubuskiego Związku Piłki Nożnej mogą działać także Wydziały lub Komisje zajmujące się Piłką Nożną Kobiet, Piłką Halowa i Pięcioosobową Piłką Mężczyzn, posiadające odrębne rachunki rozliczeniowe.

  § 59
1. Dla wypełnienia statutowych celów i zadań Lubuskiego Związku Piłki Nożnej związanych z bieżącym prowadzeniem zespołów reprezentacyjnych i rozgrywek piłkarskich oraz organizowaniem i upowszechnianiem sportu piłki nożnej w województwie, Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej powołuje Wydziały i Komisje.
2. W ramach poszczególnych Wydziałów lub Komisji mogą być tworzone w razie potrzeby sekcje.
3. Wydziały i Komisje składają się z powołanych przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej przewodniczących oraz sekretarzy i pozostałych członków powołanych przez Prezydium Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w liczbie niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania tych organów wykonawczych.
4. Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania poszczególnych Wydziałów i Komisji Lubuskiego Związku Piłki Nożnej określa w formie regulaminów Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

 § 60
1. Rada Trenerów Lubuskiego Związku Piłki Nożnej jest organem wykonawczym Związku, działającym na rzecz podnoszenia poziomu polskiego piłkarstwa i reprezentującym wszystkich trenerów i instruktorów pracujących w województwie lubuskim.
Trener Koordynator Lubuskiego Związku Piłki Nożnej powinien posiadać wykształcenie pedagogiczne.
2. Kolegium Sędziów Lubuskiego Związku Piłki Nożnej jest organem wykonawczym Lubuskiego Związku Piłki Nożnej kierującym działalnością sędziów piłkarskich zorganizowanych w Kolegiach i Podkolegiach Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Kadencja Rady Trenerów i Kolegium Sędziów Lubuskiego Związku Piłki Nożnej jest równa kadencji Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
4. Szczegółowy zakres uprawnień oraz trybu działania Rady Trenerów i Kolegium Sędziów Lubuskiego Związku Piłki Nożnej określają odrębne regulaminy, uchwalone przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

  § 61
Organem administracyjnym Związku jest Biuro Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

1. Biurem kieruje dyrektor lub wiceprezes urzędujący – jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, a obowiązki realizuje na podstawie odrębnej umowy o pracę. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Biura, za wykonywanie uchwał i decyzji Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

2. Dyrektor Biura lub wiceprezes urzędujący jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i wykonuje swoje obowiązki w oparciu o zatwierdzoną przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej strukturę organizacyjną Biura.

  ROZDZIAŁ VII

 Status polskich piłkarzy

  § 62
Zawodnicy uprawiający sport piłki nożnej w Polsce mogą posiadać status amatora, lub zawodnika profesjonalnego,

  § 63
1. Za amatorów uznawani są ci zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania piłki nożnej lub innej działalności z tym związanej otrzymują jedynie zwrot wydatków poniesionych z tytułu kosztów podróży, wyżywienia, zakwaterowania i wyposażenia w bezpośrednim związku z meczem oraz kosztów przygotowania do zawodów piłkarskich.

  § 64
1. Każdy zawodnik, który otrzymuje z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej działalności z tym związanej wynagrodzenie, stypendium lub inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wykraczające poza zwrot wydatków, o których mowa w ust. 1, jest uznawany za zawodnika profesjonalnego.
2. Szczegółowy zakres statusu zawodnika profesjonalnego określają przepisy PZPN

§ 65
Zawodnicy, o których mowa w § 62 obowiązani są posiadać licencje zezwalające na uprawianie sportu piłki nożnej.

  ROZDZIAŁ VIII

  Wyróżnienia i nagrody

  § 66
1. Lubuski Związek Piłki Nożnej ma prawo wyróżniania, nagradzania i udzielania wsparcia zasłużonym dla sportu piłki nożnej członkom Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, działaczom piłkarskim i pracownikom.
2. Najwyższymi wyróżnieniami Lubuskiego Związku Piłki Nożnej są tytuły: Prezesa Honorowego i Członka Honorowego Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

  § 67
Lubuski Związek Piłki Nożnej może występować do władz państwowych i sportowych  o nadanie odznaczeń członkom Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, działaczom piłkarskim i pracownikom.

  § 68
Rodzaje wyróżnień i nagród oraz warunki ich przyznawania określają odpowiednie przepisy oraz regulaminy Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

 ROZDZIAŁ IX

  Majątek i fundusze Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

  § 69
1. Majątek Lubuskiego Związku Piłki Nożnej stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery wartościowe i pieniądze.
2. Na fundusze Lubuskiego Związku Piłki Nożnej składają się:
1) składki roczne członków,
2) wpływy z zawodów organizowanych przez Lubuski Związek Piłki Nożnej,
3) składki i opłaty związane z transferami oraz promocją przez Związek zawodników reprezentacyjnych,
4) wpływy wynikające z działalności statutowej Związku,
5) dotacje, subwencje, darowizny, środki pochodzące z fundacji oraz innych źródeł,
6) wpływy uzyskane z działalności gospodarczej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, o ile zostanie podjęta.

  § 70
Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób spośród: Prezesa, lub wiceprezesa, oraz, głównego księgowego lub Dyrektora Biura Związku.

71
1. Lubuski Związek Piłki Nożnej prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów wydanych przez właściwe władze państwowe.
3. Kontrolę nad gospodarką finansową Związku sprawuje Komisja Rewizyjna Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

  ROZDZIAŁ X

Zmiana Statutu i Rozwiązanie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

  § 72
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Lubuskiego Związku Piłki Nożnej podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

  § 73
Uchwalenie zmian w statucie oraz rozwiązanie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Delegatów wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku jego obrad.

  § 74
Uchwała o rozwiązaniu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej określi sposób likwidacji i cel , na jaki przeznaczony zostanie majątek.

  ROZDZIAŁ XI Postanowienia końcowe

  § 75
Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę nożną, przeprowadzania zawodów, zgłoszeń i statusu zawodników oraz dyscypliny określają uchwały, regulaminy i inne przepisy wydane przez Zarząd PZPN, Lubuskiego Związku Piłki Nożnej lub upoważnione organy Związku.

  § 76
1. Zasady wyborcze do władz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej:
a) Wyboru Prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej dokonuje Walne Zebranie. Prezesem może zostać osoba, która w I turze głosowania otrzymała 50 % + 1 głos, zaś w II turze zwykłą większością głosów spośród 2 kandydatów.
Prezesem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej może być wybrany delegat – członek władz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej (Zarząd, Komisja Rewizyjna lub działacz organów wykonawczych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej).
b) Do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego mogą być wybrani, delegaci na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, członkowie urzędujących władz nie będących delegatami, działacze piłkarscy pełniący aktualnie funkcje w strukturach Lubuskiego Związku Piłki Nożnej oraz PZPN.

  § 77
1. Mandat Delegata na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Nożnej wygasa w chwili jego śmierci, pisemnej rezygnacji z mandatu lub odwołania z funkcji delegata w organizacji będącej członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej, którą reprezentował, przyjętej Uchwałą Zarządu i zatwierdzony przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Członkowie Polskiego Związku Piłki Nożnej mogą w trakcie kadencji dokonać wyboru nowego delegata zgodnie z punktem 1 niniejszego paragrafu.

  § 78
1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Delegatów i Zarządowi Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zmieniające interpretacje Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej – nie działają wstecz.

Zostań sędzią

Reklama

Wyszukiwarka

Nasze strony


 

 

Wyniki

Ostatnia kolejka 22
Zieloni Drożków 1:8 Fax Bieniów
WKS Łaz 0:3 Huragan Lubomyśl
Tupliczanka Tuplice 6:1 Iskra Jabłoniec
Piast Lubanice 2:0 Łużyczanka Lipinki Łużyckie
Nysa Trzebiel 3:0 Motor Koło

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 23

Polub nas na Facebooku