Lubuski Związek Piłki Nożnej; Podokręg Żary - strona oficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 72, wczoraj: 448
ogółem: 1 534 084

statystyki szczegółowe

Kontakty

Kontakty email


Przewodniczący:
 
Kier. Gier i Ewidencji:
 
Sekretarz :
 

Losowa galeria

GWIAZDKA 2010
Ładowanie...

Aktualności

U jednych szczęście, u drugich smród

  • autor: ozpn_zary, 2015-11-01 23:41

Zakończyły się rozgrywki grup młodzieżowych J-2015 sezonu 2015/2016. Mistrzami "JESIENI" zostały drużyny:

Młodzik- ŁKS  Łęknica ; Orlik Gr. I - UKS Promień I Żary ; Orlik Gr. II - UKS Victoria Jasień ; Żak Gr. I - UKS Promień I Żary ; Żak Gr. II - Błękitni Olbrachtów.

W końcówce rozgrywek zdarzył się niemiły zgrzyt, wniesienia zażalenia jednej drużyny na dobre wyniki przeciwników i to od razu do najwyższego organu prowadzącego rozgrywki w naszym województwie. Mistrzowie grup z urzędu awansują do grupy mistrzowskiej rozgrywek okręgowych prowadzonych przez LZPN.

Poniżej zamieszczczamy procedury składania  zażaleń i odwołań w wypadkach doznania krzywd i nieprawidłowości zawiązanych z rozgrywkami. Zasady te określa Regulamin Dyscyplinarny PZPN ważny od 1 lipca 2013 roku.

DZIAŁ TRZECI. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA

Art.111    Niezależność. Tajemnica i szybkość postępowania

§1.  Organy dyscyplinarne są  niezależne.

§2.  Członkowie organów dyscyplinarnych nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z uczestnictwem i działalnością w

tych organach, z wyjątkiem naruszeń obowiązków, będących wynikiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

§3.  Członek organu dyscyplinarnego winien wyłączyć się od rozpoznania sprawy, jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

§4.  Członek organu dyscyplinarnego zobowiązany jest zachować w tajemnicy przebieg posiedzenia a w szczególności narady i głosowania. Nie dotyczy to sentencji rozstrzygnięcia, jego motywów oraz uzasadnienia treści rozstrzygnięcia.

§5.  Postępowanie winno być  prowadzone bez nieuzasadnionej zwłoki, w sposób zapewniający należytą koncentrację materiału dowodowego i zapobiegający przewlekaniu postępowania.

Art. 112   Strona

§1.  Stroną postępowania dyscyplinarnego jest obwiniony, zainteresowany oraz Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego i Rzecznik Dyscyplinarny, jeżeli biorą udział w postępowaniu.

§2.  Zainteresowanym jest ten, kogo w sposób bezpośredni dotyczy wynik postępowania a nie jest obwinionym w sprawie.

Art. 113   Zasada jawności

Postępowanie jest jawne dla stron, z wyłączeniem narady i głosowania nad orzeczeniem. Zasada jawności  nie dotyczy to postępowań w sprawach: zastosowania środka zapobiegawczego, darowania kary,  zatarcia ukarania, a także postępowania przed organem II instancji w przedmiocie zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności oraz w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od zarządzeń Przewodniczącego Najwyższej Komisji Odwoławczej.

Art. 114   Prawo czynnego udziału w postępowaniu

§1.W toku postępowania każda ze stron ma prawo do czynnego udziału  w postępowaniu, w tym składać wyjaśnienia, żądania i wnioski.

§2.Każda ze stron uprawniona jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej, dotyczących okoliczności sprawy.

§3.Strony postępowania obowiązane są współdziałać  w celu wyjaśnienia sprawy.

§4.Na żądanie organu dyscyplinarnego strony obowiązane sąprzedstawiać dowody i udzielać pisemnych odpowiedzi organom dyscyplinarnym. W przypadku niewykonywania lub opieszałego wykonywania tych obowiązków, organ dyscyplinarny może nałożyć karę porządkową w wysokości do 1.000 zł. Kary te mogą  być uchylane, stosownie do okoliczności.

Art. 115   Pełnomocnik

§1.  Strona postępowania może w czasie jego trwania  ustanowić pełnomocnika.

§2.  Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być adwokat, radca prawny, menedżer ds. piłkarzy, zstępni, małżonek, rodzice, rodzeństwo a także działacz lub pracownik klubu, którego jest członkiem.

§3.  Pełnomocnikiem osoby prawnej może być adwokat, radca prawny, a ponadto działacz lub jej pracownik.

 Art. 116    Dowody

§1.  Dowodem w sprawie może być wszystko, co niejest sprzeczne z prawem i może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. W szczególności dowodem mogą być zeznania świadków i stron, dokumenty, w tym protokoły zeznań lub wyjaśnień, sporządzone w toku innych postępowań, prowadzonych przez organy jurysdykcyjne Polskiego Związku Piłki Nożnej,ligi zawodowej, FIFA, UEFA oraz organy władzy publicznej.

§2.  Fakty zawarte w sprawozdaniach osób delegowanych do wzięcia udziału w meczu objęte są domniemaniem prawdziwości. Nie wyłącza to możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwnego.

§3.  W przypadku rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami (raportami),których nie można usunąć, sprawozdanie sędziego uznaje się za przedstawiające prawdziwy stan faktyczny odnośnie przebiegu zdarzeń na boisku a raport delegata odnośnie przebiegu zdarzeń poza boiskiem.

Art. 117    Ciężar dowodu

§1.  Ciężar dowodu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego spoczywa na organie dyscyplinarnym.

§2.  Zasady postępowania dowodnego w przewinieniach związanych z dopingiem  określają Modelowe Reguły Antydopingowe stanowiące załącznik nr 1do niniejszego regulaminu.

Art. 118   Zasada swobodnej oceny dowodów

Organy dyscyplinarne w toku rozpoznania sprawy kierują się zasadą swobodnej oceny dowodów. Zasady tej nie stosuje się w postępowaniu uproszczonym w sprawach chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii.

Art.  119     Sędzia piłkarski

§1.  Sankcje sportowe związane z przebiegiem meczu nakłada sędzia piłkarski.

§2.  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, decyzje sędziego piłkarskiego są ostateczne.

Art. 120    Zasada dwuinstancyjności

W postępowaniu przed organami dyscyplinarnymi obowiązuje zasada dwuinstancyjności, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

ROZDZIAŁ II. WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW DYSCYPLINARNYCH

Art. 121    Organy I instancji

§1.Organami dyscyplinarnymi właściwymi do  orzekania w sprawach dyscyplinarnych w  I  instancji są:

  1) zarząd klubu lub inny organ dyscyplinarny klubu – w stosunku do własnych zawodników i działaczy piłkarskich w zakresie określonym dopuszczalnymi regulacjami regulaminu kar i nagród klubu oraz w stosunku do kibiców za przewinienia dyscyplinarne, popełnione w związku z meczem.

  2) właściwa miejscowo komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej –  w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek wojewódzkiego związku piłki nożnej,

  3) komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej, prowadzącego w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej rozgrywki III ligi -w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, obserwatorów, delegatów, członków sztabu medycznego oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek III ligi,

4) właściwy organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A.-  w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek, prowadzonych przez spółkę Ekstraklasa S.A. z zastrzeżeniem treści art. 124,

 5) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej –we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych na rzecz organów, wskazanych w pkt 1-4,  a w szczególności:

  a) przewinień dyscyplinarnych, określonych w art. 104 Regulaminu (niewykonywanie orzeczeń),  art. 79 Regulaminu (korupcja czynna i bierna), art. 80.Regulaminu (zaniechanie zawiadomienia o korupcji w piłce nożnej),

  b) przewinień dyscyplinarnych kibiców, o których mowa w art148 §1pkt 2 Regulaminu w związku z rozgrywkami, organizowanymi przez Polski Związek Piłki Nożnej.

§2.  Na zasadach określonych  w Statucie wojewódzki związek piłki nożnej może przekazać część swoich uprawnień dyscyplinarnych podległym mu okręgowym związkom piłki nożnej.

§3.  Na zasadach określonych  w Statucie zarząd klubu może przekazać część swoich uprawnień dyscyplinarnych powołanemu lub wskazanemu przez klubwewnętrznemu organowi dyscyplinarnemu. Orzeczenia takiego organu muszą być zatwierdzone przez klub.

Art. 122  Organy II instancji

 §1.Organami dyscyplinarnymi właściwymi do  orzekania w II instancji w sprawach odwołań od orzeczeń organów I instancji są:

  1) komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej –od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej,

  2) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej –od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu I i II ligi;

3) Organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. –od orzeczeń klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez tę spółkę,

4) komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń komisji dyscyplinarnej wojewódzkiego związku piłki nożnej, o których mowa w art. 121 §1 pkt 2 regulaminu oraz od orzeczeń  organów dyscyplinarnych podległych okręgowych związków piłki nożnej,

5) Najwyższa Komisja Odwoławcza – od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej, orzeczeń organu dyscyplinarnego wojewódzkiego związku piłki nożnej,  o którym mowa w Art. 121 § 1  pkt 3 Regulaminu, organu dyscyplinarnego spółki Ekstraklasa, Komisji ds. Licencji Klubowych, Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w zakresie określonym odrębnymi przepisami. 

§2. Z uwzględnieniem przepisów odrębnych, Najwyższa Komisja Odwoławcza rozpatruje ponadto odwołania od orzeczeń innych jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej, uprawnionych do orzekania na podstawie odrębnych przepisów, a także skargi kasacyjne od orzeczeń dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej.

Art. 123

§1. Z zastrzeżeniem wyjątków, określonych poniżej, organ dyscyplinarny uprawniony jest do wymierzenia kary dyscyplinarnej do górnej wysokości zagrożenia, przewidzianej za dany typ przewinienia dyscyplinarnego.

§2.Górna granica kary pieniężnej nie może przekraczać:

  1) kwoty, określonej w regulaminie nagród i kar klubu –jeżeli karę wymierza klub,

  2) kwoty 20.000 zł –jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej lub komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej,

§3.Górna granica kary dyskwalifikacji czasowej nie może przekraczać:

   1)  6 miesięcy – jeżeli karę wymierza zarząd klubu,

  2)   5 lat – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej oraz komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej,

§4.  Górna granica kary zakazu udziału w zawodach określonego szczebla, jeżeli dotyczy zawodów piłkarskich, organizowanych i podlegających innym związkom piłki nożnej nie może przekraczać:

1) 1 rok – jeżeli karę wymierza zarząd klubu,

2) 4 lata – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej lub komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej.

Art. 124

Do wymierzania kar określonych w niniejszym artykule uprawnione są jedynie następujące organy dyscyplinarne:

1) zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, skreślenie z listy sędziów, zawieszenie lub pozbawienie licencji, przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej – Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, Najwyższa Komisja Odwoławcza, komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej, komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej,

2) skreślenie z listy sędziów, skreślenie z kadry narodowej, wykluczenie z PZPN, pozbawienie tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski, lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu -Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, Najwyższa Komisja Odwoławcza.

Art. 125

Zarząd lub inny organ klubu jest uprawniony do wymierzenia kary upomnienia, nagany, kary pieniężnej,  kary dyskwalifikacji oraz zakazu udziału w zawodach określonego szczebla w granicach określonych w regulaminie nagród i kar klubu,

Art. 126

§1.  Jeżeli organ dyscyplinarny I instancji przewiduje orzeczenie kart wyższej niż przyznane mu uprawnienia, przekazuję całości sprawy organowi uprawnionemu do wymierzenia kary wyższej.

§2.  Organ wyższej instancji, któremu sprawa została przekazana,  może przyjąć sprawę do rozpoznania bądź zwrócić ją w celu dalszego prowadzenia.

ROZDZIAŁ V.  WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA I DALSZE CZYNNOŚCI

Art. 133    Wszczęcie i odmowa wszczęcia postępowania

§1.  Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez oznaczoną  osobę fizyczną  lub prawną, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne.

§2.  Postępowanie dyscyplinarne może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym,  w celu ustalenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego  oraz w celu  ustalenia  osób obwinionych.

§3.  Wszczęcie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego następuje z urzędu lub na wniosek uprawnionego podmiotu.

§4.  Uprawnionym do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania jest zainteresowany, Rzecznik Dyscyplinarny, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, Rzecznik Etyki, Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, organy wykonawcze wojewódzkich i okręgowych związków piłki nożnej.

§5.  W przypadku, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego został złożony przez nieuprawnioną osobę, organ dyscyplinarny winien rozważyć zasadność wszczęcia postępowania z urzędu. W przypadku, gdy organ dyscyplinarny uznaje, że wszczęcie postępowania jest bezzasadne, okoliczność ta winna zostać stwierdzona notatką, załączaną do zawiadomienia i składaną do akt sprawy.

§6.  W przypadku, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego jest oczywiście bezzasadny lub po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalono, że nie zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, organ dyscyplinarny odmawia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Art. 134   Zawiadomienia. Posiedzenia.

§1.  Osoba przewodnicząca posiedzeniu organu dyscyplinarnego wyznacza termin rozpoznania sprawy, zarządza wezwanie strony i świadków.

§2.  Zawodników, trenerów, członków sztabu medycznego idziałaczy wzywa się za pośrednictwem macierzystego klubu.

§3.  Sędziów, obserwatorów, delegatów i działaczy wzywa się za pośrednictwem macierzystego związku piłki nożnej.

§4.  Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionej strony nie stoi na przeszkodzie rozpoznaniu sprawy i wydaniu orzeczenia.

§5.  Osoba przewodnicząca posiedzeniu organu dyscyplinarnego może zezwolić  na udział w posiedzeniu innych osób.

§ 6. Osobę, która ustanowiła pełnomocnika wzywa się zgodnie z zasadami, określonymi w § 2 i 3 lub na adres pełnomocnika.

§ 7.  Zawiadomienia oraz korespondencja do klubów, biorących udział w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi i II ligi mężczyzn może być przesyłana na znany organowi dyscyplinarnemu adres mailowy tego klubu. Do pozostałych uczestników postępowania zawiadomienie oraz korespondencja może być wysyłana na adres mailowy jeżeli strona wyrazi na to zgodę i wskaże taki adres.

§ 8. W sprawach niecierpiących zwłoki, zawiadomienie o terminie rozpoznania sprawy może być dokonane telefonicznie.

Art. 135  Pominięcie wniosku dowodowego

Organ dyscyplinarny pomija wniosek dowodowy, jeżeli przeprowadzenie dowodu napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, bądź też nie ma on znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Art. 136  Forma przeprowadzenia dowodu z wyjaśnień stron  i zeznań świadków

§1.  Każda ze stron postępowania oraz świadkowie uprawnieni są do złożenia wyjaśnień lub zeznań  w formie pisemnej lub ustnej. 

§2.   Organ dyscyplinarny może zaniechać czynności, o których mowa w § 1oraz wydać orzeczenie bez uprzedniego wzywania strony:

  1) jeżeli podstawą orzeczenia jest raport sędziego głównego, sędziego asystenta, obserwatora lub delegata,

  2) w postępowaniu uproszczonym w sprawach chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii,

  3) w sprawach dotyczących braku porządku lub bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na mecz   piłkarski,

  4) jeżeli obwiniony składał już wyjaśnienia w formie pisemnej lub ustnej w toku postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego a zawiadomienie o terminie posiedzenia i/lub wezwanie do złożenia wyjaśnień organ dyscyplinarny uzna za niecelowe.

§3.  Organ dyscyplinarny może uznać za niewystarczające złożenie wyjaśnień lub zeznań w formie pisemnej i nakazać osobiste stawiennictwo uczestnika bądź  świadka.

Art. 137  Dobrowolne poddanie się  odpowiedzialności dyscyplinarnej

§1.Do chwili zakończenia postępowania dyscyplinarnego obwiniony może złożyć organowi dyscyplinarnemu wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej, zawierający skonkretyzowaną propozycję wymiaru kary.

§2.Organ dyscyplinarny może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przewinienia nie budzą wątpliwości, cele postępowania zostaną osiągnięte  a wysokość kary będzie adekwatna do wagi przewinienia dyscyplinarnego.

§3.Organ dyscyplinarny może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany.

§4.Od orzeczenia uwzględniającego wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności  dyscyplinarnej obwinionemu nie przysługuje odwołanie.

Art. 138   Zawieszenie postępowania wyjaśniającego lub  dyscyplinarnego

Organ dyscyplinarny zawiesza postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne w razie zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej dalsze prowadzenie postępowania.

Art. 139   Narada i głosowanie

§1.  Jeżeli przewodniczący uznaje sprawę za wyjaśnioną, zarządza naradę i głosowanie nad orzeczeniem

§2.  Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów. Żaden z członków organu dyscyplinarnego nie może odmówić udziału w głosowaniu, jak również wstrzymać się od głosu, chyba że wyłączył się od rozpoznania  tej sprawy(art. 111§3 regulaminu).

Art. 140   Rodzaje rozstrzygnięć

§1.  W przypadku, jeżeli organ dyscyplinarny przyjmuje odpowiedzialność dyscyplinarną  obwinionego, wymierza mu  karę dyscyplinarną.

§2.  Jeżeli organ dyscyplinarny uwzględnia wniosek obwinionego o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, wymierza uzgodnioną z obwinionym karę dyscyplinarną.

§3.  Przyjmując odpowiedzialność dyscyplinarną obwinionego organ dyscyplinarny odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli wymierzenie nawet najłagodniejszej kary byłoby niecelowe, a w szczególności niewspółmierne do wagi popełnionego przewinienia dyscyplinarnego

§4.  Jeżeli organ dyscyplinarny nie przyjmuje odpowiedzialności dyscyplinarnej obwinionego, wydaje orzeczenie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego.

Art. 141   Rygor natychmiastowej wykonalności

§1.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających niezwłocznej realizacji orzeczenia, organ dyscyplinarny może nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

§2.  Wszystkie kary dotyczące przewinień związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim są  natychmiast wykonalne, z wyjątkiem kary weryfikacji zawodów jako walkower i kary pieniężnej, chyba że organ dyscyplinarny postanowi inaczej.

Art. 143  Publikacja i uzasadnienie

§1.Po zakończonej naradzie organu, osoba przewodnicząca posiedzeniu niezwłocznie ogłasza orzeczenie i przedstawia krótkie uzasadnienie rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia.

§2.  Orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem, sporządzonym w terminie 7 dni od ogłoszenia, doręcza się obwinionemu lub ustanowionemu przez niego pełnomocnikowi, pouczając go o sposobie i terminie odwołania. Uzasadnienie winno zawierać co najmniej zwięzłe wskazanie motywów rozstrzygnięcia. Doręczenie orzeczenia klubowi, biorącemu udział w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi i II ligi mężczyzn może być dokonane na znany organowi dyscyplinarnemu adres mailowy tego klubu. Do pozostałych uczestników postępowania doręczenie orzeczenia może być dokonane na adres mailowy jeżeli strona wyrazi na to zgodę i wskaże taki adres. 

§3.  Orzeczeń, dotyczących przewinień dyscyplinarnych związanych z grą (automat) nie uzasadnia się.

§4  .Orzeczenia doręcza się  ponadto Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, jeżeli brał udział w sprawie oraz  Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.

§5.  Z uwagi na zawiłość sprawy, organ dyscyplinarny może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas do 14 dni.

ROZDZIAŁ VI. ODWOŁANIA

Art. 144    Podmioty uprawnione i termin wniesienia odwołania

§1.  Od orzeczenia  organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje  odwołanie do organu II instancji.

§2.  Odwołanie przysługuje stronom, w tym Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, jeżeli brał udział   w postępowaniu oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.

§3.  Strona wnosi odwołanie w terminie7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. W przypadku niemożności doręczenia orzeczenia na adres strony zawarty w aktach sprawy, doręczenie uznaje się za skuteczne w dacie  dokonania adnotacji doręczyciela o niemożności doręczenia.

§4.  Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia  powzięcia  wiadomości o wydaniu orzeczenia dyscyplinarnego, jednakże nie później niż 30 dni od  dnia wydania orzeczenia dyscyplinarnego.

§5.  Odwołanie wnosi się bezpośrednio do organu II instancji.

§6.   Wniesienie  odwołania wstrzymuje wykonanie kary, chyba że orzeczenie objęte jest rygorem natychmiastowej wykonalności.

Art. 145   Kaucja 

§1.  Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest od wpłacenia wraz ze złożonym odwołaniem kaucji pieniężnej w wysokości:

  1) 4 000 zł -dla klubów Ekstraklasy,

  2) 2 000 zł –dla klubów I ligi

  3) 1.500 zł –dla klubów II ligi,

  4) 1 000 zł -dla związków piłki nożnej i klubów III ligi,

  5) 700 zł -dla osób fizycznych z wyjątkiem kibiców,

  6) 200 zł –dla kibiców,

  7) 300 zł -dla pozostałych klubów.

§2.  Od wniesienia kaucji zwolniony jest Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego oraz Rzecznik Dyscyplinarny.

§3.  Zwrot kaucji następuje tylko w przypadku uwzględnienia odwołania w całości.

§4.  Odwołanie złożone po upływie terminu na jego wniesienie  lub w  tym czasie nie opłacone, nie podlega rozpoznaniu.

Art. 146   Rodzaje orzeczeń organu dyscyplinarnego II instancji

§ 1.    Organ dyscyplinarny II instancji po rozpoznaniu odwołania może :

  1) oddalić odwołanie w całości lub w części jako bezzasadne lub złożone przez osobę nieuprawnioną,

  2) zmienić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i orzec co do istoty sprawy,

  3) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ,

  4) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości i postępowanie umorzyć albo uchylić zaskarżone orzeczenie w części i w tym zakresie postępowanie umorzyć, a w pozostałej części przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ bądź orzec co do istoty sprawy,

5) umorzyć postępowanie odwoławcze.

§ 2. Organ dyscyplinarny II instancji nie może zaostrzyć kary dyscyplinarnej, chyba że odwołanie wniesiono na niekorzyść obwinionego.

§ 3. Uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach, w których konieczne jest przeprowadzenie postępowania co do istoty sprawy lub przeprowadzenie wielu dowodów.

Art. 147   Doręczenie orzeczenia organu II instancji

Organ dyscyplinarny II instancji sporządza uzasadnienie orzeczenia w ciągu 14  dni od  jego ogłoszenia, doręczając je niezwłocznie stronom  i Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.

  


 

Zostań sędzią

Reklama

Wyszukiwarka

Nasze strony


 

 

Wyniki

Ostatnia kolejka 22
Zieloni Drożków 1:8 Fax Bieniów
WKS Łaz 0:3 Huragan Lubomyśl
Tupliczanka Tuplice 6:1 Iskra Jabłoniec
Piast Lubanice 2:0 Łużyczanka Lipinki Łużyckie
Nysa Trzebiel 3:0 Motor Koło

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 23

Polub nas na Facebooku