Lubuski Związek Piłki Nożnej; Podokręg Żary - strona oficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 23, wczoraj: 448
ogółem: 1 534 035

statystyki szczegółowe

Kontakty

Kontakty email


Przewodniczący:
 
Kier. Gier i Ewidencji:
 
Sekretarz :
 

Losowa galeria

Egzamin z kursu unifikacyjno-szkoleniowego dla sędziów Żarskiego Podokręgu (14-03-2009)
Ładowanie...

Aktualności

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

 • autor: jb, 2016-05-12 13:36

Dokumentacja Delegatów Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Podokręgu LZPN w Żarach. Prosimy o walne przybycie. 10 czerwca godz. 17.00. Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Żary ul. Jana Pawła II 6

Nasz znak :PŻ/W/P10 /2016 r.

Klub Sportowy     „WSZYSTKIE KLUBY KLASY „B”  I DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH”

w    POWIAT I GMINA ŻARY

dot : Walne  Zebranie Delegatów Sprawozdawczo – Wyborcze

Zarząd Podokręgu LZPN w Żarach uprzejmie informuje , że dnia 10.06.2016 r.  o godz.17.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Żary  Al. Jana Pawła II 6  odbędzie się Walne  Zebranie Delegatów Sprawozdawczo - Wyborcze Podokręgu LZPN w Żarach w celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego oraz Zarządu Podokręgu na lata 2016 - 2020.

Wszystkie Kluby klasy „B" i drużyn młodzieżowych biorących udział w rozgrywkach oraz mających siedzibę na terenie działalności tut. Podokręgu posiadają 1 mandat, który upoważnia do reprezentowania Klubu przez osobą upoważnioną przez Zarząd Klubu. Do władz Podokręgu mogą kandydować  przedstawiciele poszczególnych Klubów oraz przedstawiciel  Podkolegium Sędziów.

Z uwagi na dalszy rozwój piłkarstwa Lubuskiego, jak również ważkie powody zwołania Walnego  Zebrania Delegatów Sprawozdawczo - Wyborczego  liczymy na obecność delegatów wszystkich Klubów.

Za Zarząd :

 Przewodniczący Podokręgu LZPN  w Żarach

       Jan Budowski      

Załączniki:

Nr  1 - Porządek obrad               - 1/1

Nr  2 - Regulamin obrad            -  1/1

Nr  3 - Regulamin wyborczy      -  1/1

Nr 4 – Statut Podokręgu LZPN  -  1/2

 

PEŁNOMOCNICTWO  DO  UDZIAŁU   W   GŁOSOWANIACH   ORAZ    REPREZENTACJI  

NA   WALNYM   ZEBRANIU   DELEGATÓW PODOKRĘGU LZPN W ŻARACH

Upoważnia się Panią/Pana  ……………………………………………………………………………………………

zam.  w m.   ……………………………  do reprezentowania Klubu …………………………………………………  oraz zabierania głosu, zgłaszania wniosków, głosowania w sprawie wszystkich uchwał jakie znajdują się w porządku obrad na Walnym  Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów Podokręgu LZPN w Żarach w dniu 10.06.2016 r.

                                                                                              Za Zarząd Klubu :

                        m.p                                     ……………………………………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zał. Nr  1

Porządek obrad  

Walnego  Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Podokręgu LZPN w Żarach

Żary, dnia 10.06.2016 r.

 1. Otwarcie obrad .
 1. Wybór Przewodniczącego obrad.
 1. Wybór protokolanta obrad.
 1. Zatwierdzenie regulaminu i porządku obrad.
 1. Wybór Komisji Mandatowej.
 1. Wybór Komisji Wyborczej.
 1. Sprawozdanie z działalności Podokręgu LZPN w Żarach.
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 1. Zatwierdzenie Regulaminu wyborczego i sposobu  głosowania.
 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 1. Zgłoszenie kandydatów na  Przewodniczącego  Podokręgu LZPN w Żarach.
 1. Wybór  Przewodniczącego Podokręgu LZPN w Żarach.
 1. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Podokręgu LZPN w Żarach.
 1. Wybory do Zarządu Podokręgu LZPN w Żarach.
 1. Ogłoszenie wyników do Zarządu Podokręgu LZPN w Żarach
 1. Wolne wnioski
 1. Zakończenie obrad

 

Zał. Nr  2

Regulamin obrad  

Walnego  Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Podokręgu LZPN w Żarach

Żary, dnia 10.06.2016 r.

 1. Walne  Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Podokręgu LZPN w Żarach rozpoczyna obrady w dniu 10 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w I terminie i o 17.15 w drugim terminie.
 2. Walne  Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Podokręgu LZPN w Żarach obraduje w oparciu  o postanowienia Statutu Podokręgów LZPN i niniejszego Regulaminu.
 3. W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym  Delegatów w Żarach uczestniczą:
  1. –  Delegaci Klubów Klasy B i Klubów z siedzibą na terenie działalności Podokręgu;
  2. –  Delegaci Klubów drużyn młodzieżowych ;
  3. –  1 przedstawiciel  Podkolegium  Sędziów ;
  4. –  Członkowie Zarządu Podokręgu LZPN w Żarach z głosem stanowiącym ;
  5. –  Zaproszeni goście z głosem doradczym.
 4. Uczestnicy Walnego  Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Podokręgu LZPN w Żarach wymienieni w pkt. 3 ppkt. A. – D.  pobiorą mandaty uprawniające do głosowania w sprawach proceduralnych oraz do głosowania wyboru Przewodniczącego i  składu Zarządu       na 15 minut przed rozpoczęciem Zebrania.
 5. Uchwały Walnego  Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności najmniej 1/2 ogółu liczby Delegatów w I terminie, lub 1/3 liczby Delegatów w II terminie.
 6. Walne  Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Podokręgu LZPN w Żarach dokonuje wyboru poszczególnych Komisji w głosowaniu jawnym w składzie 3 osób.                              7.    Wybory Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego  Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów.
 7. 8.     Zatwierdzenie porządku obrad i uchwał Walnego  Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego  Delegatów odbywa się w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów.
 8. Wszystkim uczestnikom Walnego  Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów przysługuje prawo zabierania głosu w dyskusji. Czas trwania wystąpienia jest limitowany do 3 minut.

     10.   Przewodniczący Walnego  Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów może odebrać               prawo głosu,  jeżeli wystąpienie przekracza limitowany czas lub nie licytuje z powagą obrad.

     11.  Do Walnego  Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów należy prawo interpretacji                wszystkich nieuregulowanych kwestii w przyjętych przez nie materiałach.

     12.  Przebieg Walnego  Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów jest protokołowany.

     13.  Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu go przez Walne  Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze     Delegatów.

 

Zał. Nr  3

Regulamin wyborczy  

Walnego  Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Podokręgu LZPN w Żarach

Żary, dnia 10.06.2016 r

§ 1

Walne  Zebranie Sprawozdawczo -  Wyborcze Delegatów dokonuje wyboru Przewodniczącego z osób zgłoszonych z sali, które wyrażają zgodę osobiście / lub na kandydowanie i zostali umieszczenie na Iiście.

§2

Kandydatów na członków Zarządu zgłaszają uczestnicy Walnego  Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów.  Ilość kandydatów do składu Zarządu  Podokręgu LZPN w Żarach jest nieograniczona ( realnie 4 -8 osób). Listy wyborcze sporządza się alfabetycznie.

§3

Zadaniem Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu tajnym jest wręczenie kart wyborczych Delegatom w oparciu o listę obecności, a następnie przyjęcie kart wyborczych do urny. Po przyjęciu wszystkich głosów Komisja Skrutacyjna dokonuje obliczeń,  sporządza protokół i ogłasza wyniki wyborów.

§4

Oddany w głosowaniu głos jest nieważny, jeżeli na karcie wyborczej pozostawiono większą ilość kandydatów, niż ilu przewidzianych jest do wyboru. Głos z mniejszą ilością pozostawionych kandydatów jest ważny.

§5

Oddany w głosowaniu tajnym głos jest nieważny jeżeli:

A - wszyscy umieszczeni na karcie wyborczej kandydaci do władz zostali  skreśleni

B - karta wyborcza została przekreślona lub zniszczona

C - na karcie wyborczej pozostawiono więcej kandydatów niż przewidziano

Głos do urny wyborczej oddaje Delegat.

§6

W przypadku głosowania jawnego Delegaci głosują przez podniesienie mandatu, a obliczeń głosów dokonują członkowie Komisji Skrutacyjnej

§7

Za wybranego Przewodniczącego Podokręgu, jak też członków Zarządu Podokręgu uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnych głosów według kolejności miejsc.

§9

W przypadku uzyskania równej ilości głosów /gdy przekroczony został limit kandydatów do uzupełnienia/, Przewodniczący  Zebrania zarządza dodatkowe wybory pomiędzy  tymi kandydatami.

REGULAMIN PODOKRĘGÓW

                                 Zakres działania Podokręgu Piłki Nożnej

                                                                       § 1

 1. Podokręg Piłki Nożnej  jest organem wykonawczym Lubuskiego Związku Piłki Nożnej powoływanym na podstawie  § 26 pkt.3 Statutu  LZPN.
 2. Podokręgi : Krosno Odrz., Nowa Sól,  Świebodzin,  Zielona Góra,  Żary,  Żagań podlegają bezpośrednio LZPN w Zielonej Górze natomiast  Drezdenko podlega OZPN w Gorzowie Wlkp. a w dalszej kolejności Lubuskiemu Związkowi.
 3. Podokręgi nie posiadają osobowości prawnej i działają w ramach przekazanych im przez LZPN oraz OZPN  kompetencji i uprawnień wyszczególnionych w § 2 niniejszego Regulaminu.

                                                                          § 2    

           Zakres działania podokręgów.

 1.  Organizowanie i prowadzenie rozgrywek klasy „B” i „C” seniorów, grup młodzieżowych na szczeblu podokręgu oraz „Pucharu Polski” na tym szczeblu i przestrzeganie regulaminów Zarządu LZPN.
 2. Opracowywanie terminarzy rozgrywek dla poszczególnych grup rozgrywkowych.
 3. Weryfikowanie  zawodów w oparciu o aktualne przepisy PZPN i LZPN na podstawie sprawozdań sędziowskich w Extranet.
 4. Orzekanie  dyscyplinarne w prowadzonych rozgrywkach.
 5. Zapewnienie obsady sędziów i obserwatorów w prowadzonych rozgrywkach.
 6.  Organizowanie zawodów towarzyskich  seniorów, młodzieży i innych  z własnej inicjatywy lub na zlecenie LZPN bądź OZPN .
 7. Prowadzenie ewidencji klubów i zawodników biorących udział w rozgrywkach oraz kar dyscyplinarnych i finansowych orzekanych w prowadzonych sprawach.
 8. Występowanie o odznaczenia dla działaczy lub osób zasłużonych dla rozwoju piłki nożnej.
 9. Prowadzenie szkolenia i naboru sędziów przez Podkolegia Sędziów.
 10. Prowadzenie selekcji najzdolniejszych zawodników, w różnych grupach wiekowych oraz uczestnictwo w turniejach organizowanych przez LZPN i OZPN oraz  podokręgi.
 11. Weryfikowanie boisk, przyjmowanie i ewidencjonowanie wpłat za żółte i czerwone kartki i kar finansowych nałożonych na kluby i zawodników i okresowe rozliczanie się z pobranych wpłat w  LZPN lub OZPN.
 12. Opracowywanie rocznych preliminarzy finansowych oraz składanie sprawozdań z  wykonania preliminarza  w dwóch okresach;  I. -  do 30.czerwca, II - do 31.12 danego roku

                                                                      § 3

              Władze Podokręgu:

 1. Walne Zebranie przedstawicieli klubów podokręgu.
 2. Zarząd
 3. Kadencja władz podokręgu trwa 4 lata i jest równa kadencji zarządu LZPN lub OZPN.
 4. Walne Zebranie Delegatów  jako sprawozdawczo-wyborcze  zwoływane jest  co najmniej 60 dni przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym LZPN, bądź OZPN a w połowie kadencji jako sprawozdawcze.
 5.  Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Podokręgu z określeniem zasadności jego zwołania.
 6. Walne Zebranie Delegatów w pierwszym terminie jest prawomocne przy frekwencji co najmniej 50% obecnych, a w drugim terminie po upływie 15 min przy dowolnej  ilości osób obecnych. .
 7. Gdy   z jakichkolwiek przyczyn zarząd podokręgu nie  zostanie wybrany  na Walnym Zebraniu, przewodniczącego i członków zarządu podokręgu powoła Prezydium Zarządu LZPN.
 8. Sędziowie i obserwatorzy czynni nie mogą być delegatami  klubów, ale  dopuszcza  się że jeden sędzia  może być delegatem i być wybranym w skład zarządu podokręgu.
 9. W skład Zarządu Podokręgu wchodzi od 3-5 członków, wybranych przez Walne Zebranie        Delegatów, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
 10. Członkiem Zarządu Podokręgu może być wybrany  Delegat  Klubu bądź sędzia, który działa i zamieszkuje na obszarze działalności Podokręgu /o miejscu pobytu stałego decyduje zaświadczenie wydane przez organ administracji samorządowej /
 11. Kandydatów na wiceprzewodniczącego i sekretarza proponuje przewodniczący, a Zarząd wybiera  ich większością głosów.

                                                                                                   §4

 1. Do kompetencji przewodniczącego i zarządu podokręgu należy:
 • kierowanie  podokręgiem i działanie w jego imieniu,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami podokręgu,
 • realizowanie  uchwał i wniosków Walnego Zebrania Delegatów,
 • w razie ustąpienia Przewodniczącego w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Przewodniczącego spośród członków Zarządu, który pełni tę funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Podokręgu.

§5

              Posiedzenia Zarządu winny się odbywać raz na 2 miesiące, nie rzadziej niż raz w kwartale, a w okresie między cyklami rozgrywek w zależności od potrzeb.

 1. Zarząd spośród siebie może wytypować działacza do pełnienia funkcji referenta ds. gier i dyscypliny
 2. Przewodniczący oraz członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, za wyjątkiem osoby wytypowanej przez Zarząd do pobierania wynagrodzenia /umowa-zlecenie/ za pracę                administracyjno – organizacyjną.

                                                                         § 6

Podkolegium sędziów 2 Podokręgów działa na podstawie Regulaminu Lubuskiego Kolegium Sędziów i uchwały Zarządu LZPN.

                                                                         § 7

Postanowienia końcowe

 1. Pisma wychodzące z Podokręgu podpisuje co najmniej jedna  z trzech wymienionych poniżej osób: przewodniczący, wiceprzewodniczący lub sekretarz.
 2. Podokręg używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd LZPN.
 3. Działalność Podokręgu winna być zgodna ze Statutem LZPN oraz niniejszym regulaminem.

                     W przypadku  braku zapisów w Regulaminie Podokręgu, mają zastosowanie                       przepisy Statutu LZPN.

                                                                         § 8

       Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi LZPN

                                                                         § 9

 1.  Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu  31.03.2016r i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

2.  Traci moc Regulamin Podokręgów uchwalony w dniu  23.04.2011r.

                                                                                  

PREZES     ZARZĄDU    LZPN

                                                                         Robert Skowron

 


 

Zostań sędzią

Reklama

Wyszukiwarka

Nasze strony


 

 

Wyniki

Ostatnia kolejka 22
Zieloni Drożków 1:8 Fax Bieniów
WKS Łaz 0:3 Huragan Lubomyśl
Tupliczanka Tuplice 6:1 Iskra Jabłoniec
Piast Lubanice 2:0 Łużyczanka Lipinki Łużyckie
Nysa Trzebiel 3:0 Motor Koło

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 23

Polub nas na Facebooku